Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΣΑΒΒΑΤΟ 14
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201
www.dimoprasion.gr
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26719 ΕΤΟΣ 88ο
Περιορισμένες οι εξαιρέσεις
αποτελεσματική
Αναγκαία n πιο
δαπανών για το «χτίσιμο»
επιβολή του
Προγράμματος αν
του αφορολόγητου
αΠο χωρίσει το
ΔΝΤ, σύμφωνα με
τον Β. Σόιμπλε
ηγορίε
Στην Ελλάδ
στο θέμα τη
υ ΔΝΤ στο ελλη
πρόγραμ
καταναλωτικά αγαθά και υπη
Γερμανό
φέρετ
ουργός Ο
μπεριλαμβανομ
Βόλφγ
Σόιμπλ
ν γερμανική εφημερίδ
ΚΟ) εφ
ονται με τη
g, υπογραμμ
ση πλαστ
χρήματος θ
Ευρωπ
ενδέχεται
μετρώνται γ
μια δική τους λύση
αφορολογήτου π
Μάλιστα, στην περίπτωση
ς. πιβάλλο
όσα συμφωνή η
ριο των δαπ
Η Ελλάδ
έλεξε έ
πονο δρόμο. Το 2015 αποφά
το ύψος του εισοδήμ
σεις της ως μέλος της ευρω ώνης χαι να
του θα μπορεί το πλ
ή λύση που ή
00 ρει τη
χώρηση
ό την πλευρά μας ν
Η υφυ
ργός Ο
μείνου
με στη
φαρμογή
ρώ δεν θ
Διαφορ
χι η φορολογ
γραψε τη
άρχου
χρόνο με τη
γγελμα αγρ
δαπανώ
τηγορ
ή επιβάρυνση για ό
μπληρ
λογικό έ
2017, σύμφωνα μ
διατά
λογίζ
λάχιστο ποσό δαπα
ά του ευρ
N 44462016. Η
σειρά
ό χώρες τη
με ηλεχτρ
στο εσ
τηγορ
ρωζώνη
μέσα πληρωμή
συνταξιούχο
λογου
φορολογούμενους εξαιρούντα
ρύττωση
ν το Ταμείο
ριορισμένων εξαιρούμ
χατηγορ
οχρέωση χρήσης ηλεκτρ
Υπονόμευση των
φορολογ
μην δ
μια δική
ληρωμής για την πραγμ
ού συστή
μπληρ
ς, αλλά
ων δαπα
ανθρωπίνων
ήδη στη
ωση του
με τη
προσχομισουν απο
ης ελληνικής χρ
η τότε υπουργός Ο
δικαιωμάτων στην ΕΕ
προβλεπόμενη χλμ
ομιχών της Γαλ
Λαγχάρ
ές διατάξεις τη
όφαση
γώ. Σ
ση όμως
αι η φορολογ
Στόχο
υ μέτρου
από την ξενοφοβία κα
χή συμμόρφωση τω
Ειδικότερα, με βάση την απόφαση
οι Ευρω
βάλλουν ό
γγελμ
φωνήθη
χειρήσεων μέσω τη
θάρρυνσης τω
τον λαικισμό
σματιχά
ό υπολογί
φορολογούμ
ις ηλ
Γερμανός υπουργό
α προ τιμου
Συμπεραίνει Human
Rights Watch
στην Παγκό
Σε λειτουργία μέσα στο 2017
σμια Εκθεση 2017
το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο
Η Ευρ
τα κρατη
μέλη τη
τις β
ν ανθρωπίνων δικαιωμάτ
γραφή των
με τις
Πρόγραμμα Δημ
Επενδ
ακινήτων
έχουν στη
τους στις πολλαπλές προκλή
η δημ
άλληλου μηχανογρα φιnούπερ
φαση του Ειδικού Γραμμ
χειρίζεται Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίω
an Rights Watch στην Πα
βάλλο
αποσχοπεί στη συγκεντρ
χείρισης Τομεα
ών Επιχειρη
γκόσμια Εκθεση 2017, π
στη δη
του Ευρ
ληροφορ
γραμμ
ητα. Η
της ΕΕ θέ
ν εργου
άθε μορφή
Ταμείου
εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δη
αφορούν τη
ριουσ
482.668 ευρώ
φέρει η
συγχρηματοδ
Επενδ
ροσθέτει
για την ηλεzτρ
ων νομ
ται για: ακινητα, ο
θα δηλώσου
α περιουσια%ά του
μετρή
Σημαντικές δυσκολίες στη μείωση των
στοιχεία, θα συνδ
με όλ
έρια μέσα μεταφορά
άφη, μετοχέ
της Α
κόκκινων δανείων
αιρικά μερίδια και μερίδ
ξάρτητης Αρχής Δημ
μορφής,
χει η
άλλων φορ
ραπεζικούς λογαρ
μούς, ομόλογα,
Ετσι θ
ροσφέρει την δ
η εμφανίζουν τα μη εξυπηρετούμ
φάλαια,
μοιβαία
γματα τ
γραμμ
διασταυρ
για τη
ς της Τραπέζης της Ελ
στο τρίτο τρίμη
αγώνα χρημ
χυνση
λίες στη
λάδος ε
θώς προκύπτουν σημ
ά χρη
Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του
αποτελεσματική διαχείριση τους

Τελευταία νέα από την εφημερίδα