Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 20
Κυριακίδης: «Τι σό
Στο Παγκόσμιο
ράμα.
Καιρός επαναπατρισμού δημοκρατική αριστερή Πρωτάθλημα Διάθλου
1924: Ενας αγαπητός
η Μαρία Τσακίρη
αντίληψη είναι αυτη
των χειρογράφων
γυμνασιάρχης που τον
Οι υπηρεσιες TOU
Ο Διονύσης Κορακάκης
«φάγανε» κυκλώματα
τα και κειμηλίων μας
κράτους να τίθενται
εξασφάλισε την πρόκριση
στην «υπηρεσία»
1924: Η αμπελουργία
για το Παγκόσμιο
Κ. Χατζ
του κόμματος
Πρωτάθλημα Νέων
στη Δράμα
ελ. 3
σελ 8
σελ.7
Μιλάει στον «Π.Τ.» ο Παναγιώτης Λειβαδίτης,
Από τη δήλωση του
Ο ρατσισμός
εργαζόμενου στον
αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων
ΕΦΚΑ ισχύει το 9,22
«Στο Υπ. Αγροτικής Ανά
των ανδρών έναντι
των γυναικών
δεν μπορούν να ξεχωρίσουν
μειωμένη εισφορά 9
ισχύ μόνο από τη
Ευαγγελου Μαρινόπουλου
εργαζόμε
το πρόβατο από την αγελάδα
ριοδική δήλωση εργοδότη
όπως δή
ργός Τάσος
νδρών ζει
Πετρόπουλος.
Οι περυσινές δυναμικές κινητοποιήσεις πουλήθηκαν από πέντε ανθρώπους
Χιρήματά
άνθρωποι πούλη
ειναι δυνατότερα
λέει μιλώντας
ωραιότερα από τα θη
Παναγ
ης Λειβαδίτης
λικά. Και αναφέρουν
πρόεδρος στην Πανελλή
Π.Ε.Κ.
παραδείγιατατovσuματώδηλέονταμε
πρώην πρόεδρος
Συλλόγου κτη
κόκκορα με το σαρκώδες
τρόφο
Δράμας. Πρόσφατα, εξελέγη
λαμπερά pτερά, τονδυ
ος στην
ταύρο, τονβαρβάτοέτrτο,κλπ.Κα
Πετρόπουλος ξεκαθάρισε ό
Λειβαδίτης, δέχτηκε
μέτρο δεν έχει αναδρομικότητα, κά
με χαρά
διάστη
ριν τη δή
σκίλοςυλακτεLενώτααντίστοoαθηλυκά
Πρωινό Τ
μεσηEOKA ο εργαζόμενος
φετινές κινητ
δενaουν παρόμοια φωνή. Και το ισχυράαβάλει
ς, για
τερο επpίφημά
υναμικός
θηλυκό όχι
υς θεωρεί
ρους επαγγελματίες, δηλαδή 26,95%.
οτι δεν
λοιπόν ότι ο άνδρας
ην τελ
διαρκέσει
στryμή
ανώτεροςωτό την γυναίκα!
εξαρτη
αντιρατσιστέςλενεότι αυτά ταεmpι
όλη αυτή τη
δρόμο με
ρήματα αφορούν τα φα
αγροτικό κίνη
διαφορών
θρώπους, άρα δεν
οδεικνύουν
φορές
εργαζόμενους
κινητοποιή
από άλλες τάξει
ανδρών. Αλλά τότε πώς
αγροτικό κίνημ
ότι έχει σπα
αγγελματίες
άλλα επαγγέλματα.
κήείτα το γεγονός ότι τα παιδιά
αλλόμενους εργοδότες
μως ακόμα, ότι υπάρχουν δυ
μείς ως Π.Ε.Κ.
