Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ
&cΠΑΕΙΣΜΗΡΙΑΣΜΏΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26730 ΕΤΟΣ 88ο
Δράση ΕΣΠΑ για
«Καμπανάκι» από Moody's: Η
ανέργους άνω των
45 ετών τέλος του
καθυστέρηση της αξιολόγησης
απειλεί την αναδιάρθρωση των
η ημερομηνί
όσκλησης γ
σης τη
ση «Α
οίηση Επιχειρηματικής Εμπειρί
ελληνικών τραπεζών
Επιχειρηματική Ε
νηση»,
ην ίδρυση
λιxίας άν
ότερα, η δράση παρέχ
άνεργους
ρελθόν
δραστη
ή επαγγελματική
ριότητα ή
θυστέρηση στη
μπειρία γ
μβάλλει
αξή τους στην αγορά εργασίας
ύτερη
ρωση τη
άτομα
ογράμ
ήριξη
ογράμ.
ιάρθρωση
όχοι της δ
ότηση σύγχρ
χειρημ
φείς προσ
όmσης M
δραστηριοτήτων με
αρμονίξ
Credito
eαιότητΕ
χιζόμενη
στρατη
ύτερη
ΕΚ, αλλά
κλήρωση τη
από γενικότερο
ίξεις γ
την ομάδα στόχος κά
λόγηση
ρνητική
λόήμη
με προτ
ή εμπειρ
ληνικών
χειρηματικής δραστη
ρμανση τη
ιάρθρωσή
μπειρ
μηχανική
ση ή άλλο
wλάδους.
σημειώ
ιρη εφαρμογή
ογράμμ
ήριξης εί
«Κάνει ότι δεν
nρίσιμης σημασίας γ
είων τους, αναμένοντας ότιη
Αυτό αυξάν
οδο 2
για τη
ρατηγικός σχ
διακή
φαρμογή συγ
ση της εμ
δεδομένου ό
ληγείσα
ις βοηθή
6. «Αυτά, όμως, έχ
την χρίση
δυτών στη
Χαι τρα
Κομισιόν για το
ρνητικά
ξxό της σύστημα», πρ
γω τη
χόμενη
ρωσης της δεύτερης αξιολόmσης. Ορισμ
Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τη
«εξαιρετικά μη
ργαλε
ο αφορούν στην εξωδ
ότητα ρευστότητας στην rγορά
ξιολόγησης, ση
Οι ελλη
ράπεζες,
της Ελλάδ
βιώσιμο χρέος
τη νομική
ρνηση
μικά μέτρα για μετά
λία γ
για τη δ
ώρηση
όγραμ
Δεσμευμένη ΕΕ για τ
ς αξιολόγη
συντομότερο δυνατό, σύμφω
Η έκθεση Moody's κλονίzει το Χ.Α.
να με
την εκπροσωπο της
Συνολικά στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις καταγράφεται απώλεια 7,03%
μένη» για την ολοκλήρωση της δεύ
της Εθνική
5,86%
0,225 ευρ
γάλες
ς δέχθη
χρηματιστή
μότερο δ
φερε η
δείκτη
λικές απώλ
Alpha Bank (-5,62%
68 ευρ
λόγω τη
τιμές τ
ων μετοχών,
ης Κομισιόν
46,43 μονάδων ή σε
ό 7,03%
ν ΟΠΑΠ (-3,94% στα
0 ευρ
προόδου αναφορικά με τις διαπραγμαμίας, Α
Μπράιτ%αρντ
τραπεζικός δείκτης σημειο
κυβέρνησης θεσμών
της σημερινή
ση 13,70%
πόηχο της έκθεσης τ
αξία των συναλλαγ
ανήλθ
λύτερ
σημειοθυστέρηση της
με τη
63,42
απειλεί ν
ξιολόγησης Η ΕΚΤ επιμένει σταθερά στη στήριξη
4.336.808 μ
διάρθρ
προγραμμ
Ο δείκτης υψηλή
τραπεζών.
του Προγράμματος της
3,67%
Η αγορά διολίσθησε πρ
επίπεδ
δείκτης της μεσαία
Η Γερμανία σταθερά διαμαρτύρεται
ησης ν
ραπεξ
2,40%
μετοχές της υψηλή
Η Ευρ
ριπή Τρ
ρωτα τη
ση τη
ησης, άνοδο σημ
σε μόνο η μετοχή
Δείκτης Τιμ
λιτική
αλλά δεν θ
ροχωρη
φαση γι
της Σαράντη
1,45%
0,47 ευρ
614,08 μ
ονομίας, δήλωσε ο Εβαλντ Νοβότν
την περιστολή του προγράμματος στήριξης της
τη μεγαλύτερη πτώση σημ
3,53%
μέλος του διοικη
μβουλ
της ΕΚΤ
χές της Eurobank (-9,25% στα 0,56
γραψε χαμηλ
Στη Γερμ
της Πειρ
8,16%
0,180
ρα αιτήμ
612,59 μονάδ
3,76%
ρη τιμή
υ προγράμματος αγορών ομολόγων της ΕΚΤύψους 2,3 τρισ. ευρώ, χαθ
της ΔΕΗ
2,50 ευρ
Στη διάρχεια
λευταίων συ
ληθωρισμός στη χώρ
ξεπερν
ά πολύ την αύξηση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα