Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
Δημοπρασίες Προμήθειες Προσκλήσεις Δήμων Περιφερειών Δασαρχείων Noσοκομείων ΑΕΙ- ΤΕΙ- Δημοσίων Υπηρεσιών
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
[email protected]
Τώρα,
εται πράξη
ούλιο.
ργο γ
ρογραμ
με όλα
η φορολογική
πόλοι
ού ργαλείο. Ε
Κάθε φυ
αραuολουθ
ή νομικό πρόσ
φοριακά
της Α
στημα
σχεδόν
ξάρτητης Αρχής Δη
διαχρ
ην εξέλιξή τη
με μεγάλη
με άλλους φορείς Βασ
θέσεις
ριτηρίων
Ανεξάρτrm Αρχή Δημ
ια του δημ
μετρητά,
Πρόγραμμ
Δημοσίω
δρόμο
μφανίζ
τέλος δύ
ά η δημ
λίσεις
ότι έως
μηχανογραφικά, θ
χει χει στη διάθεση
λεσμα
Στις 12
φορολογούμ
φορολογ
482.66
πόφαση
Διαχείρισης Τομ
φορολογούμε
γραμματέ
ηματοδοτ
Φεβρουαρίου
δυνατότητα ελέγχ
Πρόστιμα €38.000 μοίρασε
οι εκλογές
λεγετε
ληρότητα
της ορθ
μπορού
προσθ
τητας
για το νέο ΔΣ
λοκλήρωση
φορολογ
χεία μετά τη
η Επ. Κεφαλαιαγοράς
χείων
της ΕΔΔ
όλα αυτά με λιγ
Ολοι θα δη
μηχανογραφικό
λή πρ
ριβάλλον θ
Συμβούλ
Εθνική Τράπεζ
λληλου
ξη φορολο
Διοικη
€ 23.000 στην τράπεζ
στη Χρηματιστηριακή
ριβάλλοντος
γραφικού
Ζαχαρίας Πορταλά
UROBANK ERGASIAS Α.Ε
σχεδίαση
στη σuγΜέντρωση
ς 12 Φεβρ
ροπή Κεφαλαιαγοράς
ράβαση
διατά
πληροφορ
άσκησης φορολο
λιτική
3606/2007
ό για
την Μάθε μορ
χύτερη
δυασμό την δη
πρόταση της Ap
άρθρο 4
Εκπεραίωση τον φορολογ
μετόχι
Απόφαση
θα βοηθ
ς 12 Φεβρο
της Αστήρ Παλάς
της Επι
Οι πληρ
ατάλληλου
2017 θα διεξαχ0
ροπής Κεφαλαιαγοράς, λόγ
ποδοχή
για τη
κλογές γ
δειξη
ό Συμβούλ
Επιπλέον θα
όφαση, αφορού
Διοιχη
Επιτροπής Κεφα
ργαλείο για τη δ
αγορά
της, κατά την παροχή
νητα οχήματα μετρητά, επεν
όχρυ.
λίου στη
εν λύγω Ενωση
ην 774/13.1.2017
δρίαση
φορολογ
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
ποφάσισε
μετοχ
βολή πρ
μερίδ
μερίδ
€ 10.000 στην τράπεζ
Παράλληλο
Πληροφορ
ΕΘΝΙΚΗ.
ΤΡΑΠΕΖΑ
μορφής, το
στις του συστήματος
η ΕΛΛΑΔΟΣ
ιράβαση
λογαρ
μόλογ
φορολογού
δημόσι
ρόταση της
διατάξ
γραμμάτια,
λέχη της φορολογική
Συμβούλ
APOLLO
NVESTMENT
αρ. 1/4521
φάλαια, παράγωγα χρημ
ησης. Τ
στημα θα
LDCO SAR
προς τους
Απόφαση
λοιπά
στηρίζει την
ΑΣΤΗΡ
Συμβουλ
της Επιτροπής Κεφ
η δεδομ
μετοχ
ΠΑΛΑΣ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
αλα αγοράς
ες,δρό
λα συστή
της ΑΑΔ
3606/2007, λόγω μη σύναψ
άλλων φορ
ητά μεγάλης αξίας
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
βασης, ορθής ενημέρ
Ειρήνη Γ
θα πραγ
άδεν τηρ
δάχη, Αγγελική Α
461/2007
αξιολόγηση
μβατότη
λάτης τη
τά τη
«γραφή τη
όχληση της άδ
το... φωτο φίνις το deal Εθνι
λος Ζαμ
εταιρείας VAL ADVI
δης, Γεώργιος Καφφ
RS Α.Ε.ΠΕ.Υ
τ' εφαρμογή
βολή πρ
κής Ασφαλιστικής-International
ip, Θεώνη
Λειβαδίτη
€ 5.000
Σεραφ
ητικής Διαδ
σία, λαμβά
ΖΑΧΑΡΙΑΣ
IΙΟΡΤΑΛΑΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
πόψη σχ
ς, Αυγή
λευση
ράβαση
διατα
μέτοχο
προφτά
μπεριλαμβανομ
λος, Α
ερινή
2452/
2007 Απόφαση
μάλλον θα
ζημιωθού
μου της Επι
Την άρση τη
βάση τη
προϊόντ
θα περάσ
γής της άδειας λει
ροπής Κεφαλαιαγορά
ργίας
στην Εθνική Ασφα
MAGNA TRUST
ροϊόν
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
2007 Απόφαση
για τη
Εγγυητικό
Κύκλο
της αγοράς, θ
λου της Επι
ελεγκτική ε
Κεφάλα
Κλάδου Ζωή
τροπής Κεφαλαιαγορά λό
της λιμνη
διαβίβαση
Ελένη Κ
ρουμπά, Ν
λήρωση
θυστέρηση στη
τήρηση
λαος ΙΙ
deal μεγάλο
λειες
διαχείρισης χαρτοφυλα
δυσκόλεψε την
Παπα0ανασίο
Εγγυητι.
λαγές με χρημ
ξωχρημ
ράγωγ
ματοπιστωτιxά Βαρβάρα Σ
μεγάλο
μεγάλου.
λύ ής πλατφόρμας
λάτη τη
ηλεκτρ
μβολαί
χαρτοφυλα
ατά την παροχή
tional μ
άρθρο 20
3606/2007
Διακηρύξεις-Προμήθειες-Μελέτες-Δημόσια Εργα-ΟΤΑ-Περιφερειών-ΑΕΙ-ΤΕΙ-Δασαρχείων-Δημοσίου