Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 21.01.2017
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5681
Νέα προσπάθεια στα σκαριά
Επανέρχεται η κυβέρνηση στην πώληση του Δ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΑΘΑΚΗ
Κι όμως το Δημόσιο από φέτος δεν θα χρωστά UBS. Στα
λογαριασμούς ρεύματος στη ΔΕΗ, ενώ ήδη έχει
€15,5 αυξάνει
ρυθμίσει ληξωτρόθεσμες οφειλές συνολικού ύψους 99 εκατ. ευρώ έχοντας καταβάλει ποσά μέχρι το
την τιμή-στόχο
για Motor
τέλος του 2016 της τάξης των 20 εκατ. ευρώ
Οι δημόσιες υπηρεσίες
νοικοκυρεύονταιαπέναντι στη ΔΕΗ. Οι προβλέψεις του διεθνο
owου για τα αποτελέσματα
Οπως προκύ
από πληροφορίες
πρωτοβου
λίας του υπουργού Περιβάλλοντο
Ενέργειας Γ. Στα0
Motor O
με τον wτougγό Οικονομι:ιών Ευa.
άκή σε
ΟΑΕΔ: Στους 910.468
Αυξάνει την τιή-στόχο για
λότο, ο στενός δημόσιος τομέας μπα
τη μετοχή της πρώτης. Διατ
αφορά την παροχή διπλή
προγραμμα της εταιρείας
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
ηρεί τη σύσταση
λοβατώρας σε όσους πελάτες
Buy για τις
έκπτωσης στην τιμή τη
δύο εισηγμένες
προπληρώνουν όλο
μείωση 6%
που θα
το Δεχέμβριο
λύσουν εντός του 2017 και ταυτόχρονα aαταβάλλουν
Κορυφαία επιλογή από
εντός προθεσμίας (μείωση 15%) τους λογαριασμούς.
διυλιστηρ
αποτελεί η Motor Oil για
λβετιxό
υξημένη τιμή
στόχο τα 15,5 ευρώ (από
4,5 πρ
σύσταση αγο
Ταυτόχρονα, σύσταση αγο
γενική διευθύντρια
ρας με τιμή
χα για τα Ελληντης Ε. Κεφαλαιαγοράς
άνεργοι
53,69%
έργων το Δ
μβριο στμ φωνα με
ΟΑΕΔ,
Αναφορικά με τα αποτε
tγγε γραμμές
έργων, με 2οιημο
σματα του τέταρτου τομή
Ολοκληρώθηx
τέλος
ναtήτηση εργασίας
η UBS
μια ότ
της προηγούμενης εβδομάμικός με θητεία μεταξύ
μιivα Δεκέμβριο 2016, ανήλθ
910.468 άτομα.
ΕΛ.ΠΕ. θα εμφανίσουν 168
δας η διαδικασία επιλογής άλλων στην Alpha Bank.
υρώ EBITDA, 17
προσώπου για τη θέση
ΟΑΕΔ, από αντά 488.797
ύμφωνα μ
χαμηλότερα
γενικού διευθυντή της
στό 53,69%
γγεγραμμέ
και 9% σε ετήσια
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
υποψήφιο, πgαγματοποι
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ή
ήθηκαν εύξεις με
2 μηνώ
421.67
ό 46,31%
Σύμφων
με πληροφορίες
όλους από τριμελή επιτροm
Τα καθαρά κέρδη θα διαμο
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μιxρ
μητρώ
Euro2day gr, τη θέση μελών της Διοίκησης της ΕΚ,
2 μηνών
ωθούν στα 59 εκατ. ευρώ
ωτή καταλαμβά
21% χαμηλότερα σε τομ
σημως από τις αρχές Φεβρο. σίασε τη σχετική ειστn ηση
ηνιαία βάση
ΑΣ τη
προς έπαιση
ετήσια. Το μέρισμα για τη
τσέλου
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
χρήση που εκτιμά η UBS
0,2 ευρώ ανά μετοχή