Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
10 Αθ
Τ.Κ. 10564
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26718 ΕΤΟΣ 88ο
Ξεπερνά ελληνική ΣΕΒ: Η αναδιανομή
n οικονομία το
του εισοδήματος που
μέσο όρο Ευρωζώνης Παράγεται
της το
αποκλειστικά από άλλους, χωρίς
2017-2018
δανεικά, έχει πάντα
ημερομηνία λήξης
Εκθεση του οίκου Moody's δίνει αισιόδοξα μηνύματα για την Ελλάδα
Hαναδ
δήματος π
γγραφέ
πό τους άλ
παραγετ
λους, χωρίς δ
τα ημερ
MOODYS
βδομαδ
ξης στην Ευρ
τας Κριτική για τη
ων, ασχ
λόγηση
2017-2018 θ
την υπερρύθμιση της
δέοντας τις με τις πολ
σε γεν
δέτερη
ξελίξεις
υριό, αναφέρει, δ
αξιόχρ
ερα χωρίς ρ
βοηθή
δεινω
χάθε περπτωση, η α
μίευση
θησαυριση
λέον έ
μεγάλο τμή
χι όλ
χώρες τη
ν πληθυσμ
Ευρωζώνης. Ωστόσο, η
norάnTUEnΤmν Ελλάδα το 2017-18
quo δεν
άλωση των
Ο ΣΕΒ
Η DiT
Mac Cu
χώρες της Ευρωζώνη
ελληνική οικονομία θα σημ
μεταξύ άλλ
θα μπορ
ρυθμούς
πτυξης υψηλ
Σε φτωχές χυρ
χώρες, υπάρχ
ρρυθμιστιχές προσπάθειες»
δύο έτη. Αλλ
όπως η Ελλάδα, η
ρο της Ευρωζώνης φ
θιση περιορισμ
χειρημ
η Σλοβ
το 2018, εκτιμά ο
ς πιστολη
ρες χώρες της Ευρωζώνη
με χαμηλότερο ρυθ
αλλά υψηλότερο α
ΣΕΛΙΔΑ
ξιολόγησης Μ
θεση τ
ραμένει σημα
ρέμβασης στην
ό τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι μεγα
της Ευρωζώνης- Γερ
λύτερ
της Ευρωζώνης: Σταθερές προο
Moody's. E
Δ.Τzανακόπουλος
ρύ φάσμ
λία θ
μέσω υποτονικής ανάπτυξης
λιτιχ
χομμά
εμφανισθ
«Παράλογες
νται με ρυθμ
αρκετά χά
να αναπτυσ
λλές χώρ
της Ευρω!
Ο Moody's αναμένει ότι η Ευρωζώνη
τη», σημ
ν πολ
απαιτήσεις και
η έκθεση
χθεί με ρυθμ
φάσματ
μφισβητώντας τη συ
Οι προο
ές μας για
αξιόχρ
απαιτήσεις εκτος της
2018, αλλά με διαφορε
στημένη πολ
ή. «Η β
της Ευρωζώνη
στους ρυθμού
άπτυξη
των χώρων της.
όθεση του Moody
ότι λίγ
υπάρχουσας
Σάρα Καρδήλ
Ορισμ
ρες χωρ
κόμματα χατά τη
συμφωνίας δεν
ρόεδρ
Moody
Λουξεμβούργο, η Μάλ
Προκειται να γίνουν
Κυπριακό: Αν διαφανεί πιθανότητα λύσης θα
αποδεκτές»
αναλάβουν οι πρωθυπουργοί
Σε όλα τα μείζονα ζητήματα της
πικαιρότητας αναφέρθηκε ο Δημήτρη
γοί». Τό
λύση δ
Γραμμ
τη διάρ
ργός της Ελλάδ
OHE, A
ρες, εξελ
ξης Τσίπρας, θ
ροσέλθ
ημέρωσης
ψη για την Κ
φορά αυτή καθαυτή
ή κυβ. πηγή: Αν διαφ
ργός Ε
-NILA
λύσης, θ
η Διάσχεψη
βερνη
φέρθηκε από
HE, η διά
η έναρρισιμη προμη
Εν κ. Τσακαλώτος: «Πολύ κοντά στο να
ξη τη
λιμερ
με τη
ό. Από τη στάση που θα τηρή
βρεθεί συνολική λύση»
λευρέ
η Αγχυρ
άδη, τη
ξοχότητας
σφάλειας
γγυήσ
Ειδικού Συμβού
η συνέχ
του ΓΓ του ΟΗΕ γ
ην Κύπρο, Ε
Η Ελλάδ
ό τον
Τη βούλησή τους
λοκληρωθεί η δ
ρη αξιολόγηση
Μπαρθ Ε
πουργό Εξωτερικών, Νίνο Κοτζιά. Ο
γγυητριών δυνάμεων, Ελλάδας,
αλύτερο δ
ς το συ
βερνητική
ΑΠΕ-ΜΠΕ
ά τη διάρ
α της
συνέντευξης Τύπο
που παραχώρησα
ς Βρυξέλλες, ο υπουργός
η ΕΕ θ
μιμετέ
διαφα
θανότη
Ευκλείδης Τ
λώτος
διαφερό
ρατηρητή
ότε θ
Πιερ Μ
βιο, λίγο μ
μέρος»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα