Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26733 ΕΤΟΣ 88ο
Διαπραγμάτευση
Εν. Τσακαλώτος: «Η κυβέρνnσn
μισθών με τις
Προτείνει τώρα
δεν ανοίγει τα χαρτιά» της μέχρι
επιχειρήσεις
n ΕΚΤ
να κάνει το ίδιο και n
ραιτέρω μεταρρυθμ
ς προς τη
άλλη πλευρά»
κατεύθυνση του καθορισμού τ
είναι επωφελ
ρησης μπορε
χώρες της Ευρ
αναφέρει μελέτη
Τράπεζας Σε δήλωση απάντηση
της Ευρ
ρικής ΕΚΤ) που περιλαμβάνε
στο τελευρόεδρο της ΝΔ, Κυρ
Μητσοτάκη, αναφορικά μ
τη διάρ
α της χρίσης, σημειώ
ποτιθέμενη καθυστέρηση στη
αι στη μελέτη, ορισμέ
χώρες της Ευ
ροέβη
ρρυθμ
πουργός Οικονομικών, Ευzλ
δης Τ
αλώτος
γές να χινηθούν προς μία διαπραγμάτευ
0%. Τσαχαλώτος σημα
χείρηση
ο τελευταίο
νει ότι μόνο
λλογικέ
3, τη
τοιχο
εδο (εθνικό, περιφερειακό ή
ραγμά
ση με τους θεσμού
στη μελέτη, έδειξ
μεταρρυθμίσε
συλλογ
μην έχ
φωνηθ
λότερη τη
ομοθετηθ
Κατηγορ
ροσαρμογή των μισθών για
ταιρείες.
ρχηγό της αξιωμ
ραιτέρω μ
ρρυθμ
θυνση αυτη πιθ
τη δυναμική της διαπραγματε
ωφέλιμη γ
χώρες τη
Ευρωζώνης και θα μπορούσαν να έχ
μπορού
α συμφωνηθού
δεν συμφωνηθούν όλα
λειες θέσεων εργασί
η κυβέρ
φάσεις»
ΔΝΤ, ο Γερ
Ντάισελμπλουμ αλλ
φωνημένο με τους θεσμι
της με
η ελλη
ή κυβέρνηση, μερ
ο ίδιο χαι η άλλη πλευρά.
μισθολογιχέ
χρι να
θεσμοί γ
δεν μπορ
φωνηθ
μβουλ
ις έχ
ς, εγ
ητσοταxη, στις
Το τελευταίο χομμά
λιτική
φωνηθούν όλα ω
έτο. Λογικό
η κυβέρνηση
διαβεβαιώνει ό
άν αποτε γίν
Ευρώπη
θανόν ν
ρωμφωνηθ
λα θα γ
μην έχ
της μέχρ
γρήγορ
μάλλο
άλλη πλευρά. Εξάλλου, μόνο ακρ
έχει νομοθετηθεί
Η δήλωση
ργού Ο
Κατά 0,32%
«Πάνω από το 1/3 της συμφωνίας ε
η ελλ
ή %υβέρνηση
μική της δ
λοχληρ
Ενα δ
για την
μείωσαν τα
μάτευσης. Ο
θυστέρηση
καταθέσεων οι
ΣΕΒ: Φτάνει πια n υπερ φορολόγησn
τράπεζες το 2016
θεί γ
Οχι μ
ρφορολόγηση έχ
λήρως, αλλ
παραγωγ
ις καλύτερες εργασιακές ε
ο άρμεγμ
α επιτ
ιο παραγ
γρήγορα ο
χεύσεις, είτ
αγχάζον
φόσον μπο
δεν μπορ
τράπεζες το Δεκέμβριο, αφήνοντας σ
δήματ
μεταβλητα τ
χορηγη
η ζωή
φτιάξ
ένας ομολογούν ότι ουδέποτε
ό το δημεν
ύ χαρ
τους μακριά
καταθέσεων μειώθηχε οριαaά πατά 0,03%
τέθηκε θέμα «Grexit
α φορολογικό περιβάλλον τ
διαμορφώθη
στο 0,32%. Το μ
Τέλος στη συ
τηση περί Grexit znτά ο Γερμανός
με μφωνημ
βδομα
η διάρ
ς 1 έτος απ
υφυπουργός Εξωτερικών
ξελίξ
μεταβλητ
0,70%
ψηλό μη μισθολογ
Ωστόσο, στη διάρ χεια
ροχοπέδη
νομιμ
η άμεση ολοκλήρωση της δ
λόγησης
ητη πρ
χιο χαταθέσεων όπω
ροσλήψ
θε είδ
της ΤτΕ έχει μ
ής Χαλάρωσης της Ε
η ένταξη τ
μολόγ
στο Πρόγραμμα ΙΙ
ροσλήν
ργαζομ
0,24% (το Δεχέμβρ
ν 2015
ς Κεντρική Τράπεζας, που θ
επιτρέψει την αύ ηση της
Οευστότητ
υψηλές εξειδ
αποδοχές, επ
ταν στο 0,56%
ράτος, τραπ
χειρήσεις»
για διάρ%
ργός Ο
μίας, Δημήτρης Π
δημητρ
ογραμμ
ξωστρεφών χλ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα