Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΔΩΡΕΑ
ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
Την πεποίθηση
ότι ζούμε σε μία
140.000 λίτρα πετρελαίου
Για τις καθυστερήσεις στην
εποχή στην οποία η έννοια της ομα
προσφέρει σε Δομές Ολοξεαξιολόγηση, αναφέρθηκε ο
νίας Προσφύγων ο Όμιλος ΕΛ
λότητας και της κανονικότητας έχε
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΕ, με τον Διευθύνοντα Σύμ
εκλείψει, εξέφρασε ο υπ. Οικονομίας
Γ Δραγασάκης ,μιλώντας στο
βουλο Γ Στεργιούλη.
και Ανάπτυξης, Δ. Παπαδημητρίου
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο
Σελ. 6
Σελ. 5
Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθμός φύλλου 839 0,50 ευρώ
E TIX EIP HIM ATI KM
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Eurogroup
Σελ. 3
ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
Με το νέο διεθνές Πρότυπο ISO
Ιατρικό εξοπλισμό προσέφερε στη
9001:2015 από τον έγκριτο και διε
Νοσηλευτική Μονάδα Καλαβρύτων
του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολι
θνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πι
στοποίησης ΤάV Hellas
πιστο
κής Αχαίας, στο πλαίσιο του Προ
πomθηκε το σύνολο των Κλινικών
γράμματος Κοινωνικής Ευθύνης που
ΧΡΗΜΑEΤΗΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
του Ομίλου Ιασώ, με τον Πρόεδρο
εφαρμόζει, οΟμιλος Ιατρικού ΑθηΠτωτική η χθεσινή αγορά
Γεώργιο Σταματίου.
νων, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
με χαμηλούς τζίρους
Δρ. Βασίλη Αποστολόπουλο
Σελ. 9
Σελ. 8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΖΟΥΜΕ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΣΕΙΡΑ
«Γιορτάζουμε 7 μήνες υποστήριξης
Για την ημέρα του Αγίου Βαλεντί
των συνανθρώπων μας μέσα από το
νου, παρουσιάζεται μια εντυπωσια
πρόγραμμα Σπίζουμε και Μοιράζουκή σειρά από κομψά κοσμήματα
με χαμόγελα», δήλωσε ο Εμπορικός
που αποτελούν ένα ιδανικό δώρο
Διευθυντής Ελλάδας και Γενικός Δι
για αυτή την περίσταση από τη
ευθυντής Κύπρου, Μάριος ΚωνσταFolli Follie, του FF Group, με την
ντίνου, αναφερόμενος στη διανομή
Αντιπρόεδρο Καίτη Κουτσολιού
βασικών ειδών διατροφής.
Σελ. 11
Σελ. 8
στον ιστότοπο www.vradini.gr