Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 21
ΚΥΡΙΑΚΗ 22
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26724 ΕΤΟΣ 88ο
Ελλειμματικό το
Αλμα των τουριστικών
αφίξεων το 2016
τρεχουσών
συναλλαγών για το
11 μnνο του 2016
Ο κ. Ανδρεάδης εξέφρασε
GREECE
Πλεόνασμα παρουσίασε το
για τη
2015 στην αντίστοιχη περίοδο
υριστική χρονιά
πρώτα μηνύματα από τις χρα
Σε ελλειμματικό μετατράπηκε το
σε όλες σχεδό
ξύγιο Τρεχ
Συναλλαγ
ρες δεξαμενές γ
ρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέ
ρατηρ
ξης της Ελλάδος
ψήφια χαι διψήφι
Νοεμβρ
συναλλαγ
ρεχουσ
παρουσι
γραμμ
λειμμα 17
τι πλ
ές για τον ελληνικό
εκατ. ευρώ την ίδια περί
του 2015. Η εξέλιξη αυτή οφείλ
ς στη
σφερο
αι χωρ
ροϊδεάζουν θ
Το ισοζύγιο αγαθών στο ενδεχάμην
σε σχέση με το 2016. Την
ρώ, η
ριορισμ
ρόεδρ
ν ελλείμμ
ου ισοζυγιο
την εξέλιξη
Αντίθ
iλλειμμ
λές για ρατή
640% στη γερμε μ
θών χωρ
αύσιμ
Επιπλέον 1,5 εχατομμ
ρισσότερου
η αγορ
όγω της αύξησης της
ρό δείγμ
τουρισμός, μ
φέτος
ριστες σε σχέση
Ο Κ. Ανδρεάδη
άντα σε δηλώσε
27,5 ε
χων εξαγωγ
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζήτη
για διακο
ρουαζιέρας έφτα
α 27,5
τουρίστες που επισ2έφτηΧα
νοδο (1,7%
Σημείωνε τα
ς την Ελλάδα το 2016
μύρια τουρίστες
τημα του τέλους διανυχτέρευση
ην ίδ
Ανδρεάδης εξήγη
μήσεις της μ
γραμμής
λέτης της Μ
σε, ό
ο νούμερ
y, την οπ
ντρια
Επιτάχυνση
γραφει μπορού
Συνδεσμος Ελλη
ριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) το 2013
με τη
ρόσθεση
πληθωρισμού και
δίμηνο της υψηλή
το 12ο Συνέδριο
ρευση
ρουαζιέ
δικές
ής ζήτηση
ανάπτυξη στην
Αυγού
για διεθνείς αφ
στη δημ
ναι άδικη
ως εξήγησε θ
ραγματιχών αφίξ
ΕυρωΖώνη το
θ' όλη τη διάρκ
ώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ρόεδρο
γραμμίζοντας ό
2,5 εκατομμύ
ριοχές χαμηλή
ής ξή
ΣΕΤΕ Ανδρ
Ανδρεάδη
δικές αφίξ
φορά Βουλγαρ
ογραμ
μισε, ότι ο
δεσμος έπεσε μέσα την πρ
ύς χαι Αλβανού
Τονίζ
ργασία στην Ελλάδ
ηγούμενη χρονιά στις μη
Υψηλότερο πληθωρισμό και ανάπτυξη
Περισσότερο ανταγωνιστική Ευρώπn
και χαμηλότερη ανεργία στην Ευρ
ς ειδ
για φ
επιθυμεί ο Β. Σοiμπλε
έρευνα της Ευρ
ας (Survey
Κεντρικής Τρ
SPF) γ
το πρωτ
έλεσμα τη
Τερέζα Μέ
ότι η Βρ
δοξία για τη
Η μέση πρόβλεψη
ής ζήτηση
έτρεψ
γορα τη
ρωζώνης εξέφρ
ληθωρισμό στην Ευρω
ΕΕ, ο Σόιμπλε δεν βλέ
άμεσα λόγο α
πουργός Οικονομι%
της Γερμα
2% στη
ροηγουμ
νησυχια
Βόλφγ
Σόιμπλ
μιο Ο
νη έρευνα που έγινε για το τέταρτο τρίμη
ό πρόβλημ
ον Σόιμπλ
Μακροπρόθεσμα δεν γνωρίζουμ
Φόρουμ
Νταβός. Μιλ
2016. Γ
ληθωρισμ
της ευρωζώνη
χάσμα
δεν θα έχει αρνη
2017 το Β
σε πάνελ γ
ς προοπτικές της παγκό
αναμέ
μελών. Η
ο»,δήλωσ
ETA 2
μίας το 2017, ο Σόιμπλ
,5% ένα
4% της προη
μείωση
ανταγ
η Ευρώπη
ραδέχθη
ι με την αποδ
δεν μπορ
Παρών το ΔΝΤ στις συνομιλίες με την
aονομική βελτίωση
Σόιμπλ
προσθέτο
α ενδυναμώΕλλάδα δήλωσε κα Λαγκάρντ
Γερμανό
λύτερ
ραδέχθη
ασθενέ
Ευρώπη
σουμε τον
ρους.
υργός Ο
ροατήρ
ή διευθύντρια του Διεθνο
ΔNT) διαβεβ
Νομισμα
λές αβεβαιότη
Ερωτηθ
χαρακτήρ
την ισχυρή γερμανική
Σόιμπλε αυτή την εβδομάδα ότι το ΔΝΤ
υπουργό Ο
μικών Βόλφγ
δομητ
γιατην βελ
σκοπεύει να παραμείνει
ομία β
μιλίες για τη
αραγο
μενο στις συνομι
ρο ενδιαφέρον από
Σόιμπλ
ρωζώνη, λέγ
ρος την Ελλάδα, δήλ
ση στη
την Τρίτη
δα πρωθυ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα