Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 201
215692-688 FAX 210-3215877 T
Τηλ. 2
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26734 ΕΤΟΣ 88ο
Αμεσες πρωτοβουλίες για κλείσιμο της
αξιολόγησης εντός του Φεβρουαρίου
Ελληνοτουρκικές σχέσεις, προσφυγικό και Κυπριακό στη συνάντηση Τσίπρα- Μέρκελ στη Μάλτα
ηση με τη Γερμανίδ
ξιολόγηση μ
Ο πρωθυπουργό
ν συμμ
ο, Ανγκελα Μέρκελ, είχε ο πρωθυ.
στην προπαρασχευ
ργός, Αλέξης Τ
ρας, πρ
Σοσιαλ
ρξη της
μονοήμερης Συνόδου
ης διαν ξεχωριστή συνά
Αρχηγ
και Κυβερνη
ρόεδρο της Ευρ
της Ευρ
ής Ενωση
ής Επιτροπής, Ζαν Κλ
η Μάλ
ποτήθη
σης ιδιωτική συνομιλ
ελάριος ενημ
Η ρωθν
δα ομόλογ
με τη Βρ
μιλίες της με τη
Πρόεδρο της Γαλλίας,
διχότερ
ουά Ολά
ρηνη χαι τη σταθερότητα στη
δο της Μάλτας
Στην ά
ριοχή
ροσφυγ
δρίες: Η πρ
διεξήχθη
που σutητήθηχαν
πλαίσ
ή συνεδρία αφορούσ
χαι η
ρια γ
Μείωση κατά 38%
μάσουν την
25 Μαρ
2017, τη
των μn
Συνθη
της Ρώμης.
ογραφη
εξυπηρετούμενων
Στη διάρ
ποινής συ
δρίαση
τον Δεκεμβρίου
δρόμο» της Κεντρικής Μεσο
Από την πλευρά του
ρωθυπουργό
Διεθνές Δίχαιο χαι ότι προκλητιχές δ
της Λιβύη
ψει τη
του 2019 εκτιμούν
γραμμ
δήλωση του στις συ
ρχόμενης άνοιξη
στηλή
μφωνη
την εξεύρεση
ρχικές σχέ
γχεχριμένων μέ
νη σειράς άμεσο
μης λύσης στο Κυπρ
αι την ειρήνη χαιτη σταθερότητα της εν
01 τραΠεΖες
στη ση
της εφαρμογής της Συμφ
ριοχή
ξαρθρωθ
Τουρκίας
ό πρόγραμ
λαθρεμπό
ποχώρηση σημειώνουν τα μη εξυ.
ληφθούν άμεσ
Ο Τσίπρας, πογράμμισ
αυτόχρο
συμφωνηθηzε ότι πρέ
η Τουρ
ρωτοβουλίες γ
πηρετούμ
θούν ξωέ
ριλαμβ
μελέτη τη
Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕ
Μ. Ντράγκι: «Κανείς κερδισμένος από την
ράπεξ
αποχώρηση μέλους από το ευρώ»
χή βάση μείωση του
Ε. Αxτσiόγλου:
ρο δεν θ
άλειψη τ
λογούν πως μ
της ΕΕ, της Γερμα
ν ευρ
χειρημ
λλαγμ
χει εξασφαλ
γα μεγάλα
μέλος της
δυσανάλ
ρατος
«Εκκρεμούν
βερνή
ρωζώνη
α%τήσουν την αντα
που έχο
τη μεγαλ
ρη ευθύνη για τ
Ωστόσ
θέτηση του
τεχνικές
προβλήματα π
ντιμετωπίζο
λεπτομέρειες στα
ύκλο της λιτότη
ά ατέλεια
ρόεδρ
μίες τους
ομισμ
για την αποδυνάμωση τη
ρικής Τράπεζας, Μάρ
παϊκής Κ
εργασιακα
Ντράγ
Ντράγx
ρωζώνη
λόγω της ρωσε άνοδο κυρ
θέματα
Ο ευρ
ρδίζει έδαφο
νάπτυξης της μεγαλύτερη
λιτικό σκηνικό ο
στην Ευρώπη
και στο
ν προβλημα
σορρο
υ 2018
μέχρι το
ΚαΛΟΚαιρι
ματική
ΤραπεΖικές προτάσεις για περιορισμό
σκληρή τη
μετώπη με τη
α, καθ
των capital controls
δοχιμι
πόκλιση από τη θέση μ
λία θ
ότι η
οχωρή
ράλογες
ρωζώνη, ενώ
από τη
διο εξαγ
ΔΝΤ για τη
μοθέτηση μέτρ
περαιτέρω σταδιακή ά
γέλλει η
ροεδρία τη
ς προτ
χο την περιορισμ
ψήφια για τη
ς. Εχουμ
τη λήξη
ρογραμμ
στην χίνηση κεφαλαίων δημοσιοποίησε η Ελληνική Ενωση Τραπεζών (ΕΕΤ
σε μελέτη
Γαλλίας Χαι επιχεφαλής
ροδεξ
περ αποδόσεις
ους στόχο
που ειχα
της για τη λειτουργία του ελλην
τραπεζι
συστήματος.
Εθνικού Μ
ου, Μαρίν Λεπέν
Στις 28
2017 έχλ
ρξη της τραπεζ
Ενθαρρυμ
λίου 2015, επιβολή περιορ
αργίας βραχείας διάρχεια
αι την, από 18
της απόφασης της Βρ
οχωρή
μέτρα δεν θα εφαρμόσουμε.
στις μεταφορές χεφαλ
σει από την Ευρ
ή Ενωση
αντίπα
μετρη
Αυτό προβάλλουμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα