Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ
•Κ
ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3451O • ΤΡΙΤΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 4ο ΛΥΚΕΙΟ

Συγκοινωνιακή
εξυπηρέτηση

Λεωφορείο της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας
δροµολόγησε ο ∆ήµος Αµαρουσίου

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΟΕ∆Α ΦΥΛΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΡΑ∆ΙΟ ΣΟΤΟΠΟ ΙN 111 ΣΕ ΥΨΗΛΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΕΕΑΕ: «∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ»

Εντοπίστηκε
ραδιενεργό στοιχείο
Τ

ην περασµένη Παρασκευή κατά την είσοδο απορριµµατοφόρου του
∆ήµου Μεταµόρφωσης στην ΟΕ∆Α Φυλής ενεργοποιήθηκε στην πύλη ο
συναγερµός των ραδιενεργών διότι ανιχνεύτηκε το ραδιο σότοπο Ιn 111
σε υψηλή ποσότητα.
Μάλιστα, την ίδια ηµέρα ανιχνεύτηκε ραδιενεργό ιώδιο σε κοντέινερ που
µετέφερε απόβλητα του ∆ήµου Λαυρεωτικής.
Όπως τονίζει ο Ε∆ΣΝΑ σχετικά µε τον εντοπισµό επικίνδυνου φορτίου στην
πύλη της ΟΕ∆Α Φυλής: «Ειδοποιήθηκαν άµεσα οι αρµόδιες υπηρεσίες και
του απαγορεύτηκε η είσοδος.
Σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες οδηγίες αποµονώθηκε σε ασφαλή χώρο
ώστε µετά από τρεις ηµέρες (χρόνος ηµιζωής του ραδιο σοτόπου 2,8 ηµέρες) να εξεταστεί εάν έχει πέσει η τιµή, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε και ο
∆ήµος Μεταµόρφωσης.
Την ∆ευτέρα επανεξετάσθηκε το φορτίο και µετρήθηκε στα 8µSv/h, οπότε
του απαγορεύτηκε εκ νέου η είσοδος και δόθηκε εντολή για επανεξέταση.

>> ΣΕΛ. 3

ΣYΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆HΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΚΑΙ ΑΝAΠΛΑΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟY

Επανεξελέγη
Πρόεδρος
ο Βλάσσης
Σιώµος

>>ΣΕΛI∆Α 6-7

>> ΣΕΛ. 3

Πρώτη «µετάφραση»
της ανεξαρτητοποίησης
της κας Πατούλη
∆ήλωση του πρώην
Αντιδηµάρχου
Πεύκης, κ. Μπόλλα

«Αδικαιολόγητη
καθυστέρηση»
Νέα επίθεση της δηµοτικής
αρχής Αµαρουσίου στην
Περιφέρεια

>> ΣΕΛ. 8

#Τι µπορεί να κάνει ένας

>>ΣΕΛ. 4

τουρίστας στα βόρεια προάστια
Το «Discover North Athens» είναι ο πρώτος συνεργατικός σχηµατισµός στον κλάδο του τουρισµού - πολιτισµού και υλοποιείται µε πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τοµέα Αθηνών.

>>ΣΕΛ. 7

#Παράταση λειτουργίας
διαδηµοτικών
κοινωνικών δοµών
Περισσότερο διαδικαστικά µοιάζουν τα θέµατα που θα απασχολήσουν την αυριανή συνεδρίαση
του δηµοτικού συµβουλίου Ηρακλείου Αττικής, που θα ξεκινήσει
στις 17:15, µε 8 θέµατα στην ηµερήσια διάταξη του.

>>ΣΕΛ. 3



Τελευταία νέα από την εφημερίδα