Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26726 ΕΤΟΣ 88ο
Απόφαση Χωρίς αποznμίωση Το 10% του
σοκ: ελληνικού ΑΕΠ
οι τράπεζες που κατείχαν το 2012
χρηματοδότηση
της ΕΤΕπ
ελληνικά χρεόγραφα
Το 10% του ελλη
ΑΕΠ αγγίξει η
ροχάλ
ην Ελλάδ
της ΕΚΤ. Στην αγω
"τη δ
στην ΕΚΤ
ση, μετά την Κύπρο μ
ευρωπ
ς της. Αυτό δήλ
φάλειας δ
χρεογράφων, την αρχή τη
της ίσης μεταχειρ
η διάρχρ
ς Βρυξέλλ
Με σημερινή
απόφαση το
η ιότητες τη
Μάλλον δεν υπάρχει άλλη χώρα όπου
λείει μ
δραστηριότητες της τράπεζά
της ΕΚΤ
βεβαιώνοντας ό
χε ήδη
ην Ελλάδ
σχυρότερ
αντι των φυσικών
Β. Χο
χολιά
ά πόσο η Ελλά
ό τις
Ειδικότερα
ό Δικαστήριο ε
η μόνη χώρα για τη
ράπεζες «δεν μ
μέρει αλλάξαμ
έλο λ
ρχή της δ
μας. Είμαστε μια
αιολογημένης εμ
σύνης ούτε την αρή τράπεζ
-NILA
χη τη
λιτική
όν τη
συνεχείς
υφιστα
Στα 4,437 δισ
μεταβ
ρτηση μ
μια απόφαση σοz το Ευρ
μικής συγκυρίας». Κατά
λές τη
ο παρελθόν αγόραζαν ελλην
ευρώ το
χρεόγραφα δεν δικαιο
μία δήλωση ή πρά
α ζητ
ενικό Διχαστήρ
Δικαστήριο αποφάνθηzε σήμερα Τρίτη
ξη της ΕΚΤ δεν μπορ
μελείς
Πρωτογενές
ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (Ε
ς όφειλ
ΚΤ) δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τις μερωμ
χει ημ
ηση πρ
πλεόνασμα το
γνωρίζουν ότι προέβαιναν σε επενδύσεις
απώλειες τ
η ΕΚΤ περ
χρεογραφ
το 2012 οι εμπορικές τράπεζες
Η σημερινή
φαση ήλθε μ
ριστη
ση τη
ν κατείχαν ελληνι%ά χρεόγραφα σ
Το 2015 το πλεόνασμα
ν εν λόγ
μια τράπεζ
ροχειμένου
διαρθρ
ροσφυγή μ
ανήλθε στα 2,270 δισ. ευρώ
διατηρή
θερότη
χρέους. «Η ΕΚΤ δεν βαρύνεται μ
χρεογραφ
στη Γαλλία
φότερ
θεμιτή πράξη
ζήτησα
νικό Δικαστήριο τη
στημα
μα ύψους 4.437
φαρμογής
ρογραμμ
ς της
Ενωση
της χρημ
λαγής τ
ιστωτι
ης αγορ
χρεογράφ
λογισμ
αι στη διατάραξη
αταστή
2016 έ
ηρι0 τ
ισχυρ to
χατομμυρίων ευρώ ξημία
της συνήθους α
φάνθηκε πως ό
2,270 δ
ρώ το 2015
ς σήμερ
μια 1.983 δ
χου γ
Qωτογ
αθαρά έσοδα του
Τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά φοβούνται ότι θα χάσουν
πέρβαση 1,884 δισ. ευρώ που οφείλετα
λογισμ
περιουσιακά στοιχεία λόγω οικονομικής αδυναμίας
έλεση
χέση μ
τόχους
στα 10 vowοχugιά παρουσίασαν
Αυτό πρ
ευνες της ΓΣΕΒΕΕ"
λεσης του χρ
ού προϋπο
Καββαθάς, σημ
ότι δ
ρη εισοδηματική κλίμα
μειωση
δεινή θέση
υπάρχει μ
λο βιώσιμη
10 φοβ
ότι θα χάσουν π
ή βάση, για τη
ρια με έ
στον ανερλόγ
μιzής
ηγική χαι ό
αι σημαντικό
από τη φτωχοποιηση, αυξά
ινα Wall Street: Εφικτός διπλασιασμός
ο η 20
ς δαπάνες
σια έρευ
της έρευνας προ
στοιχ
του χρηματιστηριακού δείκτη της
δίας Επαγγελμ
Εμπόρων Ελλάδος
χειρότερ
Αθήνας αν συνεχίσει έτσι n οικονομία
ήμερα Τ
της ΓΣΕΒΕΕ
ρόεδρ
διάστη
ης χριση
η δημο
ομιχή
ης έρ
ριότερ
μπεράσμ
Ελλάδα: Ενα βομβαρδισμένο
νας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
ξεχασμένο χρημ
αaάμπ
όρια της εγείρ
ας ερωτήματα για την α
MARC AE
με τη
οσελίδα της η γερμανική χρημ
ηριακή πύλη
allstr
χισης της ίδ
ανελλαδικό δεfyμα 1000 νοιχοχυρ
δυάζει μι
23 Νοεμβρ
στο διάστη
Από το νtnλότερ
ού δείκτη
5.300 μονά
ο 2007
ές έχ
φορολογιχέ
από 37%
υ 2016. Ασφαλώ
δραβεβ
με ετή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα