Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ημοπρασίες Προμήθειες- Προσκλήσεις Δήμων Περιφερειών-Δασαρχείων Νοσοκομείων AEl-TEl Δημοσίων Υπηρεσιών
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
δημοσίων υπαλλήλων
Στη φcφέτρ
ντα)βούν στην
μήσεις έσοδα
προι πολογισμό
βάνονται πλέ
βελτιώθη
2ατά 455,23
πάγια ρύθμιση οφειλών. Σημαν
δισ. ευρώ ληξιπρ. προβλέπονται αιξημένα έσοδα
την υποχρέωση
στό 4,77%
σχεση
όθεσμα χρέη
ξημένες
από εισφορές της τάξη
δημοσί
νδeκάμηνο
υ 2015
Η από πλειστηριασμού
βολές εισφορών από
ρώ, αναγνωρί
ότι ορές
εργοδότης. Μάλιστα
ή αυτή πορεα έχει ως
τις μισ0ωτιi, απασχόλησης αλλά
μόλις
ρώ τρέχον έτος, το δημό
τέλεσμα
μeιω0
σχεδόν
ένταξη
προέρχονται από τις ανατgοπές βάλει μόλις 311
έλλειμμα
Την εκτίμηση ότι
τερίτου 350.000 ελεύθερ
ελεύθερους
λικά 1,18 δισ. ευρώ
EOKA.
μέχρι σήμ
αυτοαπασμολούμενους,
ργοδοτιnές
προϋπολογισμ
εκτιμά
αδυναμίας τις ασφαλιστικές τους
λογίζονται
έσοδα ασφάλιση
δημοσίων υπαλλή
Μάλιστα, σχεδό
13 από τη
ευρώ εξέφg
ΣΕ αυτό
από την αλλαγή
λων, ήτοι 3.33%
13.33%
"υπεραπόδοση
φυπουργός Εργασίας
άλλωστε, εντάσσεται,
η διά- λογισμού
εισφορών στους όπως
οι υπόλοιποι εργοδότες
στη δράση
ΚEAΟ, τη
Τάσος ΠΕτgόπουλος,
προβλέπει τη δυνατόαύξηση
ξεκαθάρισε άλλο
όπ τουλάχι
αγρότε
μερικής xoεταβολής
Η πλειοψηφία
αιξημένων Προεξοφλώντας λοsτόν χαηλά
μεγαλοοφειλέτες με σημαντικούς
έσοδα από πς Εισφορές ελεύθερ
γεγονός
φθούν το 2017 από τα διαθέσιμα
προερχ
από τις εισφ
ότι, λόγ
EOKA.
απασχολουμένων
εργοδό
γιατί
τασχετηρίων
θα 2οeταβάλλουν χαμηλότερες
Αχτσιόγλου: Τροχοπέδη το ΔΝΤ για τις
ισφορές αυτοί
δήματα,
γιατί η
διαπραγματεύσεις για τα εργαoιαχά
αύξηση
ισφορών για αυτού
της αξιοumης
υν υψηλάτegα εισοδήμα
θα οδηγή
Την πάγια λayική θέση ότι η
ισφοροδιαφuγή
γνωρίζουεπαναφορά των συλλογ
Η υπουργός Ε.Αχτσιόγλον
τας ότ.
κράτος ως εργοδότη
διαπραγματεύσεων αποτελε
επισήμανε στη γερμανίδα μι6Κι αυτό γιατί η Γερμανία, όπως te
μιας βεντάλιας
βάλλει
κομβHού χαρακτήρα ζήτημα λογο της ότι η επαναφορά των
πληροφορίες, θα
2018.
