Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
τή ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΥ 20
δρντη
μέρες κράτησε η δίκη γι
Ο Δουβαλίδης
ράμα.
τα επεισόδια στο Παρανέστι το 201
λόγω τεχνι
ροβλημ
Καταδίκες απο
Περίπου 170 αιτήσεις
έμεινε μακριά 1925: Οι δημοτικές
από τους Δήμους
ένα έως δύο
εκλογές και
του Νομού Δράμας
COTTO aUTO
για το Εισόδημα
χρόνια φυλάκισης
Οι υπο
που θα ήθελε
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
με αναστολή
στη Δράμα
σελ 8
σελ 3
ελ. 3
σελ.7
Σε βάθος 3ετίας
Διεκδικούνται από τον Δήμο Καβάλας
Για την Εφορία Αρχαιοτήτων Δράμα
Με το απολυτήριο
«Μήλον της έριδος» Επιστολή Μαμσάκου
Λυκείου η είσοδος
στην υπ. Πολιτισμού
στο πανεπιστήμιο
Οι πηγές Κεφαλαρίου
την Υπουργό Πολι
μέσω βαθμού
όpδου, απέστ
λυτηρίο
Χριστόδουλος
νος Γαβρόγλου.
Αρχαιοτήτων Δράτουργίας τη
Δ. Δαλακάκης: «Η συγκεκριμένη τοποθεσία ανήκει στον
ις ημέρες
γλωσσομάθειας τόνισε
Δ. Δοξάτου, η οποία βρίσκεται στην «καρδιά» του Δήμου
είου πρέπ
Δήμαρχος Δράμας
χουν ένα απολυτήριο
ος τη
φορείς της Δράμ
ην επικαιρότητα ήρ3
Esτάσεις
Εφορίας Αρ
ις πηγές
νένα ρόλο,
ήτων Δράμας.
Κεφαλαρίου
ό τις οποίες
Μαμσάκ
δοτείται ο Δήμος Καβάλας.
θέμα χρ
έχε μάθεLκόβετα
την υπουργό
νολογείτ
ίοδο τη
Αξιότιμη
έβλητο, της φεί
βαση μετ
ικρινείς Χαιρετ
ότερες
ές μο
Καβάλας, με την
σφαλιστή
απολυτηρίου
νικό Δήμο
υτό πρέπ
ιάστημα. Η
αση αυτή.
δεν είνα κάτι
αφεί από
ότι Δήμαρχο Καβάλας Ευάγγελο Ευαγγελι
ετίας, τουλάχστ
μπορεί να γίνει βεβα
ό διάστη
που είχε βρεθούν όλα τ
ξιολόγηση
σχολικών μονά
Όπως φαί
χρονικό
ραίτητα
χωρίς ένα
σχέδιο επμό
εί στην σύμβαση
με οδεύει προς την δεί
ότι επί Δη
χου Ευάγγελου Ευαγγελιο
ίας, "ολη λήξη
ράστη
ιδιοκτησία
Ο Δήμος Καβάλας, έχει αναθ
την υπόθεση
Κεφαλαρίου. Μάλι
με δη
οποίου γί
της Καβάλας
Αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση της Εθνικής Τράπεζας
ο σχολείο. ένας θεσμός που παρέχει
Με την
ολη μου σας μεταφέρω
ση χωρίς
Αναστέλλεται η απόφαση κατάργησης
μπολιτών μου αναφορι
υργία της
Δράμαςτου καταστήματος της Εθνικής
Συντα
ρείς της Δράμαι με τους
έματος
ιοχής της
ήσει η αλλαγ
Θ. αλλά
νΕων. αλλά
Τράπεζας στο Κάτω Νευροκόπι
ες μου
υμε τη
Αργίας τη
Δράμαςρευνητικά κέντρα
ξουν ρόλο
αmuΕιακές διαδ
Επιτρέψτε μου
σημάνω ότι η
θνικής
στικό σημε
υροκόπι, σύμόλους. Προ
εριοχή με πλημε πληροφόρηση
ρα αρχαιοτήτ
ίχαμε χθες
ην πόλη
Οι κάτοικοι τηλεφώνησαν στο Δημο, αλλά
μέρι, από
Δήμαρχο
πεταμένο στρώμα
Βασίλ
Γιαννόπουλο.
αρχαιότ
Δράμας
Αποτέλεσμα αυτής τη
ρικά χρ
στην οδό Μπιζανίου
ιτυχίας, όπως ανέφερε
ογικές μαρτυρίες
Γιαννόπουλος, ήτα
περιοχή μας χρήζει
περιμένει να το μαζέψουν
σμένες
υνεχούς έρευνας
μελέτης.
ιες πολλών θεσμικών
οιώντας
εγκαταλελειμμένη
Θανάση Π
από τις ελάχιστ
ΓΙΑ ΤΟ
πεταμένο στρώμα στην οδό Μπιζα
της περιοχή
παραμελλημένη
ξαναγράψει τη
ερασμένη
άδα, αλλά
ους είχε προκληθεί μεγάλη
Μέτιος.
ριφερειάρχης Δράμας, κ. Αργύρης
έτει όλη αυτή την
νένας
μαζέψει Κατ
μας έχ
άτωση μετά τη
της είδη.
Δράμας, όμως μέχρι σήαρμό
αντιληφθού
ης Εφορίας ΑρχαιοτήΜάλιστα, την είδηση μετέφερε σε τηλε- αρχή, καθώς δεν μπ
φήσουν ολόκληρο λεκα
όλους
μα γε
ιχε χθες
διο χώ
ως κάποιους
Δραμινού
κή ανάδειξη
δεν υπήρχαν τόσα
Βουλευτή
Σύριζα Δράμας
Χρή- μην
Καραγ
Δήμαρχο
Δεν γί
κέρδη. Δεν εί
μια απλή
πάγιο αίτημα
Κάτω Neu
περιοχή το
οπα, αλλά ένα
τηλεφώνη
με τόσου
λλους
ογραφικά υψ
Από την αρχή, η
Αρχαιοτήτ
γιαννίδης από την Αθήνα και με ενημέρωσε δραστηριότητα
για την ευχάριστη έκ
ρχει μεγάλη εξόρυξ
πατάτας
χο της. Οι υπάλλη
άστημα της Εθνι
ρο. ρου, κτηνοτροφική παραγωγή
άλλες δραστηριότητες
ολλαπλές ενέργειες
Περιμένουμε τώρα
Ετσι λοπόν
αταδικάζουν την περιοχή
χωρίς Τράπεζα
πληροφόρηση της Τράπεζας. Η
υχία μας
ΑEiζει
σημάνουμε ότι
της Εθνικής
αυτή, οφείλεται στην μεγάλη προσπά
ιοχής μας. Για
ωτη φορά αρ
χρόνια, ενώ μελετάτ
ολλοί θεσμικοί
Τράπεζας Κάτω Ν
μένως
κράτος
εξυπηρετούν
ράγοντες όπως είναι η Υφ
υργός Ε
Τοπικές
ογικό
της Δράμας.
φανίστ
μαζέψει από
ρίπου 8.000 μόνιμους
ία Κόλλι
ης Εφορίας Αρχαιοτήπέταξε
υλευτής Δράμας Χρήστος Καραγ
ίκους, στην πλειοψηφ
ύχοι, αγρότες.
Δράμας,
ΤΙς μας
ιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Χρήστ
Κτηνοτροφ
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα