Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
dl ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων
Προμηθειών και Δημοπρασιών
Υπεραμύνεται των χινησεών της
Στην αντεπίθεση ΔΕΗγατιςwwίσειςmaερίοδοτονχονιά
υπηρεσια για
χnητά τηλέφωνα
από τη
Σήμερα προέχει η προσπάθε
1. Οι δύο μονάδες
Αγίου
μοθεσίας για περιβάλ. μικών εππτάσεων
Groupama
Δημητρίου έχουν τεθε
λοντική τους προσαρμογή
τη διασφάλιση της λε
ργίας λόγω εργασιών
4. Η ΔΕΗ έθε
Με γνώμονα τις τερολομnές
επαρκούς τροφοδοσίας της
περιβαλλοντ
2. Η ΔΕΗ, παρά το μεγάλο πgoτη στιγμή στη διάθεση των
Εξελίξεις
χώρας με ηλεaτgwή ενέργεια
απονίτguσης),
κόστος, εξάντλησ
αρμόδιων φορέ
για ολοέ
ηλwe όλο το διαθέσιμο
πράγμα για το οποίο επtte- σμένα από τον πεguσμένο
τα περιθώρια εισαγωγών
Groupama Ασφαλστική ανέμεγαλύτερο βάρο
της διrναμaό με μεγάλη
Αυτό έγ
τρικής ενέργειας από
το εξωτε
εφαgμοΥΤi Groupama
εργαζόμενοι συνεννόηση
με τον ΑΔΜΗΕ, ριο", χωρίς ομως αποτέλεσμα νομική %αι, όχι μόνο επMoυγια το οποίο ο
Now για κινητές συσκευές,
στεΜn της, ιδιαίτερα
θώς δεν ήταν δυνατή η λόγω της αυξημένης ζήτησης
νση για την ίδια όπως η λε
σύμφωνα με σχΕπκή
ίση λε
της έλλειψης
μονάδων φυσι
θμούς
QYας τοις
οριπεία, εργάζονται σκληgά χαλοeαία, λόγω
υφίσταται στην Ευρώπη αυτή
uξημέ
υπό εξugετνά αντίξοες συνθ. νων τότε αναγκών τροφο
την περίοδο
ντιοιaονομική χρήση των υδgοηλεκτρικών σταθμών. Θέλοδοσίας. Η υπόψη απονίτρωση
των μονάδων απών όπως και 3. Η τεχνητή αύξηση της ορια.
υμε να πιστεύουμε ότι οι αποΟπως σημε
ι, «με αφορμή άλλον
Σταθμού, 3ης τιμής
διδομενες
θεσμικοί ς παράστήματος
δημοσιεύματα, με
η οποία πgογgoαμματtετα
επιδιώνουν ορισμένοι προφιάσεις σε βάρος της
γοντες
προσφέρει ητεcνοοποία με αυθαρετα συμπεράρούνται, όπως
με τις ανάγχες
ρος για τη κέρδη
πραγματι συμβαίνει
συστήματο
συνέχιση της λειτουργίας
λέσφορη, δήποτε βασιμότητας», xαταλή
εφαρμογή προσφέρει πολσήμερα να τονίσουμε τα εξί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις
πέφαν των
δυνατότητε
Trastor: Κατά 83,6% ΗαλάφθηHε η αύξηση
της εταιρίας για όλα
τα θέματα
διαθέσιμη δωgeλειτουργικά
μετοχικού χεφαλαίου
Apple
Android
Η Trastor
Γενική Συνέλεtoη
μετόχι
μετοχώ
τά περίοδο από
13α παρ. 1
Κ.Ν. 2190/1920
προς τοις
gίους μετόχους ότι η αίtηση της 01.07.2016, με zαταβολή
28.12.2016 έως
δηλαδή
12.901.206.50
τους πελάτες της, μετά τx clicks
μετοχικού κεφαλαίου
μετρητό
01.2017
λύφθη
ρώ, με την έnδοση 25.802.413
φασίσθηνε από την Ε
προτιμησης υπέρ
36,1%
με την καταβολή
κού ποσού 8.687.309,28
μετοχών,
μαστικής
"calls" (Κέντρο Εξumpέημής
Στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού
37.576 αξίας 0,50 Ευρώ η κάθε μια.
βέβαια "visits'
νέες άυλες
ές ονομαστικές
η Interamerican
μαστικής αξίας 0,50
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά
μετοχες.
