Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 15o • ÖÕËËÏ 3445O • ∆ΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Κρίσιµη συνάντηση είχε στην Περιφέρεια Αττικής, ο ∆ήµαρχος
Πετρούπολης, για την χωροθέτηση του νέου δηµαρχείου

Πρόγραµµα
πρόληψης
των ιογενών
ηπατίτιδων
Β και C

∆ηµαρχείο

στο «Καµίνι»

Υλοποιεί ο ∆ήµος
Αγίας Βαρβάρας
ΣΕΛ. 3

Κατά της
ανέγερσης Mall
στο Περιστέρι
Ανακοίνωση από την
παράταξη «Ενεργοί Πολίτες
για την Ανατροπή»
ΣΕΛ. 12

«Η τελευταία
φάρσα»
Κινηµατογραφική Λέσχη
Πεύκης

Τ

ην Παρασκευή πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του ∆ηµάρχου Πετρούπολης,
κ. Βαγγέλη Σίµου µε την ∆ιευθύντρια
Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής, κα Εύα Μικράκη, στην έδρα της Περιφέρειας.
Κυρίαρχο θέµα της συνάντησης αποτέλεσε η
χωροθέτηση του ∆ηµαρχείου Πετρούπολης,

µε επικρατέστερη την πρόταση που τέθηκε
από τον ∆ήµαρχο της πόλης για το Ο.Τ. 365Α,
στη συµβολή των οδών ∆ιγενή Ακρίτα και Ηπείρου. Ο συγκεκριµένος χώρος, εκτάσεως 850
τ.µ. και ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πετρούπολης,
βρίσκεται µπροστά από το «ΚΑΜΙΝΙ» και είναι
χαρακτηρισµένος ως Κοινόχρηστος Χώρος.
Σε συνάντηση µε την εφορία Νεωτέρων Μνη-

ΣΕΛ. 2

«Άφησε ανεξίτηλα
τα σηµάδια
της ποιότητας»
Η δηµοτική κίνηση
Λυκόβρυση - Πεύκη 2020
τίµησε τον
ΑΟ Μαγκουφάνας

«Είναι
εµπαιγµός»

µείων ο ∆ήµος έχει την προφορική τους συναίνεση για την χωροθέτηση ∆ηµαρχείου.
Ο ∆ήµαρχος επισήµανε ότι θα διερευνηθούν
και άλλοι πιθανοί χώροι για την χωροθέτηση
του ∆ηµαρχείου.
Τόνισε όµως ότι η συγκεκριµένη επιλογή συγκεντρώνει αρκετά θετικά στοιχεία ως προς την
εφαρµογή της.

ΣΕΛI∆Α 9

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
«∆ΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ»
ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ

ΣΕΛ. 14

ΣΕΛ. 5
Ως «εµπαιγµό» χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Γ. Πατούλης το γεγονός ότι δίδεται προς συζήτηση σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Εσωτερικών, για το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας
των Φο.∆.Σ.Α, που είναι πανοµοιότυπο µε το σχέδιο επί του
οποίου το ∆.Σ. της Κ.Ε.∆.Ε. είχε τοποθετηθεί αρνητικά, και µάλιστα µε οµόφωνη απόφασή του, µόλις προ τριών µηνών.

Ο Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Αθήνας, κ. Σπύρος Τζόκας συναντήθηκε στο γραφείο του, µε τον Πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ κ. Καφετζόπουλο και συζήτησαν το «άνοιγµα» των δοµών αυτών και σε χρήστες ή πρώην χρήστες.
ΣΕΛ. 10



Τελευταία νέα από την εφημερίδα