Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
eΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email [email protected]
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 1
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕχοΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΏΝ ΚΑΙΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ
ΑΘΗΝΑ Γλάδστωνος 6-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -To. 1.00 E- Ετος: 21ο Αρ Φύλλου: 5675
Στο στόχαστρο
προσωπική διαφορά
Ποιες συντάξεις θα μπουν στις δwwίνες τον Κόφτη»
Η ελληνικήnαιηδιεθνής ναυτιλία βρίσκονται σεκαπολί χρίσιμο σταυροδρόμι, αναφέρεται σχετική νακοίνωση
Το παρόν και κυρίως το μέλλον της ελληνικής, της ευρΥΕΘΑ: Κανένα
ωπαϊκής και της διεθνούς ναυτιλίας θα αποτελέσουν πάγωμα
αντικείμενο προβληματισμού και συζήτησης κορυφμισθολόγιο των
αίων παραγόντων του κλάδου, από την Ελλάδα χαι το
Ενόπλων Δυνάμεων
εξωτερικό, που θα συμμετάσχουν στο 3ο Ναυτιλιακό Το νέο μισθολόγιο δεν
προβλέ
ίδους
Συνέδριο
μισθολογικών
πάγωμα
Η ελληνική διεθνής ναυτιλία βρίσκονται προαγωγών για τα στελέχη
και η σε λων Δ
ένα πολύ Ηρίοιμο στοωροδρόμι, αναφέρεται σε
περιλαμβάνει τα οικονομι
σχετική
ανακοίνωση οι γεωπολιτιHές εξελίξεις,
λιμάνια π
θεσμοθ
Το διπλό χαράτσι βγάζει τα
επικείμενο Brexit, οι χαμηλοί ρυθμοί
ροβλέ
πει καμιά απολύτως μείω
πτυξης του παγκόσμιου εμπορίου χαι της κινεζιδοχ
τραχτερ στους δρόμους
κής οικονομίας, οι νέοι κανονισμοί σε όλο το
φάσμα των λειτουργιών της, με έμφαση σε θέμααποστράτους. Αυτό τονίζε
τα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας
ργείου Εθν
κής Αμονας για το θέμα.
Ηδη προγραμματίζετα
ρώτους μήνες
του 2017 η ιμήφιση νέου
Και οι ΔΕΚΟ μπαίνουν στο
μισθολογίου για
ειδικο
ις Ενοπλες Δ
όλες τις κατηγορίες μισθ
χτίσιμο του αφορολόγητου
μισθολόγια επ
Ζεστοί
γρότες, αντιδρώντας
μένως δεν υπάρχει αυτή τη
νέα φορολογικά
φcνιστιxά βάρη. Ηδη ετοιμάζον
μπλόκα από τις 23 Ιαν
νητοποιήσεις
μιά αλλαγή
στιγμή
δοχές
λεχών
Πολύ λίγες θα
είναι
δαπάνες
του νowoΚωριού θα
Οι αγρότες καλούνται
ταβάλλουν από 1/1/2017
των Ενόπλων Δυνάμεω
ρέσεις
περιλαμβάν
στην λίστα
θα ανέλθουν σταδιακά,
για όρια σύνταξη
κών συναλλαγών
μετρούν για
προστίθετο
ως το 2022,
6,95% Επί
θα υπολογίζονται στο χτίσι- αφορολόyTτο.
φορολογητέου euσοδήματός τους
φοgολόγητου
Ως γνωστόν, όλο
Το υπουργείο υπενθυμttε
πασχολούμε
αγρότες
νοντας εύκολη την επιτε- Παραμέν
άντως,
θα καταβάλστήμον
σοδύναμα μέτρα
καθορισμό
seρεμάτη
λουν εισφορές
μηνιαία βάση, με αποτέλεσμα
λεύθερ
επιχειρήσεων
ταβάλ.
ληθούν από
τέλη Φεβρουαρίου
πάγωμα των μισθολογικών
Οι λογαριασ
λουν εισφορές
μηνιαία βάση για
τηλεφωνία
θα χρησιμοποιού
προαγωγών για τα στελέχη
β' εξάμηνο
στηNoτα
Ενόπλ
Δυνάμε
2016.
Πηγές του ΥΠΟΙΚ αναφέρ
Οι δαπάνες για σούπερ μάρ
ότι εξετάζεται η εξάρ
άλλες ευρείες
ση ψιλιxατζίδι
μβρίου 2016
πρατηρίων
ρίες besτανών που έχο
μεγάλη
μμετοχή
ις σίμων