Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26735 ΕΤΟΣ 88ο
Μικρή προσαρμογή τιμών
Δραματική n
των συρρίκνωση των
επενδύσεων
μεγάλη n μείωση μισθών
Από 27,3% του ΑΕΠ το τρίτο
τριμηνο του 2007, σε 12% το
Παραδέχεται το ΔΝΤ στην έκθεση του, ενώ παράλλnλα χαρακτηρίzει
τρίτο τρίμηνο του 2016
εξαιρετικά μη βιώσιμο το χρέος
σχυση
η της ελληνική
Ελλάδα
μία «δημοσι
ρη πολιτική
ας ότ
λωτική
ρμογή πέραν αυτή
μπίεση
οδήμα
οι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωστόσο, όπω
ελεστώ
δημοσι
με ταρ
φορολογ
ις», όπως
τη καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τ
φορολογική βάση,
ης Alpha Bank
άλυσή
προβλήματος της φοροδιαφυmς
μετωτιση
δελτιο τηςT
ΔΝΤ εφιστά
χρημα
ως θα πρ
627,3%
την προσom
όνια της ύφεση
Παράλληλα,
ΕΠ το τρ
το τρ
σχυθού
ητική
016. T
ρατεξ
ρνηση
αρός σημ
φαλαί
6. Τέλο
χύτερ
αρνητικός.
ΔΝΤ ζητά
φιλόδοξ
αλυτές της Alpha B
ργασίας
άπτυξη
άκαμιμη τη
όμενη
άχυνση
προγράμματος ιδ
Η Εκθεση Β
Δημοσίου Χρέους
διαμορφ
Δημόσιο χρέος της ΕλλάToΔΝΤθεωρεί ό
τη υλοποηση πρόσθ
συνθήκες
ξαιρετικά μη
χειρίσιμο (hig
στήσει την πρ
ble) τόσο εξαιτί
προβλ
δήλωση στην εφαρμογ
γράμματος. Τ
275% το 2060), όσ
η χώρα για τη
TAP. Δίαυλος
ροκλή
ην ελληνική
ξuτηρέτηση
Οι δαπάν
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
φραγμ
τροφοδοσίας με
μία δ
η Εκθεση
Διεθν
Δημόσιο χρέος το ΔΝΤ το χ
Οσον αφορά
ύ Ταμεί
άμη διαχειρίσιμο
ρακτηρίζει εξαιρ
Το ΔΝΤ
μιά ό
η οποία θ
ά μέτρ
ος αυτή τη
φυσικο αεριο n
δυ της Δ
νση. Τ
ίο υποστηρίζε
αρχήν ότι στη
Ελλάδα από τα
Ρευστότητα από ελληνικές μόνο Βαλκάνια μέχρι τη
τις τραπεΖες για Μεγάλη Βρετανία
υγιείς και βιώσιμες επιχειρήσεις
Διαυλο
οφοδο
τυγχά
της αυτό
στη χώρα μας
άνια μ
ράσης τους, ό
Προγράμματος «Εξ
μηση Κ
Μεγάλη Β
ανία γί
ητα για τη στήριξη
μας με τη
ραίτητη
πλειάδα φ
τέθη στις τράπεζες,
ρινόμε
γωγού TAP
είας ανέλαβαν την ανάπτυξη, τη
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2020. Υφιστάμ
Οι ελληνικές τράπεζες προσφέρο
ξύ άλΕλληνικό Δημοσ
χρηματοδότηση
ε διασυνδέσεις των συστημάτων φυσι
ηρίξουν έμπο
με πληθώρα
νησης, χρηματοδοτή
Ολοκληρωμένου Πλ
ύ αεo
χωρών τη
ριοχής θ
ημένωνή εξειδ
ις μεγάλ
g, παροχή εγγή
τος (ΟΠΣ)
ρακολούχώρηση
φυσικό αέρι
Αζερμ
χειρή
ή στήριξη γ
χειρήσεις,
λοποίηση
Προγράμημάτ
λέτη της Ελληνικής Ε
ης Το
ζών (ΕΕΤ
οφοδο
η φάση
γωγό να φτά
ς, εγγυητικέ
ματος Εξοικονόμηση Κ
Το πρόγραμμα
άλωση
λική, Κ
άμε τηλ
ωργία
για τη
Δυτική Ευρώπη
στην εξ
όμηση
Το τελευταί
016, σύμφ
ότερα,
ράσεις
ιβαλλοντολογι
χεία της μελέτης
ρες ρο
χειρή
για πρώτη φορά τη
Τουρισμό.
οριακή αύξηση. Δηλαδή,
Μ. Ντράγκι: «Μόνο με βιώσιμο χρέος
ραξία με άλ
εκταμίευσανοι τράπεζες προς
λες τράτ
μεγάλ
λαμβανομένης της αντίρροπης
χειρήσεις,
και ολοκλήρωση της αξiολόγnσnςn
μεγάλα
άή δημοσ
ό τις
λία, μεγά
ράπεξ
χειρήσεις προς
Ελλάδα θα ενταχθεί στο QE»
ή αύξηση
της υγ
χαρακτηρ
ροκειμέ
εχνολογι
νός πως,
μικά,
στη διάθεση
Οι τραπ
λληνικού
η ολοκλή
ύτερη
λόγηση
χειρήσ
την τεχνογνωσία, τη
τα 3,8%. A
Οκτωβρ
χθεί η Ελλά
tis χαλ
σης της Ε
κής Κ
πρόγραμμα
την εξε
μένη γ
τή η τάση πλέον έχ
ραφείόσα δήλωσε σημερ
ρικήςTρά
Δευτέρ
ης ΕΚΤ, Μά
για την πλήρη
δότηση
ογράμμ
γκι μιλώ
μισματιxύ
ύμενη
ραπεξ
ποστήριξη
άπτυξη τη
γοράσει η ΕΚΤ ελληνικό
Ο Μ. Ντράγκι εξήγησε ότι
ος θα πρ
τη μετά την
ήτημα τη
τυημένη διάθεση
ξάντληση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα