Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ÔñáãåëáöéêÝò êáôáóôÜóåéò
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax
2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÊáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÔÑÉÔÇ 17 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.242 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Óðñùîßìáôá, ëåêôéêÝò áíôéðáñáèÝóåéò êáé áðßóôåõôåò áêñüôçôåò, ãéá ôï ðïéïé èá êÜèïíôáí óôéò ðñþôåò èÝóåéò, óôçí
åêäÞëùóç ôçò ÍÏÄÅ Á÷áÀáò ôçò ÍÄ, ôçí ðåñáóìÝíç ÊõñéáêÞ, óôçí ÐÜôñá, ìå êáëåóìÝíï ôïí ¢äùíé ÃåùñãéÜäç
Εύλογος προβληµατισµός επικρατεί µεταξύ αρκετών τοπικών στελεχών της ΝΔ, εκ του γεγονότος ότι έλαβαν χώρα
πρωτοφανείς ακρότητες, κατά τη διάρκεια της προχθεσινής
εκδήλωσης της ΝΟΔΕ Αχαΐας, στην Πάτρα, παρουσία του
αντιπροέδρου Άδωνι Γεωργιάδη.
Συγκεκριµένα, τα σπρωξίµατα και οι λεκτικές αντιπαραθέσεις, για το ποιοι θα κάθονταν, για καθαρά επικοινωνιακούς
λόγους, στις πρώτες σειρές, έδωσαν και πήραν. Επί παρα-

δείγµατι, όταν σηκώθηκε για να µιλήσει ο Αχαιός βουλευτής
Ανδρέας Κατσανιώτης, ένας 75χρονος κατέλαβε τη θέση
του και δεν σηκωνόταν µε τίποτα, µε αποτέλεσµα µέλος του
κόµµατος να επιχειρήσει να… σύρει την καρέκλα προς τα
πίσω, µε τον ηλικιωµένο… πάνω της!
Την ίδια σχεδόν στιγµή, λίγο πιο πίσω, στην 4η σειρά, αναπτυσσόταν µια ακραία λεκτική αντιπαράθεση µεταξύ δυο
κυριών (σ.σ.: Ηλιοπούλου και Πανίτσα), για να… εκτοπιστεί

ένα απλό µέλος της ΝΔ στη γαλαρία, προκειµένου να καταλάβει τη θέση κάποιος -αυθαιρέτως- «εκλεκτός»!
Επιπλέον, δε, οι γκρίνιες στα λεγόµενα «πηγαδάκια» ήσαν
έντονες, σχετικά το εν γένει φέρεσθαι κάποιων µελών - πολιτευτών του κόµµατος (σ.σ.: Ντάτσικα, Κονιδάρη κ.ά.), που
επιχειρούν -όπως επεσήµαναν κάποιοι «σύντροφοί» τους-, µε
παντοίους τρόπους, να προβάλλουν εαυτόν.
ÓÅË.9

«ÐñÜóéíï öùò»
ãéá äéÜóùóç ôùí
óïýðåñ ìÜñêåô
«Ìáñéíüðïõëïò»
Ðñüóêáéñç áíáêïýöéóç
Ýíéùóáí ïé åñãáæüìåíïé
êáé óôçí ðåñéï÷Þ...

Στην αχαϊκή πρωτεύουσα θα βρεθεί σήµερα το πρωί η υπουργός Εργασίας Έφη
Αχτσιόγλου, η οποία θα πραγµατοποιήσει επαφές µε εκπροσώπους τοπικών φορέων, καθώς και του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας. Ακολούθως, θα µεταβεί στην
Αιτωλοακαρνανία, όπου θα έχει νέα σειρά επαφών, ενώ, αργά το απόγευµα, θα επιστρέψει στην Πάτρα, για να παρευρεθεί σε σύσκεψη της Νοµαρχιακής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ, στην Αχαΐα.

Εκδόθηκε η απόφαση
του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, µε την οποία
εγκρίνεται το σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος ΑΕ,
κατ’ ουσίαν της εξαγοράς
της από τον όµιλο Σκλαβενίτη. Στο µεταξύ, πηγές του
οµίλου Σκλαβενίτη, έλεγαν
πως το γεγονός ότι η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε µια µέρα µετά από
ό,τι προέβλεπε η συµφωνία µε τις τράπεζες εγείρει
σοβαρά θέµατα… Έλεγαν,

για παράδειγµα, πώς θα
πληρωθούν οι εργαζόµενοι
τόσο το Δεκέµβριο όσο και
τον Ιανουάριο και ποιος θα
επωµισθεί το κόστος αυτής της χρηµατοδότησης;
Γι’ αυτό τον λόγο οι νοµικοί
όλων των εµπλεκοµένων
µερών αναζητούν από χθες
λύση, προκειµένου να καλυφθούν τα κενά και η συµφωνία να είναι συµβατή µε
τα δεδοµένα που δηµιούργησε η καθυστέρηση της
δικαστικής απόφασης.

ÈÏÄ. ÄÏÕÑÏÓ

«Å÷èñéêü
ôï ðëáßóéï
ãéá ôï
åðé÷åéñåßí»
ÓÅË.4

Á. ×ÑÉÓÔÏÐÏÕËÏÓ

Ïé ðÜìðëïõôïé
Áñáâåò
ôé ëÝíå ãéá
ôç óáñßá; ÓÅË.3
ÓÔ. ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ

Ã. Êáêáñåëßäçò: Ôï âáðôßæïõí…
âåëôéóôïðïßçóç ôïõ Äçìïóßïõ!
ÓÅË.2

Ã. ÊáñâÝëçò: Ç ùñïëïãéáêÞ
âüìâá ôïõ éäéùôéêïý ÷ñÝïõò

ÓÅË.5

ËÉÁÍÁ ÆÙÆÁ

Ðåñß óôñáôåõìÝíçò ÔÝ÷íçò
ÓÅË.11

ÇñáêëÞò Ñïýðáò: Ôá «êëéê»
äåí áðïôåëïýí ðïëéôéêÞ…

ÓÅË.5

Åìðáéãìüò
ôùí áíÝñãùí
óå êñÜôïò
ïðåñÝôá ÓÅË.9