Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 27.01.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5687
"Η επιστολή Τσαχαλωτοι, χαλό σημείο εmίνησης για συμφωνία''
Αισιοδοξία στις Βρυξέλλες για συμφωνία ως τις 20 Φεβρουαρίου
Το 33% πιστεύει πως για να πετύχει απαιτούνται «οι πολιτικές διασυνδέσεις»
Αποχαλύπτική έρευνα της EBRD για την κατά
Από τα 500 εκατ
σταση στη χώρα. Μόνο το 24% των ερωτηθέντων μέτρα του email σε
μέτρα 9 δισ. ευρώ
δήλωσε «ικανοποημένο από τη ζωή του». Το 35%
οπισθοδρόμηση
πιστεύει πως για να πετύχει απαιτούνται «οι πολι
ΣΚΑΙ τη «διαδqομή»
τικές διασυνδέσεις»
all Χαρδούβελη στην
στολή Τ
πύοQειο νέκη», σημείωΜόνο ένας στους εχατό Ελληνες δηλώνει πως
ώντας στη δήλωση
οικονομική κατάσταση της χώρας ε
η Εισόδημα 600 εκατ. ευρώ
καλύτερη σε σύγκριση με πριν από τέσσερα
ο Χαρδούβελη
υπενθύμισε
χρόνια, ενώ μόλις έξι εχατό θεωρούν
sτήTαμε
στους email Χαρδούβελη πως στο ίδιο διάστημα βελτιώθηHε η πολιτική μέτoα9 δια. ευoά με τον φοιο
το 3ο τρίμηνο
λογούμ
ληρώνει
κατάσταση
λέον χρεο
Eyαμe βγει δύο φορές
χαμε ελλείμματα
σταθεροποιηθεί η
η διαφορά»,
ημείωσ
Στουρνάρας: Οι μεταρρ
μνημόνιο
υθμίσεις πρέπει να είναι
αξιολόγηση
Χαρδούβελης δήλωσε
πολιτι%ά βιώσιμες
Πτώση
δήματος αλλά αύξηση
νάλωσης κατά
ακόμη ότι
το ΔΝΤ έκανε λάθος
5,5% χατοergάφeι η ΕΛΣΤΑΤ για
την αξιολό2016 έναντι
2015. Αυξημένες κατά
ηση επί ΝΔ, δί
παράλ8.3%
νδύσεις πάγιου xΕφιλαίου
ληλα τη δόση
72 δισ. ευρώ.
Θετικό ρυθμό ανάπτυξης
έως σήμερα
καθώς αν είχε πράτει το αντίθε
διοιnητής τη
Κατά 2.3% ή 600
μμύρια
go μειώθηκε το διαθέ
Τραπeτας της Ελλάδος Γιά
Οπως σημειώνει, δεδομένου
σμιο εισόδημα
την κρίση
2015.40
νης Στουρνάρας
2016.
ότι χώρα βρίσκ
υπηρετούν
μότητα,
Σύμφωνα με τις exτιμήσeις
ανάχαμnpης, είναι τώρα
ΜΚΙΕΝ) σύμφωνα μ
χεία της ΕΛΣΤΑΤ γ
Aτισία, σκεφτόμαστε
eρισσότegο σημαντικό από
τρίτο τρίμηνο. Ε
διαμορφώθη
28,9 δ
Eugό αυτό
Grexit, το άλμα στο nloεμό»,
τά την
ρουσίαση της
μεταρρυθμίσεις
29,5 δισ. Ευρώ το τρίτο ταμηνο
προειδοποίησε, επισημαίνο%
θεσης της Europ
προχωρή
Από έρευ
ής υπηρεσίας πgoatπτε
τας ότι η
η Ελλάδα
πίστs ότι
truct
παραμ
κλείσ
μότερο δυνατό,
Developm
'Transition report 2016-17 η βελτιώσουν το αναπτυξιαxό
μπούμ
φόγραμμα
Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία
ξωστρεφ
μοντέλο,
ικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
νάxαμψης, έχοντας
προφυλάσσουν παράλλη
(QE) και να βγούμε στις αγορές
μεγάλα βήμ
ή συνοχή
7 ή αφιές