Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛov 26736 ΕΤΟΣ 88ο
Στο 62,6%
ΔΝΤ: Oxi άλλη εξυγίανση, μόνο
μειώθηκε
ελάφρυνση χρέους
συμμετο Χn των
ξένων επενδυτών
Καρφί» του Ταμείου για μη «ρεαλιστικές» προτάσεις της
στο Χρηματιστήριο
ΕΕ για τα συνεχή πλεονάσματα
τον Ιανουάριο
Μειώθηκε η
μμετοχή
ών στην κεφαλ
του Ελληνικού xo
λογίζ
Ευρωπαίο
μμετοχιi του ΤΑΣ
μορφώθη
μικρή μ
ύ χρέο
ο, υποστήριξαν τα περιοoότερα
έλος Δ
ώ χωρίς
μέλη στη Δ.Σ.
Διεθν
ύ Ταμείου, μετά την ολοκλήρωση
62,6%
4,3%. Οι Ελληνες
ύ Συμ
δε τη
ύφιση
οίηση
εθεί μ
Χ.Α.,
38.6%
ά με τη
ότητα τη
ρώ. Ο
όθεσμη
μφανίζ
ογράμμι
φαλαίων ύψους
ρώ. Οιξ
η ελάφι
πραγματ
συμπλη
εί με την σχugή εφαρμο2%
ν συναλλαγών σε σχέση
γή πολ
μενο μην
της ανάπτυξης και της βιωσιμότητ
μαντική πολιτική αστά
ρογράμματος προσαρμογής
φαρμογ
61,9%
χαν πραγ
Τα μέλη
ΔΣ.το
νέβαλαν
φέρει η
μπεριλα
ξάλειψης
Η Αξία Σ
νης της ταχ
πτυξης ρεαλ
προβλέψεων και
στόχων, τη
την υλ
ρω, ση
φάλιση
ότηση
ση του άρθρου
wορυφώθηυς χρη
ση 30,4% από
με την Κρίση εμπ
ίζει λέγοντας ότι
στα μέσα του
ρμοmς με μέτρα υψηλ
μικής πρ
Στη δήλωση σημε
Μπ. Κερε: «Τα
νότητα εφαρση έχ
άπτυξη αναμ
γο κάτω
ό τη χώρα
πρόγραμμα προσαρμοm
δημοσ
προβλήματα της
λληλου
οστηρίξε
μεταρ
ροβλέ
αμορφ
με βάση την ισχυρή
ρογράμμα
ότητας.
πρόγραμ
πρόθεση
ράτου 1,5%
Ελλάδας δεν
σχυση
μετά την ολοκλήρωση τη
άσταση τη
δημοσ
Συμβο
σχετ Ζονται με το
δρίαση
του ExτελΕ
σχυση της δυνητικής ανάπτυξης. Οι αρχές
σχετίζο
με την ελλιπή
με τη
ζει ότι η
ας σημείωσε σημαντική πρόο
μοθετήσειμα σειρά απόσημαντικές δημοσι
Το δημόσ
ερημένη εφαρμογή
ευρώ»
χρημα
χρέος
η της κρίσης μέχρι σήμερα Ομως,
της από την έν
ρυθμί
Ομως οι Ελληνες πρέπει ν
ογραμμίζεται η
μένη δη
σης, ότι η Ελλάδα, υποστηριζόμ
επαινεθούν, αναφέρει το
οδηγήσ
γίανση
ό τις
σότεροι Εκτελε
μφωνη
υψηλό κόστος τη
χρηματοδότηση από
υς εταί
Εκτελεστικό μέλος της ΕΚΤ
Ταμείο
αξιολογήση
της εξαιρ
μέτρια ανάπτυξη το 20
με την Ελλάδα
σχολού
νεται να επιταχνvθΕ
ρικά μέλ
Οι Ελλη
Τα μεγάλα κόστη προσαρμογής,
ξαρτά
από την πλή
η σTr
χαν διαφορ
όψεις σχ
άνει, δήλω
μεγάλες με
υθμίσ
ΕΛΣΤΑΤ: Ανοδος 4,8% για το
ύ Συμ
της Ε
ρικής Τ
η γαλλική εφημερί
έλλειμμα εμπορικού ισοzυγίου
Le Pari
ίση χρ
της Ελλάδας
Ελληνες
προσκηνιο. Θα ή
Ανοδο 4,8% δεν
σημείωσε το έλλειμμα
με οριακή αύξηση των
ν 2015
χέμβρ
χουν ζητη
ξαγωγ
α πετρελαιοειδή παρουσίασε
3% (χωρ
ν εμπορικού ισοζυγίου
της χώρας το
μπορικό έλλειμμα αυξήθηχε 4,5% σε μ
ροή 5%
περασμένο Δεκέμβριο,
θώς η π
μείωση
Το έλλειμμ
μπορικού ισοζυγίου
γωγών η
η Ελλά
της ΕΛ
ανήλθε σε 1.566,6
ατ. ευρ
γαλύτερη ε
εξαγωγ
ΣΤΑΤ γ
495,5
μπορευμ
Die Welt: «Γιατί το πόκερ του Σόιμπλε
γές προχύπτουν τα εξή
2015, παρ
αύξηση 4,8%
λική αξ
σε αύξηση
σαγωγ
με το ΔΝΤ μπορεί να γίνει επικίνδυνο»
3.868
υρώ τον Δεκέμβριο 2016, ένα
ό διάστημα
Στη διά
EXατ. ευρώ τον διο μή
2015, παρ
χεμβρ
2016 η
λική αξ
μμα δ
ύ Βερολί
λληνικό
αύξηση 3,7% (χωρ
η εφημερίδα Die Wel
λύση στην
δή παρουσίασε αύξηση πατά 32,4
43.962,6 εχατ
ρώ, ένα
43.624,6
ή της έκδοση
Σόιμπλε μ
ΔΝΤ μπ
διο διάστη
Η συνολική αξ
αλοκαίριφρ
ξαγωγ
Ο αρθρογράφος ση
η Αθην
χρήμα
ξηση 0,8% (χωρ
την εξυπηρέτηση
υς. Η ελλη
υς 6ρνηση
νήλθε στ
ων 2.301,5
δή παρουσίασε αύξη
Παρατηρητές φο
αράθεση
Βερολί
ΣΕΛΙΔΑ
2.234
922,3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα