Πρωτοσέλιδο Πριν:Recognized text:
Εφημερίδα
ΚΥΡΙΑΚΗ
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
της ανεξάρτητης
ΕΤΟΣ 27ο
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.317
Αριστεράς
Δάνειο-θηλιά στα ΑΕΙ Μιλούν οι πρόσφιηες
Ταράζει τα νερά
138 εκατ. ευρώ
που aγώνονται
από ευρω-τράπεζα
rηςΑΝΤΑΡΣΥΑ
στο Ελληνικό
on 19
12-13
Βρέθηκε το δηλητήριο,
ψάχνουν τις δόσεις
Σrόλιο
σomκές διαφορές». Καθώς το Moopo Makipovκιντfται με βοσuώ
μετά τη συνάντη
on των θεσμών με τον Ε.Τomκnλωτο. Στn
επίδικο το πώς mεράoει τα μέτρα
στον λαό, το βράδυ πpοσπd8
συνάντηon ήτον
Λεφτά για F-35
n της ατmpείας οικονομικών δολοpoνωνο, δnλofή της
δραστική) βήμα που
έγινε προχθές
όλα τα
υπάρχουν!
ροπής, της ΕΚΤ του ESM
βεβαίως του ΔΝΤ, εfλrς Ετσι
βερνητική διαρροή μιλούoε απλά για απρόοδοο (και
rνώ από
αντ πως «όσο παραμένουν παΧουλιαράκης aΕipαστr κοντά
γελματίες, αγρότες
Συμφωνία μέτρων 3,6 δις
ΔΝΤ, δεν υnάpxουν οι npouncθorις για συνtxισn της διαπραγ
ραφή των
για την
nτούμενο το αμπαλάζ
στην Αthνα την επόμενη
τες περικοπές. Δεν αρκεί όμως
ενώ εικόνα που bιέρρευo
για να περάσουν στολαό
μακίων.. Στοxonοιούν ξανά
ΔΝ ενώ βοοιcήεΕιλth dvoιn
να αερνονταL
τις Βρυξέλες είναι πως βρώ
tτοιώστg στον ουρανό
to mpiγραμμα της νέας οψαγινα ατενίζουν τοmαπτης γενιάς
οστικής συμφωνίας. Αυτή προγραμμή των uψnλώtαtων αιμα-.
mpών πλεονασμάτων του 3
σκάφη στον κέoμο,γιο την
rogύσει άμεσα, ενώ το δεύτερο θα συμφωνηθεί οριστεί αλ
on ανάγκn κrνηtomolnonς του λαού. Τnν Τρί
χεται στο προσκήνιο
Πρόopατο ο Πάνος Καμμένος
μετά. Και τα δύο ncριλαμβά
οι αγρότες δια
δηλώνουν στην Αθήνα, ενώ οήμερα πραγματοσυναντήθηκε με τον α
νουν αντιλαικά μέτρα, με μεγάλη μεl
σελ. 3, 4, 18
πρEοβευτή στην Αθήνα, τη
συνάντηση αυτή οι δύο άνδρες
Μαθητεία στη σύγχρονη δουλεία
του υπουργείου Αμυνας,
λαμβάνουν την αναβάθμιση
155 μαχητικών F-16. Πρόκεmι
Τοπρόγραμμα μαθητείας
αμοιβές κάτω και από
τονuποκατώτατο
λαού που κληθεί, μέσω νέος
μισθό Εκπαιδεύει τους
βngdς φορολογίας, πληρώon
νέους στην υποταγή
κα στην προοαρμογή
Ν.ΣΤΡΑΒΕΛAΚΗΣ
στις απαιτήσεις της
τέρως προκλητικό όuΠαπρώτη
νατότητα
φορά Αριστερά» διατηρεί
pa δεύτερη σε στραnumκέςδο.
πάνες στο ΝΑΤΟ δanavuwτος
Του Δημήτρη Σταμούλη