Πετρόπουλος άφη
μετείχαμ
λούνται απόορισμένουςάσπλαnνουςγονείς
αγροτοκτηνοτροφικό
με διάφορες
νητοποιήσεις
νδεχόμε
είναι διαβαθμισμένα βάσει του ισχνοντος
με κά
ψήφισμα
πό τη
υς νομο
τιμολογίου της αγοράς Από
Μέσα Ενηος, δεν βλέπει μέλλον
μετέχουμε
υς τις
ίζει ότι έχ
μέρωσης μάθαμε ότι ένα ξαν% αρσενικό
ρόμους
αραίτητο
παιδί τιμάται 5000 €,εναλευκό αρσενικό
ένας εργοδότης
σχολεί
το μελαχρινό αρσενικό 3000.
εργαζόμε
με εξαρτημένη εργ
μαύρο αρσενικό
θηλυκά με
υς εντάσσει
Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές...
ήλωση, σημεί
ίδιαΧαρακτηριστικά πωλούνται κατά 2000
υργός
€φθηνότερα! Εννιά
δέκα άνδρες
Νέο τροχαίο ατύχημα στην
προσθέτοντας ότι διαφορετ
φράζοντα κατά του ρατσισμο, αλλαστιν
μηχανισμο
πράξη uτοδεικνύετα
τις κυριες
τσιστές.Ηαντιρατσιστικη φιλολογία φαί
με ευρεία χρήση
οδό Ιουστινιανού στη Δράμα
ότι είναι απλώς μόδα, γι' αυτό
άνθρωποι ντρέτοντα να ομολογίσουν ότι
βέρνηση πρ
ενα ρατσιστές.
της διαπραγμάτευσης
Αλλάaτειδηquείμιαπραγματιστης,
Ο τροχα
μειώθηκε χθες
για τη δεύτερη αξιολόγηση
Γιατί
ρωτήσω τοις μεν και
μαύροι προσπαθούν να ασπρίσουν με
Στρατηγο
σή της με
άλλη μια φορά, ευτυχως
ιχε μόνο
κές ζημιές χωρίς τpau
βάλλονται
Συμβολική διαμαρτυρία
οχημάτ
Nuιρουργικήεπέμβαση
βλέφαρα τους
βλημα με την Ουγ
στρογγυλaουν ταμάτια
αγροτοκτηνοτροφών
θώς καθ' όλη τη διάρκει
6, εί
στα διόδια Μουσθένης
όλης τη
ος παντρευτούνλακέςγυναίκες,ακόμα
Το ζήτημα έχ
ίδιοι με
ολλάκις
ικο Σu
είναι άσχημες
ράμας
Συμβολική
διόδια της ήδη μέχρι τα τελη
αρτυρία
περασμέ
έτους, ο Δήμος
συμπεριφορά τους τροφοδοτο
μό Καβάλας, πραγ
πολλά ση
δύο φίλα
πέντε φυλές-εναι εξίσου ωραi
διαφορετικά Η διαφορετικήδες STOP
θετών οδ
προκαλεί
άλλο μετ
άρει ο Δ
ελξη, το αγάρωμα και την αναπαραγωγήτις γνωστές
έg ηχητικές"
Dooναφοράτουςσκληροίςρατοιστές
οδοστρ
ρίδες
αποτιμούν τoδεύτεροφdo
μόλις το όχημα
χθες αγρότ
κτηνοτρόφ
ηγός ότι βρί
δουν γεννηθεί από γυναίκες
της ΑΜ-Θ. Από τις
μεσημέρι
ότι χωρίς γιναίκες δεν θα υπήρχε
άληψη
Το πρόβλη
μεγάλ
πλέον δε
ας έτ
διερχό
άρξου
άμεσα
γουρα
στιγμή, χωρίς
έλουμε
χωρίς τη
διοδίων. Παράλ
μαγιά, αλλά ορίς το γάλα
με μάντεις
αρους τραυ
ληλα διένειμαν έντυπο υλικό με
μους.
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα