Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
Την βεβαιότητα όπμε την παράδοτίτλος της Γαστρονομικής Πc.
Δημιουργούμε το δίκτυο του μέση τον Μόρπο σε κυκλοφορία του.
ριφέρειας της Ευρώπης για το
λοντος, που θα καλύψουν τις ανάαυτο ανητοδρόμου Αγαίου, ολοκλη2019
αποτελε που
γκες νοικοκυριών παιεπιχειρήσε
προβάλλει την Ελλάδα σε διεθνές
ρώνεταιπλήρως οδικός όξονας
στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, δrΗ
Αθήνας Θεσσαλονίκης, εξέφρασε
Δωσε, ο Πρόεδρος και δ.σ. του ΟμF
ur. Χρήστος Σπpτζης.
Σελ 5
λου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, ο Σελ.6
σμού Ελενα Κουντουρά.
Σελ. 4
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 Αριθμός φύλλου 842.0.50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΏΝΕΙ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ EUROGROUP ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Εκτακτη συνάντηση
στις Βρυξέλλες
Ποιος ορόλος
του προέδρου
Ποιοι πρόκεmαι
Τα νέα σενάρια
της Κομοιόν
να συμμετάσχουν
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Για τοντpόπο ανοιγματος της αγορας, για την ανοιχτή αμφισβήτηση
των απαραίτητων δtαρόpumuuw με
και για τη&ασφάλιση
στις δημοπρασίες NOME για το
ταρρυθμίσεων
amματης ΔΕΗ και για την αλλαγή
ΠpωTiστώς του δικαιώματος των Ελ
λήνων πολιτών να έχουν απρόσκοπτη
της συμφωνίας
με τους δανειστές
Πτωτική πορεία και
καιLoότιμη προσβαση στις θεραπειες
αναφέρθηκε Πρόεδρος της ΔΕΗ
Μανώλης Παναγιωτάκης.
τους, αναφέρθηκε, ο Πρόεδρος του
επιστροφή στις 620 μονάδες
Σελ.7
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
Εντυπωσιακή σειρά από κομψά κοΕντάσσουμε τη Σκιάθο στο εκτεταoμήματα οπου αποτελούν ένα
μενο δικτυο μας στην Ελλάδα», δη
νικο δώρο για την ημέρα του Αγί
λωσε η Διευθύντρια της Β
OU Βαλεντίνου., παρουσιαζεται
Airways σε Ελλάδα, Φρέντυ Σταρ
από την Folli Follie, Tou FF Group
σημειώνοντας τις καλύτερες δυνα
με την Αντπροεδρο Κοίτη Κοu
τότητες για ταξίδια σε όλο τον κόομο, μέo
Tou Λονδίνοu
Σελ. 9
ο Σελ. 8
Τώρα μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά
στον ιστότοπο www.vradini.gr