Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -TO:1.00Ε Α.Φ. 4879Τρίτη 31.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
ΑΝΕΚ: Γ
Σατέν
στις 17/2 για
Αύξηση 6% σημείωσε η ιαχίνηση
Παράλογο να grείται από Ελλάδα επ των
έκδοση ΜΟΔ
αντοκίνητων στο car terminal
προτέρων ψήφιση μέτρων
έως 22 εκατ
Η ΑΝΕΚ
λει τοις μετόχι
Τράπεζα Ελλάδος
κτακτη γενική
συνέλευση που θα
ρας (Χανιά, Λ. Καραμανλή
την Παρ
Φεβρουαρίου 2017
1.00, γ
φάσεων έκδοση
μετατρέψιμου ομολο
ανeίον μέχρι του ποσού των
Μειωμένες οι καταθέσεις
Ειδικότερα, η Γ.Σ. καλεί
αποφασίσει έκδοση
μετατρέψιμο
μολογ
22.000.000
ηση διxαώματος μετατροπής
ς μετά ψήφ
μετοχές της
Αβαξ:
οποίο
με ιδ
θέτηση
Q. 10
δικαιώματος
Εξαγόρασε το υπόλοιπο
219020
προτίμησης
μετόχων Επιπλέ
η Γ.Σ
50% της Volterra
καλείται
παροχή εξουσιοδότησης
Διοικητικό Συμβούλι
εταιρίας για τη διαπραγμά500
Ο Όμιλος J&P-Αβαξ
ανακοινώνει λικός όμιλος Sorge
αντιμrτώgτίτ
προέβη σε εξαγορά
την τελευταία διετία coβαρά προβόρων της
μετοχών της εταuqτίας Volteπα
λήματα
μετοrτgέψ
ς dev
οποιο eατεp ο Όμιλος Sorgeni
στις τράπεζες. την κατάρ
μου ομολογ
δοση προγράμμ
κογένεια De Benedett
μετοχών της
Την κατάρτιση όων
Volterra ανis
στον Όμιλο J&P- αυστρια» 6 6
Verbund.
μβάσεων
Αβαξ, αναφέρ
Σημειώνεται πως
απαραίτητης πράξης για την
λοmiηση
Σε πεg πτωση
μη επιτεύξεως
τούμενης από
Στα 121,4 δισ. ευgώ από 124,8 δισ. ευρώ το Νοέμβριο «επε
Εξαγόρασε το υπόλοιπο 50%
ητικό Συμβούλιο καλεί τους
σαν» οι καταθέσεις τον Δεκέμβριο.
μετόχους της εταιρίας
της Volterra
επαναλpττική γενική
Ωστόσο τα στοιχεία δεν είναι συpoίσιμα γιατί από το
λευση Τρίτη 28 Φεβρ
Δεκέμβριο και για πρώτη φορά στις καταθέσεις ιδιωτών δεν
ρίου 2017
ώρα 11.00
θέσεις
Ταμείου Παραχαταθη
eρίττωση επιτεύξεως
Ο Όμιλος J&P-Αβαξ
ανα- τική ανακοίνωση. ΣΤμeιώνεται ?κών και Δανείων καθώς και οι καταθέσεις του Ταμείου
τούμενη
μου απαρτίας β επ. xοινώνειότι προέβη σε eξαγορά πως ο ιταλικός αμλος Sorge
Εγγύησης καταθέ
(ΤΕΚΕ) οι οποίες εφεξής θα
σε μετά στις: τη
μετοχών
υταία λογίζονται μαζί με τις
ταθέσεις Γενικής Κυβέρνησης
της ή γενική συνέλευση
etας Volterra τοοποίο:ατetχε
διετία σοβαρά προβλήματα
την Δευτέρα 13 Μαρτίου
Ομιλος Sorgenia
ο έλεγχος του περάσει στις
όκτητα γραφεία της
Πλέον, το 100% τών μετοχών ή Sorgenia ελέγχονταν από την
επίτης Λεωφ. Κ. Καραμανλή
της vote
Ομιλο οικογέν
De Benedetti
Χανιά, μ
J&P-Αβαξ, αναφέρεται σε σχε- αυστριακό όμιλο Verbund
θέμα της ημερησίας διάταξ