Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 26
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26727 ΕΤΟΣ 88ο
Θετικές
Υπό προυποθέσεις πιθανή
επιπτώσεις στο
ΑΕΠ από την
ολοκλήρωση της δεύτερης
αύξηση της
καταναλωτικής
αξιολόγησης Eurogroup
δαπάνης στο γ
ως το τρίμηνο του 2016
του Φεβρουαρίου
Αύξηση της
καταναλωτινής δαπάνης
Ευρωπαίος αξioματούχος εκτίμησε ότoi τέσσερις θεσμοί θα Βρουν
μη 8ερδ
Κοινό τόπο για να συμφωνήσουν
ν ιδρυμάτων που εξυπηρε
νοι%oxυ
τα 1,6 δ
ρώ ή 5,5% (από 30,2
31,8 δ
γραφή
τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με
χο τρίμην
η της δεύτερης αξιολόγη.
Η εξέλιξη αυτή, που αναμέν
μφωνηθ
χει θ
επιπτώσεις στο ΑΕΠ, σημ
ως το Eurogroup του Φεβρουαρ
ση χατά την ίδια σύ
αρά τη μ
τις Βρυξέλλες
διαθέσιμ
ρος αξιωμ
μη χερδ
ης ευρ
ζώνης, σημ
δρυμάτων
εξυπηρετούν ν
η πλήρης
ροή 2,3%
συμμετο
ρώ). Ε
υ ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμίευση
θάριστη
Ο αξιωμ
ρωζώνη
χος τη
ο αχαθάριστο διαθέσιμο εισόδη
pτης ΙΙ
ανέφερε ότ
ση πρ
γ τριμη
μπτης θ
γραφει πορ
ρης αξιολόγηση
ου 2015
έχιση της διαπραγ
βεβαιωθεί η
σης, μεταξύ Αθή
Αναταράξεις στην
σμών,στο προσεχ
χέςμέλλ
Ο Ευρωπα
η ολοχλήρωση της δεύτερης α
φωνία" ανέφερ
Αξιωματούχος, σημειώΠαγκοσμια
άρχουν πολύ χαλέ
%τίμησε ό
στoσο, οτι θα χρ
ξιολόγησης θ
οικονομία από την τητες οι τέσσερις θεσ
Eurog
α συμφωνή
επιστρέ
α θέματα της αξιολογή
Εξάλλου, ο αξιωμ
χος της ευρωζώαμφισβήτηση των
τη μία υπάρχον
στην Αθήνα για την ολοχλήρωση τη
ρρυθμ
σης (μ
γορα εργ
αξιολόγήσης. Παράλληλ
κανόνων του ΠΟΕ
ας, προϊό
ελληνικές αρχές θ
%τίμησε ό
στολή αποτην άλλη τα θέμα
ο ΔΝΤ
ου εγείρ
σε θέση
σύμφωνη
τη δημ
λό σημ
για μια συμ
ραμέτρ
τρίτη
χομενη
Iιο μπόριο
με οτι τ
Προίκα 400 εκ. ευρώ για το ταμείο υποδομών και
πτυχθεί με χαμηλ
ρο ρυθμ
μιο ΑΕΠ, σημ
ε μελέτη
το ταμείο μ1ΚρΟΠΙστώσεων
ήθηχε σήμερ
Υποδομ
του 2017
του πρ
τριμη
ές χώρες, συμπεριλαμβανομένω
υχθεί δότηση
συγκε%ριμένων
θα ξεχινή
δύο νέα σημ
άζει σ
ΗΠΑ, θα θέσει ν
αμφισinηση του
κατηγοριών υποδομών, όπως η ενεργεια
τοδοτικά εργαλεία, όπ
λέον με
γνωστ
Παγκόσμιου Οργανισμού Ε
προσφ
με συνέντευξή τ
στο ΑΠΕ
βέλτιστη αξ
την μέγιστη
ηση τω
μπορίου. Η μεγαλύτερη δ
ξη τουρ
πληρωτή
ργός Ο
διαθέσιμ
ρα σήμερ
μπορική οδ
αν θα δοθεί βάρο
μίας Αλέξης Χαρίσης
η έλλεwηρ
λεί τη
στη στήριξη μ
την υλ
ροχοπέδη
την εκτόξευση του πλεονάσματος
ησηέργ
νικής χαι αλληλέγγυα
θεί με διαχειριστή
προκύπτει ότι οι μεταρρυθμίσεις
Υποδομ
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ο ορθολογικός σχεδιασμός των έργ
αποδίδουν κατά τους F.T
ΤΕπ).T
υποδομής με έμφαση στις μ
γχρημ
ριβάλλ
Προγραμμάτων μ
ων Επιχειρησια
ου θα οδηγήσον
Τα δημ
της Ελλάδας
δρομή
διαρθρ
σταση
λεσματιχότερη διαχείριση τω
στην απ
της ΕΕ
μα της εφημερίδας
I Times
φορμή τ
ρωτογ
ευρώ. Περαιτέρω μέσω της μόχλευση
της Ελλάδας που
θηκαν χθ
σχεδιασμό του
λύ συχνά», σημειώ
«Αυτό
η δημ
γείου Οιχονομ
λο «Το ελλη
λογισμι
μα, μ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα