Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΙΝΟ& TUΠΟΕ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΑΝΟ ΑΡΙΟΥ 20
Εκπαιδευτικό
Μετεωρολόγος εξηγε
Ποιες συναλλαγές
ράμα.
Πού οφείλεται η
με πλαστικό
προγραμμα απο το
μεγάλη κακοκαιρία
Από την αν
χρήμα χτίζουν
Κέντρο Πρόληψης
Μακεδονίαν
που έπληξε
Εξαρτήσεων Δράση
το αφορολόγητο
Για την «πολυπολιτισμική
ΔΡΑΜΑ
τη χώρα μας
Ποιοι εξαιρούνται
εκπαίδευση
ελ. 3
σελ.6
Τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες
Ξεκίνησε από χθες η αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δημο
Μάχη για την αντιμετώπιση
Και οι κτηνοτροφοι της περιοχής μας
για να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ
των προβλημάτων που προξένησε
Η προϊσταμένη του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α
η μεγάλη κακοκαιρία στην περιοχή μας
Καβάλας, κα. Ζ. Κατσικέρη μιλά στον «Π.Τ
Θεοδω
της Σουζά
Θεοδω
υς ισχ
ονόπτωση στην πόλη
ρούς παγετού
μεσημέρι της
σταμάτησε
ριοχή μας τις
τησαν στην
μένης Πέμπτης, άφησε πίσω τη
ελευταίες ημέρες, έχ
μεγάλες ποσότητες πάγο
κληθεί ζημιές
ζωικό
φυτικό κεφάλαιο της
Ηδη, από το πρωί τη
ριοχής μας. Σε
αρίου ξεκίνησαν
και πάλι τα δρο
μολόΕΛΓΑ Καβάλας, στις
ΕΛ Δράμας, με
αρμοδιότητες
ρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη.
Νομός Δράμα
στη συνέχ
προς Καβάλ
χωριά
κτηνοτρόνημερώ
Νομού Δράμας, ενώ
παραγωγούς προφους
της Πέμπτης
a θα πρέπει μαζ δρομολόγια του Αστικ
λουν δήλωση ζη
ΚΤΕΛ Δράμας
αραίτητες αιτήσεις
την δήλωση
Επιπλέον,
σχολεία
Δήμου αλλά
τις ξημιέ
κεφάλαι
Κλειστά
όλη την
της εβδοΗ εφημερίδα
νώνησε με την
λαχανικά
στήματο
δεχόμενο είναι
ΕΛ.Γ.Α. Καβάλας.
Ζαφειρ
ερχόμενη Δευτέρα, εφόσον ο
καιρός
μας δώσει περισσότερες
νθήκες
ρινίσεις για την διαδικασία τη
Οπως μας ενημέρω
ρίσαμε
50% της πόλη
σήμερα Σάβ
κτηνοτρόφοι
δεύτερη κατηγορ
δήμαρχος Καθαριότητας
Δήμου Δ
Όπως ανέφε
με με την
ξεκίνησε από χθες
ματης Ρεμόντ
ομιδή
Εάν έχουμε την
δυνατότητα σήμερα,
θα έχε
χουν δυο κατηγορίες στις
ίες μπορούν
Δήμου μας
απορρι
περιοχές
προσπαθήσουμ
χωριά
αχθού
νδιαφ
μενοι. Στη
μερα θα ολοκληρωθεί η
οκομιδή από όλες τις Δή
τηγορία οι ζημιές καλύπ
εξοπλισ
περιοχές
ΕΛ.Γ.Α
νώ στη δεύτερη
μόή μέσα στην πόλη, αλλά γι
νήσαμε τη
από την Πέμπτη
διών ητ
ράμματα Κρατικών Οικονομ
νισχύζημίες κλπ
όητους λόγους είχαμε
την πόλη από ότι
ΧΥΤΑ Σερρών
σμένο Σά
μένως την Παρ
όμοι προς τα εκεί ήταν κλειστοί
ίσταμένη
Αναλυτικοτ
αστήματ
ΛΓΑ Καβάλας, ανέφερε: "Στη
περίπτωση, δηλα
ότι καλύπτεται
ΕΛΓΑ, μιλάμε γι
επαγωνει το έργο
Επίσκεψη στη Δράμα
φυτική παρακεφάλαι
ν Δασικών Χαρτών
γωγή. Τονίζουμε ότι πρέπ
ιαδικασία άμεσα
ζωικό κεφάλι
του φιλέλληνα πρέσβη Στις 27 Ιανουαρίου
ο Δασικός Χάρτης
γιατί πρέπει
αλεί άμεσα κτηνίατρος
ία χά
γιατί δεν μπ
ρόφοι μετά
της Σλοβακίας κ. Πέτερ Μιχάλκο της Δράμας
χάθηκε.
ρόφοι, μπορούν
αναρτήσεις Δασικών Χαρτών σε Ηλεί
Επίσκεψη του κ. Μιχάλκο στα γραφεία του «Πρωινού
ΕΛΓΑ.
Καβάλα
σήμερα, Παρασκευή
μεγάλο έργο για τη
ψυγείο
προϊσταμέΚέντρο Κοινότητας ιδρύεται
οίησε χθε
ρέσβης
και στο Δήμο Παρανεστίου
οχές, καλύπτοντας
κά 46.8
με θεσμικούς φορείς της πόλης. Κατά
της Πράξης
Δράμα
ντήθηκε
ρόεδρο
Επιμεληθεωρηθεί τα προηγούμενα χρόνια, αλλά
Εως σή
ανάρτηση
Σωτηριάδου
ακάκη
πολίτη
στοιχούν μόλις
δημιουργία της νέας αυτη
ρωθεί φθά
Οι νέ
πτήσεις θα γίνονται πλέον
δοχή, εΕμπ
τον ενικό ποoξενο της Σλοβαάος στη
νικά θα υποβά
για όλη τη
προγράμμ
άρειο Ελλάδα
ευρώ, ανάλογα με το εμβαδόν
πολλές συναντήσβητεί
Υποδοχής Ενημέρωση
εργάζεται με
ήσεις εξαγωγέ
ων, ενώ
έργου, θα
αρχης έBEετοζήτημα της
ία, Πιερία
όχι μόνο
Συγκεκριμέ
επισκεφθεί σήμερα
νοδρομικό Κέντρο Φαλακρού
κή ένταξ
σφαλίζουν τη
γιου Ανδρέ
μένων. Μέσω
ρών Καβάλας, Νέας Ηρακλείτσας
ύμενα άτομα-πολι
άρχη Δράμ
γραμμα UNημόνιο προς την Ελλάδα.
πήρξε συζήτηση
ρά υπήρξε
δύο άνδρες,
δημόσιες υπηρεσίε
»,46 χρόνια παράδοση στα σάντουtτς
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΛΑΤΣΙΣΤAΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα