Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Κοινό πρόγραμμα ΕΕ-UNICEF για παιδιά προσφύγων-μεταναστών στην Ελλάδα
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Παρασκευή 27/01/2017
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 25
Αρ Φύλλο
Ποσειδώνα» θέλει η Μόσχα
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Μεταφορά ρωσικού αερίου με «TAP»
Βορείου Ελλάδος
ΤΟ είπε στη Βιέννη το Νο 2 της Gazprom Alexander Medvedev
Πτωτική πορεία
παρατηρείται αποστροφή προς τον κίνδυνο
Το 37,5% της περ ΟυoiαςTOUς
έχασαν τα νοικοκυριά από το 2008
Αυξημένη mηγα
Τα νοικοκυριά στράφηκαν σε πιο άμεσα ρευστοποιήσΑυστρίας. ΗέΚΘεση
μες μορφές πλούτου όπως οι καταθέσεις, Μειώθηκε το
Fenen
μερίδιό τους σε μετοχές ενώ απομειώθηκαν οι δάνειακές υποχρεώσεις, Πτωτική πορεία ακολούθησε η αποταμίευση
FTI il σημαντιό τον καθορό χρηματοΔΕΗ: Πρόγραμμα εθελουσας
κονομικό πλούτο των ελληνικών
για 200 άτομα
νοκοκυρων, ο οποίος από τς αρχές
τους 2008 μέχρι τις αρχές του 2016
οχώρησε κατά 375%, αναφέρεΜε κινητρο το μπόνους των 15.000, η ΔΕΗ επ- ούν άκειοθελώς λαμβάνοντας το μπόνους
ται σε μελέτη που «φιλο pvip το
διώκει να «ξεφορτωθεί» περίπου 200 εργαζό
5.000
οικονομικό δελτο της ΤτΕ Κοτό την
μενους ηλικίας άνω
Σε περίπτωση που δεν αποχωρήσουν ακao860 ετών, αν
επιδείνωση της κησης,
παρατηρκαι πληρούν τα κριτήρια συνταξιοδότησης δεν εώς, η ΔΕΗ aει το δικαίωμα να τους
από την εργασία, λόγω
απολύσει καταβάλλοντας τη νόμιμη αποξημ
εται αποστροφή προς τον κνδυνο
αποχώρο
κόπων στις συντάξεις
των ΔΕΚΟ
ση, η οποία ωστόσο θα συμψηφίζεται με το
οι ανοδότοξη του χορτοφυλοιίου
Παράταση
Συγκεκριμένα
ότι εφάπαξ
Επιπλέον σημ
της ΔΕΗ αποφά
ότι η παροχή του μπόνους θα γίνει για όσους
α εργαζόμενοι σε ειδικότητες
ηλικίας από 60 ετών και
άνω, από 62 ετών και λύσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα μέχρι
άνω στις άλλες ειδικότητες και 65 ετών και άνω
Την 30 Απριλιου και θα απ
oΧωρήσουν απο την
μετάταξη
εφόσον είναι διευθυντές, μπορούν να αποχωρ
εργασία μέχρι την 30 Μαίου
163.009
της 29.7.2013
ημερα
3.6.2014
λογίες
ΕΛΛΗΝ
ΓΙα την Α' Σειρά
διαπρΚ Ε Ν ΤΡ
σημερα
ετησιως
ΑΠΟΘΕ
Η ΡΙΟ
φόρων
ΜΟΔ γ
την 14η
στοιχεί
ΤΙΤΛΩΝ
4η Περίοδο
Περίοδο Εκτοκισμού
212.237.880
(ΕΛΚΑΤ)
τη Β' Σειρά
λογίες
Τgλουν
0.1.2017 με την
29.10.2016
2.916.070,49
TAIΠΕΔ
φύλαξη
29.1.2017
ρώ, ή
Αντιδράσεις για την αndΒι27η
0,017889
Περίοδο ΕΚΤοκσμο
EXAΕ.Η
2017 σύμφωνα μ
μολογία,
ανέρχεται στο ποσό
οφειλόμενων
ς όρους
έχει υπολογισθεί
3.417.029,87
σμών στη μεταφορά
Μετατρέψιμου ομο
7% ετησίως
κεφαλα
λιμανιών
τερικό
λογιακού
0,016100 ευρώ
ύχους δα
φόρων
της MIG έκδοσης
ομολογία,
θα πραγματοποιηθ