Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ιστορία ενός περ
Αίθουσα «Πώργου Σεφέρη ΟΦΗ ο επόμενος
Ο,τιψάχνεις είναι εδώ!
ολες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
αντίπαλος
της Σπάρτης (β' μέρος)
και Οδυσσέα Ελύτη» στο
στις σελίδες 12 & 13
για την ΑΕ Σπάρτη >σελ. 15
Tuμνάσιο Σπάρτης σελ 10
ου Βαγγέλη Μητράκου >σελ.3
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πεμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017 ΙΈτος 21ο I Αριθμός 5090 ΙΤιμή φύλλου 0,50εIThλ 2731081 253 Fax 2731081 250
e-mailinfoOakonikos.gro www.lakonikos.gr
Περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής από Σπάρτη:
Έγινε η TOM(Y)
«Περισσότεροι αστυνομικοί
στην Πρωτ/θμια
Υγεία της Σπάρτης
στο δρόμο για τον πολίτη»
Αυτοτελή δομή Πρωτοβάθ
μιας Φροντίδας απέκτησε για
Πρώτη φορά η πόλη της Σπάρ
της, καθώς τη Δευτέρα 6 Φε
βρουαρίου ξεκίνησε
λειτουργία της Τοπικής Μονά
δας Υγείας ΠΟΜΥ. με ωράριο
ρωί με 3:00 το μ
μέρι.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ήδη
τις πρώτες δύο μέρες λειτουρ
γίας της μονάδα δέχτηκε πε
ρισσότερους
ασθενείς. Σε ανακοίνωσή της
6η Υγειονομική Περιφέρεια
Πελοποννήσου τονίζει τα εξής:
Είναι βέβαιο ότι με τη λει
τουργία της ΜΥΣπάρτης, ανα
δεικνύει
στρατηγική
σημασία που έχει για τηνoνα
διοργάνωση του Εθνικού Συ
ς Υγείας
προώθηση της Καθολικής και
ισότιμης κάλυψης του πληθυ
Οι συναντήσεις του Wστρατήγου Δ. Τριγώνη με φορείς
η μεταρρύθμιση
Επίσκεψη στη Σπάρτη πραγ- όπου έλαβε χώρα
συγκέν- υπηρεσιακά θέματα και να βασμιώτατο μητροπολίτη κκ
Πρωτοβάθμια
Φροντίδα
ματοποίησε το πρωί της Τετάρ
τρωση-σύσκεψη υπηρεσιακών δώσει τις ανάλογες κατευθύν. Ευστάθιο.
είας. Το Υπουργείο Υγείας
της (8/2) ο νέος γενικός Παραγόντων από αστυνομικές σεις.
Ακολούθως, οι κκ Τριγώνης
και η 6η ΥΠΕ είναι σταθερά
Περιφερειακός αστυνομικος δι- υπηρεσίες όλης της Λακωνίας
Στη συνέχεια, ο κ. Τριγώνης και Μαρουδάς μετέβησαν στο
προσανατολισμένη στην ανά
δημαρχείο Σπάρτης, ό
είχαν πτυξη ΠΟΥ,
της ευθυντής Πελοποννήσου. Υπο- με επικεφαλής το διευθυντή συνοδευόμενος από το Κ Μα
Δημήτριος Αστυνομίας. Ταξίαρχο κ. Γεώρ
ρουδά, βρέθηκε στο Επισκο- ομιλία με το δήμαρχο Βαγ
Την Τοπική Μονάδα Υγείας
ράτηγος
Τριγώνης
γιο Μαρουδά. Ο περιφερειακός πείο
Μητρόπολης γέλη Βαλιώτη, παρουσία του
Σπάρτης επισκέφθηκε
διευθυντής είχε την ευκαιρία να Μονεμβασίας κα
Αρχικά, βρέθηκε στη Διεύ
Σπάρτης. αντιδημάρχου Παναγιώτη Αρ
πρωί της Τετάρτης (8/2).
η Αστυνομίας Λακωνίας, ενημερωσει το προσωπικό για όπου είχε συνάντηση με το σ
γυρόπουλου. συνέχεια σελ. 7
Βουλευτής Λακωνίας κ. Σταύ
ρος Αραχωβίτης, ο οποίος σε
κατά του Υπουργείου Παιδείας
Ιεράρχες στρέφονται στο F
Σφοδρές αντιδράσεις για τις έμφυλες ταυτότητες
έγραψε τα εξής:
Η Μονάδα αυτή είναι απο
τέλεσμα της υλοποίησης της
Απαλλαγή από το μάθημα ζητούν γονείς και στη Σπάρτη
Κυβερνητικής Πολιτικής για
ενίσχυση
ης δημόσιας
Τον «ασκό του Αιόλου» έχε
Η ενημέρωση μαθητών για τις
έμφυλες ταυτότητες, σύμφωνα Α θμιας Φροντίδας Υγείας
ανοίξει απόφαση του Υπουρ
Είναι πλήρως εξοπλισμένη
γείου Παιδείας να εισαγάγει
του Υπουργείου
με την εγκύκλιο
και σε αυτή τη φάση μπορεί να
ματική εβδομάδα για την
Παιδείας, περιλαμβάνει τις πα
ρακάτω θεματικές: 1) Σωματ
ενημέρωση των μαθητών Γυ
αντιμετωπίσει περιστατικά γε
μνασίου σχετικά με την ομοφο
κές αλλαγές στην εφηβεία.
νικής παθολογίας καθώς και
Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο
τις έμφυλες ταυτότητες.
ς. Εύχομ
οποία σημειωτέον είναι υπο
ΑΠοδομώντας τα έμφυλα στε
από καρδιάς nΤΟ.Μ.Υ. Σπόρ
ρεότυπα, 4 Ανθρώπινα δικαιώ
χρεωτική να υλοποιηθεί σε
της να ανταποκριθεί με τον
όλες τις σχολικές μονάδες της
και δικαιώματα
καλύτερο τρόπο
γυναικών. συνέχεια σελ 9
Χώρας
πους λειτουργίας της

Τελευταία νέα από την εφημερίδα