Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
Η ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Την ευκαιρία να εναγηθεί στο Κέντρο
Παπς άριστες σχέσεις του πουρΣτην ανάδειξη της Ελλάδας σε
γείου με τον Παγκόσμιο ΟργανΛειτουργίας και Συντήρησης, εχε ο
πύλη εισόδου νέων πηγών
υπ. Υποδομών και Μεταφορών
σμό Τουρισμού, αναφέρθηκε ηυπ
φυσικού αερίου για τη Noποστος Σπίρτζης καθώς και στο Κέντρο
Τουρισμού Ελενα Κουντουρά, με
ανατολική Ευρώπη, αναφέρΤεχνικών Πληροφοριών των Ρωσικών
τά στη συνάντηση που εje με τον
θηκε ο υπ. Ενέργειας Παρτου Οργανισμού.
Σδηροδρόμων
γος Σταθάκης.
Σελ 4
Σελ. 5
Σελ.5
Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 Αριθμός φύλλου 840 0,50 ευρώ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
PIΗΜOLK) RO
UP ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ
Σελ. 3
ΣΤΗΝΗΛΕΚΤΡΙΚHENEPTELA
AΗΜΙΟΥΡΓΙΑEΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ
Για τις δυνατότητες να ζήσουν κα
Δυναμικά επεκτείνεται στην προ
μήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, μέ
να δημιουργήσουν στην Ελλάδα
αναφέρθηκε κατά την τελετή βρά
σω της κατά 100% θυγατριής εταιρείας ΚΕΝ, Παραγωγή και Εμποβευσης των αριστούχων αποφοίτων
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ρία Ενεργειακών Προιόντων ΑΕ
της Αττικής, μεσοβδόμαδα, στο
Με οριακά κέρδη
πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ του
που ιδρύθηκε το 2016, ο εισηγ
μένος όμιλος Καράτζη, με τον Πρόομίλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της
και πολύ χαμηλούς τζίρους
εδρο Αντώνη Καράτζη
Eurobank Φωκίων Καραβίας
Σελ. 1
Σελ. 7
ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Την προσθήκη της Σάμου, στην
Για έξυπνες εκπτώσεις όπου θα
κρουαζιέρα «Εικόνες Αιγαίου
βρείτε σημαντικές ευκαιρίες κα
2017, μετά από την αξιολόγηση πε
προσφορές σε κορυφαία προόντα
ρισσότερων από 85.000 έγκυρων ερωμε μοναδικές τιμές, ειδικά αυτή
τηματολογίων που τη θεωρούν ση
την εκπτωτική περίοδο το μυαλό
μαντικό προορισμό ,αποφάσισε η
πάει στο Πλαίσιο, με τον ΔιευθύνοCelestyal Cruises, με τον διευθύνοντα
ντα Σύμβουλο Κώστα Γεράρδο
σύμβουλο Κυριάκο Αναστασιάδ
Σελ. 8
στον ιστότοπο www.vradini.gr