Πρωτοσέλιδο Το Βήμα: Ποιοι στραγγαλίζουν τον τύπο / Μέτρα με 180 ψήφους ή εκλογές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΒΗΜΑ
ΔΩΡΕΑΝ
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
+ΒΗΜΑgazino
ΔUΟ
Science
εισιτήρια
πολιτισμός
Ανάπτυξη
στην τιμή
TOU εVOS
ΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ
ΑAnθ
ΤΟ ΒΗΜΑ
€2,00
ΧΡΗITOILΛΑΜΠΡΑΚHI(1
ΚΔΟΤΗΣ
ΨΥΧΑΡΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ
ΔΡΥΤΗΣ: ΔΗ
TΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2
Κεντρικά
Ο ΤΟ ΒΗ
I Β ΕΚΔΟΣΗ
Ανακομιδή λειψάνων γνατίου
φικό
950 Αριθ. 16490
ελήνη 2 ημε
Internet: http:/
Οργανισμ
ΠΟΙΟΙ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ
λειτουργία των άλλων μέσων που διαθέτει
Κατά τα φαινόμενα ο
πιστώτριες τράπεζες, Alpha
για οικονομικούς λόγους
Bank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Eurobank,
Και αυτό γιατί οι πιστώτριες τράπεζες αποφάσισαν
αποφάσισαν την ένταξη του Οργανισμού σε κα
να δεσμεύσουν
και δέσμευσαν
προς όφελος
θεστώς ειδικής διαχείρισης μη λαμβάνοντας κα
τους, έναντι των δανείων που έχουν χορηγήσε
aανάσεw
μία πρόνοια για τη συνέχιση των εκδόσεων του
κάθε έσοδο του Οργανισμού, είτε αυτό προέρχε
Απέρριψαν ακόμη και το θετικό για αυτές αίτημα
ται από την πώληση των εφημερίδων είτε από την
μιας ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η οποία θα δ
καταχώριση εμπορικών διαφημίσεων
ατηρούσε ενεργό το περιουσιακό στοιχείο και την
αξία του, τρέχουσα και άυλη, αλώβητη
Ουσιαστικά ο Οργανισμός στερείται κάθε δια
θέσιμου πόρου με αποτέλεσμα να μη δύναται να
Εναντι, λοιπόν, της ένταξης στο καθεστώς ειδικής
υποστηρίξει την εκτύ
ση των εφημερίδων του
ιαχείρισης, η οποία αναμένεται να λάβει χωρα
ούτε βεβαίως να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη
Συνέχ
στη σελίδα Α2
Ο πολιτικός εκβιασμός Τοπρα μετά το ναυάγιο στοEurogroup
Μέτρα με 180ψήφousήεκλογέs
Μπροστά στοaδεδοδο η κυβέρνηση θα απα τήσει τη στήριξη της αντιπολίτευσης απεράσει
για τονέoπακάτoαπότηΒουλήoΤοδίλημματoυπρωθυπουργούφέρνειξανάτιςκάλπεςστοπροσκήνιο
ΕΛΙΔΕΣA3ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ
ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΚΤΩ
Τζόκερ
Διxάzουν
Οι απειλές
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
τον πλανήτη Ερντογάν
οι πρώτες
ανnσUXOUV
αποφάσεις Τραμπ την Αθήνα
ΤΖΑΚΠΟΤ
ΤΟΜΑΧΙΣΤΟΝ
67500.000
βιασμοί της Αγκυρας
oφαση του
α πράγματα δεν
απλώς Αρείου Πάγου να μη
ΚΑΤ4GE
ΔΕΛΤΙΩΝ
ΚΥΡΑΚ
άσχημα, αλλά διαίτερα προβr
τους 8
ρκους στρατιωτι
ά. Από πρώτη μέρα ο
κούς προκαλούν νευρικότητα
νέος πρόεδρος
ίται επιθετι
και στην Αθήνα. Η ανησυχ
κάνα αεφαρμόσειτς ακραίες
στο Προ
ρώνε
Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
ολrτικές
σφυγικό καθώς μια πιθανή
αρακουνώντας
α πάντα και ανατρ
αύξηση των ροών στα νησιά
ντας
συμμαχιες και ισορροπίες δε
είναι πλέον δ
ολα διαχε
ΕΛΙΔΕΣΑ16ρίσιμη
ΣΕΛΙΔΕΣ Α8