Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Το νέο διowητιχό συμβούλιο του ΤΑΝΕΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
Ε ΑΘ. 4889 Σάββατο
11.02.2017
ΕΤΟΣ 21ο
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Να επανεξετάσουν
Interamerican:
Τράπεζα της Ελλάδος:
τη μορφή
αγώνα τους
Κατέβαλε αποξημιώσεις 211,8
Μείωση κατά 2,2% στις τιμές
των αamτων το 2016
εχατ. το 2016
τους αγρότες
η ΓΕΠΟΕΤ
Κίνδυνος για νEλίδα
Με αφοaή τις
νητοποιήσεις
που απει
λούν με αυτον λεισμούς
παρεμπόδιση των
κέντρο της Αθήνας, η
Γενική Πανελλαδική Ομο
Επιχειρή
Τουρισμού
η διαφωνία ΔΝΤ
%οι ΕΕ
επισημα
ότι η παρεμπόδιση της άσχησης της
μα της διε
ότητας στ
τημάτων μιας
χατηγορίας επαγγελμα
το δίχα
αγώνα τους, αλλά δυνα
μιτίζει την ήδη εύθραυστη
nomist
owονομία.
ρο όταν
Παραμένει υπαρκτό
αυτά τα εμπόδια αφορούν
τις σχολικές εκδρομές
τις μεταχινή
σενάριο το Grexit
μαθητών
εργαζομένων
έντε χρόνια μετά την ανάδυση ανησυμητιxό ένα τέτοιο ενδεχόχά, τα θύματα της αντισεναρίου εξόδου της Ελάλότητας μεταξύ
δας από
της κυβέρν
αγροτών
χρέος παραμέ
τροχιά
που Κατ' αρχάς, ότι τοχρέος βρίσκεησης συμπληρώνειήΟμο
δεν εmxεται την παραμονή τη
χέρια άλλων ορατών. Ως
χαρας στη νομισματική ένα ση
ρίσκο άτακτης
Καταλήγοντας
Η διαμάχη μεταξύ του ΔΝΤ και των χωρών της Ε
toδx6 Economist
πολύ μικρότερο.
ΓΕΠΟΕΤ, επιδει%νfοντας
ι βασικοί πιστωτές της Ελλάδας, είναι αρνητική
που είναι ο
κατανόηση στα προβλήμα
Βιολόγος
δεύτερος λόγος et
ότι η
για το αξιόχρεο χώρας, επειδιi ωξάνει τη
θανότητα
Baptist,
Grexit δεν προπροοπτική
τα των
ή περισσότερα δυσμενή
λάσματα, αναφ
θίγει έΜΑληση τό
Editori
σημειώνει
έρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's σε έκθεσή
έxδοσης ότι πλέον
λοάσe πριν αυτό μegeά χρόνια
zuβέρνηση
και επιχειρήσεις, νοικοκυριά του (Credit Outlook)
eληνιaό χρέος βρίσκετα
πίδειξη wρouμίας στην
αντιμετώπιση
θεσμών, η χαρα
ήδη τα μέτρα τους για
ποιήσεων για να διαφυ
Το Exτελεστικό Σuμβούλιο
ση της β
ουσιαστικά όμηρος
ρίσουν την έxθεσή τοις
η ΕLΧονα της στικών πολιτικών xινήσεων
που τέτοιο ενδεχόμενο
λαβε τη Δευη θέση
του ΔΝΤ
ηρεμίας της χώρας, όσο
αναδύονται σε πολλές ευρωπαιτερα, με την ολοκλήρωση της
των Ευρωπαίων πιστωτών
nαι προς τους αγρότες για
κές χώρες
Τρίτον, μετά από σχεδόν έξ
αξιολόγησης της ελληνικής
χρέος
ξετάσουν τη
χρόνια μόνιμης ύφεσης, όλο
βιώσιμο
πgoη. είναι
μιας,
φόσον η
επισημαί
ΕΝ ηνες
μορφή του αγώνα τους
γούμενη θέση του όα «θα Ελλάδα εφαoμόσει το προενδεχόμενο εξόδου από
α μην πληγούν
τουν ότι
απόνος» της
χρειασθ
ραιτέρω ελάφ. γραμμα στήριξης.
Ειρωζονη δεν φαίνεται πιθανό
66ου από τη νομισματική
λλες χompορίες επαγγε
χρέους για την
χρόνια ένωση δεν θα
χειρότερος
eαζομένων μέσα
λματιών
ότ ούτως ή άλλως από απόν
βιώνουν ήδη.
που δεν έχουν ευθύνη για
λιγότερο