Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
Αναρτήθηκαν οι πίνακες για προσλήψεις σε δομές σχετικές με το προσφυγικό
ΟΙIANΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Email:[email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββα
1401/2017
ITΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΝΙΚΏΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγν
64 Τηλ.:2310-232536 FAX:2310-243896
ς: 25
Αρ Φύλλο
Εκτιμά ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's
24 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί ταχύτερα
Βορείου Ελλάδος
από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης το 2017 και το 2018
Κοινοποιήθηκε η ΠΟΛ. 1 ΟΟ4/4-1 -2017
Απόφαση
απαλλάσσονται απο τον ειδικο
00 hop msap φόρο ακινήτων για τα έτη 2010-2016
ομολόγων
μεESHαπό Κοινοποιήθηκε η
ΠΟΛ.1004/4.1.2017 σχετικά με την
τελευταία αλλαγή στον ν. 3091/2002 με τον ν.
τις τράπε ες
4446/2016 και συγκεκριμένα με το άρθρο 102 Από την
παράγραφο 1τουάρθρου 102 του ν. 4446/2016, με την
οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 8
του άρθρου 15 του ν
ΤΑΙΠΕΔ: Στη βουλγαρική Ultrastroy
Προκύπτει όπάεΕρνέσες των Περφου 3 του
ισχύουν
Τα ακίνητα του Νέου Μαρμαρά
και όταν το φυσικό πρόcono
που κατέχουν πς μετοχες μερώα ή
μερίδες ανωνύμων εταιρειων, ετοιpΟλοκληρώθηκε σήμερα από το διοικητικό Σθωνας Ν. Χολκιδικής, η βουλγαρική εταιρεών περ οραμενης ευθύνης Ομοκοποιήσε
με προσφορά
συμβούλιο του Ταμείο
ULTRASTROY EOOD
ύθμων και ετεροpρύθμογ εταιρTAIΠΕΔ) η ανάδειξη πλειοδοτών για τα ύψους 3.100.700 ευρώ
εάν δεν ειχαν αποκτησα
ακίνητα που έχουν ενταχθεί σε διαγωνιστική
Για την πώληση οικοπέδου με διατηρητέα
φορολογικού μητρώου στηνEλόδ0
διαδικασία με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω κτίρια στο κέντρο της Καλαμάτας Ν. Μεσ
μέχρι τον χρόνο φορολογιας με τς
ΝΑ Hellas:
Αριστομένους 11-13 η
tate gr
της οδ
ηνιας,
ακόλουθες πpoinοθέσες
Auction) Ειδικότερα αναδείχθηκαν Πλειοδό
εταιρεία με
την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ
τες για τα εξής ακiνητα:- Για την
ε προσφορά
ληση ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» μ
τεσσάρων αγροτεμαχ
στο Νέο Μαρμαρά
ψους 1.050.000 ευρ
στη φορά επαγγελμα
γνωστοποίησε ότι ση
μπρος πίσω» στη
Παραμένουμε
αξολόγησης ερώτηση σημείωσε
πλήρως δεσμευμέ
επόμενες της πορείας
ότι η έκθεση για το δημοσιευση
εβδομάδες» θα
δήλωσε ο
προγραμμάτων.
χρέος θα είνα
Αναφορικά με τις
θέσες του Ταμείου
αναλυτική κα ότι
Τζέρι Ράις για τις δημοσιοποιηθούν
Εμφ α
στηκε
συζητήσεις
εκθέσεις αναφοκαθηouχαστικόςoε πρόκειται
για την Ελλάδα
γιατί στικό για ένα πακέ
διεξάγονται για το
ρικά με την Ελλά
διατήρησε
ερώτηση
ελληνικό πρόγραμ
δα. Όπως πρόκει
Πτώση
γνωστή γραμμή
συγκεκριμένη do- είπε ότι υπάρχει
μα αλλά όπως επε
τα για την έκθεση
αναφέρθηκε
Μειώθηκε στο 23%
δεν υπάρχε συγκε
του «άρθρου 4
δικαaiα (αwαμένον- ανταλλαγή από
άρθρο του Πολ
κριμένη ημερομ
που θα περιλαμβά- ταν να δημοσ
Τομσεν που όπως
την ανάλύση ηθεί ήδη από το ελληνική πλευρά,
είπε ξεκαθάριζε.
ηνία επιστροφής νει
η ανεργια
των θεσμών στην
για το χρέος (DSA) Δεκέμβριο). AnovΔεν ένα οσύνηθες την θέση του ΔΝΤ.
Αθηνα Παράληλα, αλλά και μια έκθε- τώντας σε σχετκή να
υπάρχουν