Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ομόλογων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο .TO:1.00E A
4876 Παρασκευή
27.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
έρδη 1,13%
Βουξέλλες
zατέγραψε το
Στενεύουν τα περιθώρια» για
Ο Λ. Καραλάος αναλαμβάνει
Χρηματιστήριο
κλείσιμο της αξιολόγισης
Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής
Ανοδικές τάσεις
δρίαση
ήσαν στη
Χρηματιστηρίου Tom
μετά τη χθεσινή έγκριση
Μngeνισμό Σταθερότητας
Στο επιχεντρο του επενδυτι
βρέθη
τραπεζικές μετοχ
σχέση με
τις προηγούμενες συνεδριάπαρουσιάσθηκε ο τtg
στήρ ΙΙ
ΤΑΙIEΔ.
Παράταση
Στο 93,14% το ποσοστό
ως 30 Ιουνίου
διατ%οποίηση της
της Apollo Investment
Η Αστήρ Παλάς,
ότιη Apollo Investment Hold
SARL, στις 24.01.2017, απέΝ. λεγων
το ποσοστό των διxαιω
ήμε συνολικά 1.548.901 ές μάτων ψήφου της Apollo
διαμομαστιxές
Investment
μετοχες
ισηγμένης ένα
5,48 ευρώ ρφώθη
eg του 93,14%
ανά μετom μέσω χenματιompαπό περίπου
91,23%
ιαxωνovναMγών, οι οποίες θα στις 20.01.2017
wwμxθαριστούν στις 26.01.2017
Πεντάμηνη παράταση
μέχρι
νου 2017, το ίoveι
σμός για την
Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για εξωδικαστικό συμβιβαπώληση
00% των
σμό. Πώς θα %αλικpθούν τραπεζίτες αι λειτουργοί.
μετοχών της Ελληνικής Ε
Στα 10 ευρώ αυξάνει πντιμή
θυνών. Οι δικλίδες ασφα
ρείας Σ
pησης Σιδηροδgμικού Τροχαίου Υλικού
λειας. Ανοίγει ο δρόμος για γ
ς ρυθμίσεις δανείων. Τα
EΕΣΣTY)
ζητήματα που μένει να διευθετηθούν
στόχο η Wood
Ως καταλη
ή ημερομηνία
για κατάθεση δεσμε
Την παροχή ασυλίας για
πεζών αλλά και σε δημόσιοτικών προσφορών
0 ευρώ, από 8,5 πριν αυξά- ΟΠΑΠ θα ανέAGουν
σθεί η 30ή Ιανοιαρίου, όμω
veι την τιμή-στόχο για τη μετοχή exατ., τα EBITDA
στα 307 exατ. αστικές
και ιxές
τις παλMiλως του χριgfζονσύμφωνα με πληροφορίες,
& χαι οι πωλήσεις στα 4,192 δισ.
ευθύνες,
οιoποίεςEνδέχεται ται σχετικές αποθέσεις,
μβούλιο
Company
έκθεση στην
να προκύψουν από αναδιαρπροβλέπει το σχέδιο νόμου
TAIIIΕΔ είχε εισηγηθεί τη
διατηρet τη σύσταση Buy γ
θρώσεις ή
διαγραφές
μετάθεση της διαoxασίας
μετακή της εισηγμένη
Για το 2017 «Βλέπω χαBuρά
λέχη τρα. βασμό
έχει ολοκληρωθεί η
έρδη 162 εκατ., EBITDA στα
διαδικασία μεταβίβασης τη
Ο διεθνής οίνος προβλέπει ότ
πωλήσεις 4,670
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
δισ. ευρά.