Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
000 0000
ούμενοι σε μια οιετα
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο TO:1.00E Α.Φ. 4868 Τετάρτη 18.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Βρέθηκαν
Ζορπίδης (ΕΕΘ)
Ρέγκλινγκ
πλαστά χαρτιά
Το 2017 θα είναι δυσκολότερο
Η Ελλάδα μπορεί να βγει επιτυχώς
απόσυρσης
από το 2016
αυτοκινήτων
από το πρόγραμμα
Στα ιχνη
λύματος
πλαστά χαρτιά
Σε δίλημμα τώρα
απόσυρση
βρίσκονται
αρχες
ληροφορίες
ήδη καλού
νουν έμποροι που έχουν
χαρτιά απόσυg
αναμέ
λύ μεγάλες διαστάοι αποταμιευτές στην Ελλάδα
θώς μό
μέτρο της
απόσυρση
πάνω από 32.700
χαρτιά απόσυρση
θυμίσουμε πως
2015 εxδόθη
74,000 χαgτιά
μελητήριο ΕΒΕΠ
αντίστοιχος αριθμός ανήλθε
πάνω από 70.000 χdgτι
Παρουσίαση ηλεκτρονwiς
Αρνητwo
πλατφόρμας για δημιουργία νου
πρόσημο στο
πλιouιού cluster
Χρηματιστήριο
τη δυνατότητα
μελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ
πλαίσιο τη
μπορούν να
πρώτο ελληνικό νοντιλιακό
Διοικητικού
Συμβουλίου του,
θα πραγματοτη0τί τη Δευτέρα 23
ανουαοίου, Πρόκειται για μία πρωτοβουλία
στις 17.00, θα παρευρεθεί ο
ειδuός vποσmpς
ργά από την
ενιαοκτώ μήνες μετά την επιβολή capital controls, άλλοι
Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών
2ού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Μ. Νευτub Επιμελητήριο Ελλάδος
χίζουν να αναζητούν τρόπους
βγάλουν τα λεφτά
για να οποίος θα παρουσιά
wις έξω» και άλλοι «σervάρουν» εγχώρια επενδυτικά
μελητήριο Παoαιώς
Πιέσεις δέχονται οι τιμές
προιόντα, γ
να μεταλλευθούν
ιρίες
μετοχών
σημερινής
ς εισφορές
ποχωρeι στις
μήνες με
640 μονάδ
βολή του
καθεστώτος σης ή έμμεσης- τοποθέτησης
Enιστολή ΓΕΩΤΕΕ
ές μετοχές
βρίσκονται
εφαλαιαnού ελέγχου στη
των αποταμιεύσεων τους στο
πίκεντp
Ελληνες
ξωτερικό. Και άλλο,
χώρα μας,
διαθέτουν
ως δράσης για επόμενη liξένες τράπιες θυgίδες 2α
00 διαμορφώ
εξετάζουν
640,98
μονάδ
«στρώματα»,
σημειώνοντας πτώση 1,64%
επενδυτικά εργαλεία επαναΤην ένταξη
διάστημα 1-1-2017 έως
Η αξί
12-2020, ζητά με επιστολή AMοι θεωρούν τους εαντούς
πατρισμού των wεφαλαίων
στημόνων
ς εγκλωβισμένους
προσπάθειά
ις διατάς, σε μ
Ευρώ ο δείeng υψηλή
κεφ- ξeις
άρθρου 98
Εργασίας, Κοινωνυcής Ασφάλι- νδυνο περιβάλλον
και καρπωθούν wηλότου του νόμου τους να ησης
Κατρούγκαλου δίνει τη σης Κοινωνικής Αλληλεγτερες αποδόσεις.
αναζητούν τρόπους υπε
πτώση
δυνατότητα στους σωτoωταοχοΕφη Αxτσιόγλου
οτήδησης τον wταgχόντων
όeίχτης της μεσαίας
λοίμενοις προeoχόμενους πρόεδρος
ησης υποχωρεί
το ΕΤΑΑ για καταβολή μειωμέ- Σπυρίδων Μάμαλης.
στό 1,23%
νων ασφαλιστικών eLoφορών