"tap'
τιμή διάθεσης 0,78
την από 12.01.2017
Την πολύκή υποστήριξή με
ή χορηγική συνδρομή
ρώ η κάθε μία ενώ 19.737.059
καταβολή
ασφαλιστικού περιεχομένου
20ες λειτουργικές ανάγκες
διάθετες
ποσού της αύξησης
νέες μετοχές εμε
δώσει νέες διόδους
λοντιxού οργανισμού Το Χαμόγελο
Παιδιού
μετοχικού
φαλαίου μέχρι
νωνίας αποτελεσματική
χKEι η Inte
έωσε πρόσφατα
ταιρεία
Με από 12.01.201 απόφαση ποσού μερικής κάλnμης της
χορηγία ασφαλιστικής xάλιψης για όλο
τον στόλο οχημάτων
της ετmρίας, αναφέρεται σαν
συνολικό
Δ.Σ. τη
ιρίας, 14.651.837
αύξησης
διαθέτει
κινεί ο οργανισμός. Συνολικά, εxδόθηταν 9
αντeοίνωση της ασφαλιστικής.
αρχικά αδιάθετες
ς μετοχές μετοχικό weφάλuο της Εταιρίας
ασφαλιστήριο μβόλαια που καλacτουν αποxένητα, μοτο
διατέθη
40.345.326,50 ευρώ
ανέρχ
λέτες, ασθενοφόρα
ειδιxές xινούμενες μονάδες
Τι προσφέρε
Groupama
δικαίωμα προεγγραφής (fτο
διαιgούμεν
80.690.653 άυλες
γελου
47,5% τη
ύξηση
ές ονομαστικές μετά ψήφου
Στο σκέλος
κής υποστήριξης
γρήγορο έλεγχο
μαστικής αξίας 0,50
ποιώντας πλήρως
σχετικέ
οργανισμού άλλου, η Interamerican κατά το 2016 ασφάλισε
τρέχουσας ασφάλισης
τήσεις
της εxδηλώσεις
χορηγικά
bazaar στο μετρό της πλατείας Συντάματος κατά την
Επίσης, 13.000 αρχικά αδιάθετες
Τα αντληθ
φάλαια μέσω
έναρξητης σχολικής
ριόδου
στη HELEXPO
ιστορικό αποtημιώσε
ήτοι 0,04% της της αύξησης
μετοχικού κεφ
μετοχ
πριν τις εορτές
Δεκεμβρίου. Ακόμη,
επέτεδο της εθεξηση
διατέθηκαν, 2οcτά την
αίου ανήλθα
20.125.882,14
σχΕwά με την
λοντικής
οwεισφοράς των εργαζομέ
της εταιρείας
κρίση
Διοικητικού Συμβ
ρώ. Η ημερομηνία πίστωσης
οgγανώθημαν δύο bazaar κατά
Δεκέμλεχος τη
νέων μετοχών
κεντgινά γgαφεία της, με
συγχέντρωση σημαντικών
τόπιν σχετικής αίτησής ιασμούς
δικαιούχο
ποσών τις ενδοεταιgιxές πωλήσεις ειδών
έναρξη διαπραγμάτευσής τους
με θερμά την Interam
για τη σταθερή επί
Αμεση
Μανία με την
νέων μετοχώ
βλήθη
Χ.Α. θα γνω
πολλά χρόνια υποσημξη
ητικό Συμβούλιο
ση της Ε
Εότερη
έχει πivτατη δυνατότητα να στέ
παιδιά μέλη της
δυνατότητα σης στην
ρίας. Το Διοικήτwo Συμβούλιο
μεγάλης οικογένειας
Χαμόγελου αναφέρ
Κώστας Γιανυπηρεσία Άμεσης Βοήθειας ή
νωτέρω
το της Εταιρίας ευχαριστεί
θερμά
νόπουλος, πρόεδρος
εθελοναuού οργανισμού. Το χαμόγεΤμήμα Υποσαpes
μετόχους επενδυτές για τη
σοστό 2άλιwης τη
Παιδιού" έχει
λεσματικά
δυνατότητα ειδοποtΗ
αύξησης
μετοχικού
μμετοχή τους στην ωξηση
πλέον χρόνια της λe
μηνυμάτων από τη
λαίου ανέρχε
83,6%
μετοχικού
gα από ένα εxατομmpιο παιδιά
τις οιnογένειές τοις
Groupama Ασφαλιστκή
θρήσκευμο, έχοντας
πρόσβαση στα
αύξησης
μετοχικού
ανεπαίξει μοναδική ποστηe
ή τεχνογνωσία
διαμορφώθη
θνείς πρωτοβουλίες
στοιχείων
20.125.882,14
Κοινωνίας με
οργανισμός ώξησε τη δραστηριότητά
του με tποomp
εντοπισμός γραφείων
ποueeμβάσεις
περιστατικά για owογένeueς
σημείων
πενταετία 2011-2015
η χώρα δοκιμάστη
φάλαιο της Εταιρίας
TRASTOR
κονομικά από τη κρίση, κατά 312,5%.
ξήθηκε μέχρ
σού της
κάλυψης, σύμφωνα μ