Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 2
ANOTΑΡΙΟΥ 20
Εγκρίθηκε η κατασκευή
Τι λέει η εγκύκλιος
ράμα.
Το πνεύμα των
1919:Η αντιμετώπιση
Πώς και από ποιόν
σύγχρονου δικτύου
θα πληρώνονται
Χριστουγέννων
του εξανθηματικού τύφου
ύδρευσης στη Δράμα
Θεατρική κριτική
και οι φυλακές της Δράμας
Ζώνη 3 συνολικού
Οι εισφορές για
Ένα επεισόδιο μεταξύ Ελληνα
έτιδος
κόστους 4.926.829,27 ευρώ
τα μπλοκάκια
αξιωματικού και Αμερικανού ιατρού
ελ. 3
σελ.4
Στο τέλος κάθε μήνα
Ερώτηση της Χ. Κεφαλδ
Επιθεώρηση των ζημιών από τον θεματικό
Ασαφείς οι απαντήσεις του
αντιπεριφερειάρχη αγροτικής οικονομίας της ΠΑΜΘ
οι εισφορές ΟΓΑ
Υπουργείου για τα έργα
από αγρότες Μεγάλες οι ζημιές που προκλήθηκαν
στη ΒΙ.ΠΕ. Δράμας
στο ζωικό κεφάλαιο στο Νευροκόπ
λισμένων
βουλευτής Δράμας
ημερομηνία
Την αναστολή των κατασχέσεων από κτηνοτρόφους ζήτησε ο δήμαρχος Νευρο
ία εργάσιμη ημέ
την τελε
ήνα, από
Ιανουαρίου 20
ξημuές από
με σχετική απόφαση
νεχόμενη
ργός εργασίας Τάσος
Πετρόπουλος.
ονο από
τερα, στην απόφαση αναφέ
ότι "από
ασφαλισμένων, ελευθερ
σχολουμένων.
περιοχη. Πολλές
λογίζονται με βάση το άρθρο 39 λικές εγ
άσεις
ζημιές, ενώ
438720
σφαλιστικές
προσώπων
άρθρο 40
43872
(A' 85
ερειάp
οστικής
οποία ζητούσε
άρθρου 38.
προκήρυξη
μερώθη
της οποίας
ηνιαία βάση
ενώ επισκέφθηκε
ρία αναφέρθη
ληκτική ημερομηνί
βολής την
ροtpικέ
δες προκειμένο
οντά τη
ργάσιμη ημε
άσταση.
ψη με
ροκοπίο
Γιαννόπουλο,
πρόεδρο
λλο. Εφραιμίδης: Ζητη
πρόεδρ
συγκεκριμένο έργο χει ο Διεθνής Οργα
κής οικονομίας
νάστευσης
ργείο
Αναμονή έως 12 μήνες
Υπουργείο
Εντείνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις
τικής απαντήσει
Στον «πάγο
εξής στην πρώτη ερώτηση τη
Χωρίς τρακτέρ στους δρόμους
75.000 αιτήσεις
οίος διενεργε
με ευθύνη
θνούς οργα
συνταξιοδότησης
της Περιφέρειας ΑΜΘ
αγο βρίσκονται
9 μήνες
Θ. Καλπακίδης: «Δεν υπάρχει λόγος να κατεβάσουμε τα τρακτέρ...»
00 ορ
μειωμένες
Χρ. Γκόντας: «Δεν ξέρουμε ακόμα τη μορφή του αγώνα
μου Κατρούγκαλ
ογισμό
λου: «Ζητούμενο
η ενότητα των αγροτών
ξεων αλλά
ολογισμ
ετικά με
ενδιαφερό
οσκομίσουν τα δικαιολογητικά
μισθών
θετημένο κίνη
ροσαρμογής
κτηνοτροφικοί
ική παράμετρο (προ
συντάξεις από
αφορά το ζητημα διαμαρτυρία
δης, επιβεβαί
Ομως,
Ελληνική Στ
κή Αρχή
Υπουργείο
ικής Πολιτική
ους δρό
αφείο Συντονισμού
μαθηματικό τύπο. Ση
ακόμα αναστε
τεβάσει τρακτέρ
ξεις, μετά τη
Ο κ. Χρή
Ο κ. Θέμης
φαρμογή
Κατρούγκαλου
τη δέσμευση
άδοση
γου Δράμας
ίναι μειωμένες έως 30%
έργου με
ομάδα, ότι δε
θεσμοθετημένο
Η μείωση
Επαγγελματίες
οτελεί έναν
υς σημαντικούς λό- βεβα
άλληλα με
ράτησή της προς τη Βουλή. (20
ού Συλλόγου
της Περιφέρειας
kpόλγου
αυτή τη
φωνήσαμε
ατα συνε
71,η Δραμινή
ής χαρά
λληνίου Συή, όπως έχει διαμ
ρο σύστημα, αλλά
την έλλειψη ορ.
ερωτήματά
ιος σμό γενικότερα
άρχει λόγος
γανωμένων πληροφορ
συστημάτων
Τα τελε
"υπάρχουν σκέψεις
ρειες.
ρχει ακόμα συγκεκριμέν
νήσεις, αλλά
ΚΑ χωρί
ΚΑ η μέση
οικονομοτεχνική
φθάνει
υς 12 μήνες.
ως υπάρχ
κραίες περπτωσε
παράδοσης
σμένος μπορεί
ήλες εφημερίκαι σταράτα
στην Π
Οι πλέ
αδικημένοι είναι
αι βάλλεται
να σλαμολαθρομετανάστες
ητες, με απώτερο
λεκανοπεδίου, καθώς ο μεγάλος
όγκος αιτήσεων
ελλείψεις
αρόν άρθρο ως
έχουν ως
μορφή
χειρήσεις
λεσμα
ηγουμέ
τηρούντ
Δερμεντζόγλου
Σκοπός μου
ιχθη ότι
μηριώσω,
οση της συντ
θρομετανάστες
Σημειώνεται
ριο της
ά σχετικ
τρόπο
οδόμηση
σΒουν ορισμένες τοποθετήσεις
ργείο Εργ
ρέχουσας χρ
ενημερώ
διάλυσης
της αφ
σχεδιάζε
χει εξοφλη
ξεως τους στην Ευρώπη δημιουργ
(Διαφωνίες μεταξύ
κομμάτων
θρηρονική δημοσίτην άποψη ό
σύμβασης ανάθε
ευση-ανάρτηση της
ροσέγγιση, σήμερα.
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα