Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Η Κowαwwή ΟιHονομία στο επίΚεντρο της περωδείας της Ρ. Αντωνοποίλου
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00Ε Α.Φ. 4880Taάτη 01.02.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Σταθερό το
με πρωτοβουλία του ΣΦΕΕ
Δεν βρέθηκε κατά
υποψήΣυζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο
κλίμα στην
φιος για CEO
για την Υγεία
Ελλάδα τον
Ιανουάριο
Σταθερό
μικό κλίμα στην Ελλάδα
ανοιάριο, σύμφωνα με
κής Επιτροπής (Busi
Consumer Survey
στις 95
πεδο μ
Δεκέμβρ
υψηλότερο
λευταίου
Στην Ευρω άνη
082 από 107,8 μονάδες
uouόδοξο
λαφρά στις 105,7
από 108,9 μονάδeς.
Γερμανw επιμονή
Χρέη 139 δισ. ευρό
άφησε το 2016
για συμμετοχή του ΔΝΤ
φορολογούμενους
μμετοχή του Διεθνούς Κατά
ίδιο, η Γερμανία εξαΝομ
Ταμείου στο πρό- κολουθεί να
πιστεύει πως
διάσωσης της Ελλάδας ΔΝΤ θα συμμετsp
Είναι απαραίτητη
μμα, ενώ σημείωσε πως
πgoiπόθεση για τη διάσωση, πολύ νωρίς ακόμα
δήλωσε ο exπροσυπος
exασίες για άλλα σενάρια, στην
μανικού υπουργείου Οι xονο-- περύττωση
δεν συμμετέχ
Τρεις παράγοντες
αναμένεται να καθορίσουν τη συμπεριφοτων προμηθευτών ρεύματος nαι των βιοmpανιών στη
δεimen ότμοπρασία προθεσμία ιών προώντων ηλε οτowής
Δεν υπάρχειλόγος χινδυνολογίας
Στα 13916 δισexoττομμtpια Ευρώ
ενέργειας (NOME), ποσότητας 145 MWh/h
άμα περtτου 1,3 δισ. ευρώ
από το ελληνιχό χρέος
2016.
Προγραμματισμό
Πιο συγκεκριμένα, ο Λεντςότι, μαζί με ένα παλαιό (προ
υργός διαπίστωσε από τον Το αποτέλεσμα είνα
Το ελληνικό χρέος
διαγωνισμό
προηγούμε
ραxρατούνται
μεγαφορολο
81,384 δισ. ευρώ
μφωνημέ
στη δημοσιότητα τις εξής
μεταφοτου Οκτωβρίου πως συμμε- βατώρες άλλους προμφαρμοστούν πλήρως
χρέος της Ελλάθμίσεις
τέχοντες σε αντον αγόρασαν ηθεντές που τις
ή cnεδόν το μισό ΑΕΠ
απαντά ο Euρωπαrdς Μpανισμός δας
της χώρας
Στήριξης (ESM), μετά τη διαφοση
ότι το ελληνικό χρέος μεγαλύτερες ποσότητες
από έχουν ανάγκη, αλλά και να
πουμε της έxθεσης
ΔNT, επισημαίνονιρίσιμο
εκείνες που χρειάζοντα, στερείται ρευστότητας η
ράλληλα ότι δεν υπάρχ
αιρετe σύμφωνα με όσα δηλώνουν δευτερογενής αγοράς
νένας λόγος
δυνολογίας
στούν πλήρως, χάρη
στον Ημερήσιο Ενεργειακό
ώσεις βρίσr
ESM μακροπρόθεσμα, αλλά
Συγκεκριμένα
ESM, επισημα
ότι λόγω τη
βραχυπρόθεσμα μέτρα για την
εξης.
γίνει σχετικά με
λληνιx6 yρέος, μετά τη διαρροή
πρόσφατα