Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
«Äåí èá êÜíïõìå áðïëýóåéò»
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

4Ï2ÍÉÁ

×Ñ

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 14 - ÊÕÑÉÁÊÇ 15 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2017 - ÅÔÏÓ 42ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.241 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁíáóôÜôùóç åðÝöåñå ç áðüóõñóç ôùí Ìéíùéêþí Ãñáììþí áðü ôçí ÁäñéáôéêÞ êáé óôéò ôÜîåéò
ôùí åñãáæïìÝíùí óôá ðëïßá ôçò ãñáììÞò ÐÜôñá - Éôáëßá - Ôé õðïóôçñßæåé ç åôáéñåßá
Εύλογος προβληµατισµός επήλθε, από την πρόσφατη ανακοίνωση των Μινωικών Γραµµών ότι επίκειται να αποσύρει τα πλοία
της από την Ανδριατική και θα στραφεί πλέον προς την εσωτερική αγορά της Ελλάδας, µε τη διεκδίκηση νέων γραµµών, αλλά
και στην απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου της Hellenic
Seaways. Η εταιρεία, µε χθεσινή της παρέµβαση, επισηµαίνει ότι

«ο αριθµός του προσωπικού των πλοίων και των γραφείων των
Μινωϊκών Γραµµών στο Ηράκλειο και την κυρίως Ελλάδα, θα
διατηρηθεί ως έχει, καθώς η εταιρεία δεν προτίθεται να προβεί
σε οποιαδήποτε µείωση του αριθµού των εργαζοµένων της σε
στεριά και θάλασσα». Συµπλήρωσε, δε, πως «στα -υπό ιταλική
σηµαία- πλοία, Cruise Europa και Cruise Olympia, τα οποία ανή-

κουν στο στόλο της εταιρείας Grimaldi Euromed SpA και που συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στην Αδριατική, εκτελώντας το
δροµολόγιο Πάτρα - Ηγουµενίτσα - Ανγκόνα - Βενετία, ο αριθµός
των Ελλήνων ναυτικών που επανδρώνουν σήµερα κάθε ένα από
αυτά, θα διατηρηθεί απολύτως αµετάβλητος (60% επί της συνολικής σύνθεσης σε κάθε cruise ferry)».
ÓÅË.2

Èá äïèåß Ýìöáóç
óôçí êïéíùíéêÞ
ðïëéôéêÞ êáé ôçí
êáèçìåñéíüôçôá
ÐÜôñá: Åãêñßèçêå ÷èåò
ôï Ðëáßóéï ÄñÜóçò ôïõ
ÄÞìïõ ãéá ôï íÝï Ýôïò

Πέντε πρώην κυβερνητικοί αξιωµατούχοι του ΠΑΣΟΚ, µεταξύ των οποίων είναι και ο Αχαιός Γιώργος Θωµάς, στηρίζουν, µέσω επιστολής τους, τις κινήσεις
που γίνονται στην Κεντροαριστερά, τονίζοντας πως «έχουµε καθήκον απέναντι
στην διαδροµή µας, αλλά και στη µεγάλη δηµοκρατική παράταξη την οποία υπηρετήσαµε από το 1974, να είµαστε παρόντες στο εγχείρηµα επανεκκίνησης της
Δηµοκρατικής Συµπαράταξης. Να συµβάλλουµε µε τις µικρές µας δυνάµεις στην
προσπάθεια για την δηµιουργία ενός µεγάλου πολιτικού και κοινωνικού ρεύµατος πλειοψηφίας των δυνάµεων, που ανήκουν στο χώρο της ευρωπαϊκής σοσιαλδηµοκρατίας, του ριζοσπαστικού προοδευτικού κέντρου, της ανανεωτικής Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και του δηµοκρατικού σοσιαλισµού»
ÓÅË.3

«Το ύψος της κρατικής
χρηµατοδότησης για το
Δήµο Πατρέων το 2017
ανέρχεται σε 22,5 εκατοµµύρια, τα οποία είναι φανερό ότι δεν καλύπτουν βασικές ανάγκες του Δήµου,
όπως αυτές αποτυπώνονται στον κύκλο εργασιών,
που ανήλθε τα προηγούµενα χρόνια σε 81 εκατοµµύρια ευρώ… Το σύνολο
των πόρων που δεν αποδόθηκαν στους Δήµους και
Περιφέρειες την τελευταία
τριετία (2015-2017) αγγίζουν τα 6 δισ. ευρώ. Για το

Δήµο Πατρέων και την Περιφέρεια θα αναλογούσαν
177 εκατοµµύρια ευρώ,
τα οποία κατευθύνθηκαν
στις µεγάλες επιχειρήσεις
και στους δανειστές…»,
σηµείωσε χθες, στο Δηµοτικό Συµβούλιο, ο Κώστας
Πελετίδης, αναφερόµενος,
παράλληλα, στα σχέδια
της δηµοτικής Αρχής για το
2017. Επίσης, ο Δήµαρχος
Πατρέων, αναφέρθηκε λεπτοµερώς στο τι έγινε κατά
την προηγούµενη χρονιά,
σε όλους τους τοµείς του
Δήµου.
ÓÅË.5

Åéäéêüò…
óôçí êëïðÞ
ìáãáæéþí
Ταυτοποιήθηκαν
τα
στοιχεία του 34χρονου,
που είχε προβεί σε αρκετές κλοπές καταστηµάτων
της Πάτρας, που διέθεταν
γυάλινη πόρτα. Συγκεκριµένα αφαιρούσε χρήµατα
και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
ÓÅË.4

ÔåôÜñôç
ç óôÜóç
åñãáóßáò
Από τις 11 το πρωί της
Τετάρτης, οι εργαζόµενοι
σε όλους της δήµους της
χώρας θα προχωρήσουν
σε στάση εργασίας, ζητώντας συνάντηση µε την
πολιτική ηγεσία, για τα
πολυποίκιλα προβλήµατά
τους.
ÓÅË.4

Íá ìçí åêäïèïýí
ïé ôÝóóåñéò Ôïýñêïé

Êëåßíåé ôç ÄåõôÝñá ãéá 15 þñåò
ç åèíéêÞ ïäüò Êïñßíèïõ-Ðáôñþí
ÓÅË.4

Να µην εκδοθούν οι τέσσερις Τούρκοι αξιωµατικοί
στην πατρίδα τους ζήτησε από το ποινικό τµήµα του
Αρείου Πάγου και τρίτος εισαγγελικός λειτουργός. Ο
αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Νίκος Παντελής,
µε µία αναλυτική εισήγηση προς τους ανώτατους δικαστές, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους και οι
τέσσερις δεν θα πρέπει να εκδοθούν στη γείτονα για
αδικήµατα που σχετίζονται µε την απόπειρα του πραξικοπήµατος του περασµένου Ιουλίου.

Áëéóóüò: ×Üèçêå ðñüùñá, óôá
37, ï È.Ðáðáãéáííáêüðïõëïò
ÓÅË.2

Ã. Ðáëáéüò: «Åöõãå» óôá 44 ôïõ
äéåõèõíôÞò óôï ÉÅÊ Euroteam

ÓÅË.4

Äéåêäéêåß
ðñïóëÞøåéò,
ìç÷áíÞìáôá
Προσλήψεις για την
Πολιτική Προστασία και
προµήθεια νέων µηχανηµάτων, διεκδικεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Χθες, έγινε µια πρώτη
εκτίµηση της κατάστασης, µετά τη σφοδρή κακοκαιρία.
ÓÅË.4