Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 03.02.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5692
Θα είναι έτοιμο την 1η Ιανουαρίου του 2020
Ναι υπό όρους από TAP στο ρόσιχο φυowό αέριο
Τι δήλωσε ο
Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος
Ο Αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι σε
Στασινός
σχέση με την προηγούμενη νομοθετική προβ- Ανοργάνωτη η
λεψη, το τέλος αντιρρήσεων για τους χάρτες
χυβέρνηση
είναι ήδη μειωμένο, σε ποσοστό 10%, ενώ ο
για τον
χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων αυξημένος
κατά 15 ημέρε
Οξεία
θεση για
Στη συνάντηση που πραγματοποηθηχε, σημερα, στο
ίου Φορέα Κ
ΥΠΕΝ, με θέμα την ανάρτηση των δασχών χαρτών
ής Ασφάλισης εξαπολύ
του ΤΕΕ Γιώργος
Στάσιμος ο δείχτης
παρουσία των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων
Στασινός, σύμφ
Διονήσεων waτροσώπων των Υπουργείων ΕσωτεTEE
owονομιHού κλίματος
ριχών χαι, Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΕΚΧΑ ΑΕ, των
Αφορμή είναι τα ghσινά πω
ενικών Διευθύνσεων Δασών Ζαι Αγροτικών Υποθέσεων χαι τον ΟΠΕΚΕΠ
μηχανικών
μέπρώην ΤΣΜΕΔΕ.
Σύμφωνα μ
ταγγελίες δεν iTEE,
λογαριασμοί μηχα
τραπεζι
είχαν ενταχθ
ρύθμιση
αλαιών οφειλών με πάγια
Κεφαλαιαγορά: Ανακλήθηκε
ολή χρεώθηκαν χθες 3
αρίου 2017 με διτλή δόση.
η άδεια της Αmundi Asset
ροφανώς λόγω λάθους
ηλεκτρονικών συστηματι
ΕΦΚΑ λόγω οργάνωση
Management
της μεταφορά
Αμετάβλητος, στις 95,1 μονάδες, πιgαμέw.
συγχωνευθέν
Δείκτης OWονqu2ού Κλιματος
παλιών ταμείων, όπως αυτό
ΟΒΕ. Η επίδοση eξ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
σύμφωνα
ητικό Συμβούλι
ΤΣΜΕΔΕ ΕΤΑΑ,
της Επιτροπής ΚεφαλαιαγοAΕΙIEΥ
ένα ηuψηλότερη από
ωση. Την
τά την 775/3
άρθρου 18
ηλότερη
2014.
3340/2005
μηχαν
Την ανάκληση της άδe
41/2013
Στους emμέρους τομείς, η τάση
ς σdeτwoύς δείκτες
κάDe αποταμίευση λόγω υπέρ.
θετική
Υπηρεσίες, κατασκευ
αAMUNDI ASSET MAN
6675/27.02.2014
εμπόριο, ενώ στη Βομηχανία δε
AGEMENT
Α.Ε.Π.Ε.Υ
Συμβουλίου της Ε.Κ.
σημαντική μεταβολή. Από την άλλη πλευgά, νατοcygάφε
κατ' εφαρμογή
άρθρου 24 της απόφαση
δουλειες ακόμη
αρνητική τάση στην
λυτική εμπιστοσύνη
.2007
Διοικητική
2452/
Διοικητ
αντισταθμίζει τις όποιες θετιxές μεταβολέ
λαμβάνοντα
ύ Συμβουλίου της Ε.Κ. και
ημονιxό προσωπικό της
τομείς.
υπόψη σχ
ή απόφαση
άρθρου 1 της απόφαση
χduς, ο ΕΦΚΑ, με
θύνη της
λευση
1452/1
.2007
βέρνησης, χάνει λάθη
ητικού Συμβουλίου της ΕΚ,
αφαιρούν χρήΤη
τά τη
αροχή
ψους € 8.000
δυτικών υπηo
ς τραπεζ
στην εταιρεία «ΠΗΤΑΣΟΣ
λογαριασμούς μας. Είν