Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26731 ΕΤΟΣ 88ο
Ευθεία
Τη συμμετοχή του ΔΝΤ στη
αμφισβήτηση των
χρηματοδότηση του ελλnνικού
ευρωπαικών
συνόρων n
προγράμματος απαιτεί ο ΕΜΣ
αμφισβήτηση της
συνθήκης της
Ο Ευρωπαiκός Μηχανισμός Σταθερότητας ανασκευάzει
Λώzάνnς»
τις δηλώσεις του επικεφαλής του
Η αμφισβήτηση της συνθήκης της
Λωζάνης οδηγ
μφισβήτηση
άρτηση
σημο λογ
ρων, όχι μόνο της Ελλάδος αλλά
συνόρ
της Ευρωπ
ής Ενωσης» τ
ός Μηχ
Σταθερότητας (ΕΜΕ) ανασ
άξει δη
μός δρος της Δημοκρ
ς, Πρ
ης ΙΙ
λόπουλος, κατά τη
τιφώνησή του στ
μεταδόθη
πίσημο δ
ρος τιμή
μμετοχή
ο Πορτογαλ
ομόλογός τ
Διεθνούς Νομισμ
ού Ταμε
πρόγραμλο Ρεμπέλο
ε Σόουζα, στη Λισαβ
μα στήριξης της ελληνική
Ως προς
την Τ
η συμμετοm
λληνικά σύνορα, με έμφαση
η χρημ
η Συνθήκη της Λωζάνης
μοσιεύματα σχετικά
ΔΝΤ στην Ελλά
πλήρως σεβαστή. Πολλώ μάλλον
η αμφισβήτη
ΕΜΣ ή
φής ό
φισβήτηση
όχι μόση τη
της Ελλάδας αλλά
της Ευρ
ής Ενωση
σην Ελλά
από χρημ
ρικά σύνορα της πρώτη
φέρει ανάρτηση
ξωτερικά σύνορα τη
ρης» σημεί
Την Δευτέρ
Ρέγκλινγκ δήλω
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατί
του ΔΝΤ
ρόγραμμα στήριξης
στην Πρώην Γιο
ραίτητη
της Μ
ς, τονί.
ότι η Α
μίευση επόμε
φές ότι, όσο η
ή χωρ
μένει στην χρη
ρογνωμοσύνηςxαι παροχής συμβ
ρογράμματος
οθεί στην Ελλάδα δόΚατά το Ρό
πέραν της προκλ
η στάση
ηση ονό
Το το
ρόγραμμα στήριξης της ελλην
ις χωρίς την επίσημη συμ
χρειάζε
κής παραχάραξης της Ιστο
ακαπνέει αλυτρ
του ΔΝΤ, ωστόσο αξιωμ
προοπτική. Τ
ρογράμματος, αλλά
σχει στη χρηματοδότηση
λών τη
ης. Στο πλ
χο της ΕΕ
δο εμ
ψήφια κράτη-μέλη
μετom
μφισβητούν, αθ
tποτε τρόπο
μελών Ευρ
Νέα σελίδα στις ελληνο-σερβικές σχέσεις
Ενωσης
φορά το Κ
έλαβε, ό
ζήτημα
ως, ευρ
Αναφορά στ
ς Ελλάδας γ
νομασί
ς ΠΓΔΜ
ιότερο δ
ό, τη
μη λύση
ωςή άλω
λον μας», μ
Σέρβο πρ
στις ιστορικ
Eurostat: Στο 23%
υς δύο λαούς. Πρ
ό την πλευρά
ότι «δεν μπορ
σχέσεις
διεθνού
λα,με τη συγκρότηση Α
ρα, αλλά οι χώρες ι
ανεργία στην
γασίας. Οχι μ
για πρώτη φορά
ρέλειp
η στη Θεσσαλονίκη
χαμε τόμβά
όχι μ
την t
γραμμίσειό
ά χρόν
Ελλάδα τον
μφισβήτηση τη
όχι μ
Εν πρώ
Ελληνας πρωθυ
ργος, Αλέξη
ψηλή συνάντηση
μιμότη
Τσίπρας, δή
υργός, Αλέξης Τσίπρας,
Επίσης οπο
μένος»,
Οκτώβριο
ργασί
της Ελλ
τηριΕ
λέξης Τσίπρ
της ενέρόνηση
για τη
απαραίτητη
μηνύμ
ς αποδέχτες, στην συνέντευξη Τ
λλά με την προσθήκη
οδομών, τη
μεταξ
γειας,
της πλη
Στο 23% διαμορφώθη
λιγράδι μ
μόλογό
Προσβλέπουμε στην
ίσχυσή
ροφορικής, της wηλ
σχέδιο δηροδρομικής
ρετικά αλή
συγκεκριμένα
ργίας στην Ελλάδα τον Οaτώβ
σης Βελιγρ
ρελθό
Βαλκάνια, κοινή
λονίκης». Αλλάδ
χέση μ
ή πορ
Βαλχανί
ος στόχος,
23,1%
ργασία Ελλάδα
ροδρομικό δ
στρατηγική» η
κής Σ
ής Υπηρ
δύο χωρ
Βελιγρά
ας (Ε
μπέρασμα
άλο μεγαλο έργο
όπως παρατήρησε οπο
Σ-/LA
ήμερα στη δημοσιότητα
Αλέξη Τσίπρα, με
άντηση
Σέρβο
Αλεξάντερ Β
ΕΥ: Τον δεύτερο υφnλότερο ρυθμό ανάπτυξης
λο αφορ
αλυτρ
φία μ
ρεμβάσεις
ιδέα τη
δύο πο
δάτινη
σύνδεση
Βελιγρ
στην ευρωζώνη παρουσίασε Ελλάδα
χει η Ελλάδ
της πΓΔΜ
η ΕΕ,το πρόγραμμα
Συγκρ
Συμβού
ό, συμπληρ
λεξης Τσότρας,
εθνών
δυτών σχ
ην Ευρώπη
φορά την είδησητης σημερινή
την ελληνική προσέγγιση, η χώρα
ην τρέχ
ολιτική
άστημ
ύ μεγάλο στρατη
ό πλεονέxτη
μφωνήσαμε
g (EY), 20
με τη
της. Μπορ
μα,τη
Brest.
για πρώτη φορά στη
ος κόμβος, καθ
ργασίας
ς,η διαπίστωση dom έρχ
θεση με
ματα ερ
ματα της
ρώπη με Μ.Α
την Ασία. ΗΣ
λονάη, την προσεχή νοιξη,
αςτης ΕΥ
2016, σύμφωνα με τη
χης ερ
ορικό ρόλο στη σχέση μας, αλλά πρ
τηYέφυρ
ai προδιάθεση για Ευρώπη
ό ρόλο γι
στρατη
Παράλληλα
με ταχύτερους ρυθμούς

Τελευταία νέα από την εφημερίδα