σχεση με
συλλογικών
διαπραγμαγια την κυβέρνηση και το
ισημαί
πηγές, η
ς egγοδότ
ργείο
χόσμο της εouσίας, επανέλα- τεύσεων αποτελεί ένα χομβ
διαπραγμάτευση δεν
Εργασίας στηρίξει τις
sτίδες
ελληνικό πρόγραμμα τις προδ
αχόγη στην τελική ευθεία, όταν η
πρώην ΙΚΑ βε η υπουργός Εργασίας aοί χαρωτήoα ζήτημα γιαmp
στη ότητας
βέρνηση θα υποχρεωθ
Ε.Αχτιόγλου ελληνική κυβέρνηση και τον
στη Γερμανίδα
γραφές
Ταμείου
καταθέσει τις
ές της
ομόλογό της, τονίζοντας ότι η 20σμο της εργασίας στην
μην τιναχθεί η
προτάσεις για
αρνητική στάση του ΔΝΤ πο
Ελλάδα
Ηδη τα σημάδια από
πλαίσιο αυτό, η μείωση
αξιολόγηση
τελεί τροχοπέδη για την ολο- Τόνισε επίσης ότι αποτελε
αφορολογήτου προβάλλει στην
soά. Είναι χαρακτηρ
λήρωση της διαπραγμάτευσης τροχοπέδη για την ολοκλήgoότι
πρώτη γραμμή
πουργός Ονονομι
Δεrέμβg
στο χρίσιμο ζήτημα των εργα- ση της διαπραγμάτευσης, η
μέτρων για μετά το 2018. Οπως Εν
ήλθαν
αρνητική στάση του Διεθνούς
σιοeών. Η ανταπόκριση της
Ταμείο
προϊδεάσει για
υgό, όταν
προηγούμενους
Νομισματ
μείωση
ό βήμα: την επέeταση
μήνες, μέσο όρο
Αντρεα Νάλες wmpξε θετική
γεγονός πως
φιστάμ
2018. Στο πλαίσ
κόφτη μ
ξεις ανέρχι
2ατά μέσο όρο
ελurvνών θέσεων τάσσοντα
ξετάυπουργο
αυτό, αναφέρ
υπάρχε
Βεβαίως, η 2 υβέρνηση δεν
αναφορά στη
Συνολιχά,
το 2016
%τιμάται ότι
ανοιχτός δίαυλος
πόρισμα της διεθνούς επιδιατεθειμένη
φορολογήτον
προχώρησε
μείωση
έσοδα
ΚEAΟ από τις
ψήφιση προκαταβολικά
τροπής Εμπειρογνωμόνων
ρυθμίσεις
τις πληρωμές
πρόσθετων μέτρων
στόχοι για
πρωτογενές πλεΗ Διεθνής
πρόθεσμων οφειλών θα
φαρμογή μετά
Ειδικότερα,
Εργασίας ILO) χαθώς
μενο της
2018, όπως ζητά το Ταμείο
ζήτησης στη τηλεφ
υψηλότερα
Ετα, δεν θα υποχe
υργού γοντες της ΕΕ.
χαν αρχικά προβ
δέσμευση, αλλά θα
Ανώτατο στέλεχο
Μάλιστα, αρμόδ
Eqης Αχτσιόγλου
τελείου
μέτρο μεταξύ
παράγοντες
ργού Εργασία
θετvaή ήταν
μφωνα με την
eotrτηση των «ΝΕΩΝ», αρνήθη- θα
οποιηθούν
πουργείου Εργασίας
της Ομοσπονδιακής Δημοaρχθες ότι η κυβέρνηση συtητά
βέρνηση θα μπορεί
ότι η δυναμική
ατίας της Γερμανίας, Αντρεα
ντα το κριση
αφορολογήτου για
αλεστεί, όπω
τη μείωση
Κέντρο συνεχιστε
Andrea Nahles αναφορ
σαxαλώτος στιν πρόσφατη
wrτά το τρέχον έτος, με
μβιxή
ξελίξει διαπραγιάτευση
μέτρο αυτό μπορού
ιστολή
θεσμούς, τη
ναμένουν έσοδα
μεσα στην ελληνική %υβέρν
zατέχουν οι συλλογικές διαπρχωρίς νομοθε- βεβαιότητα της xυβέρνησης ότι
συλλογικές
Χαι τους πιστωτές
της στο
cγματεύσεις
τική ρύθμιση από
προγράμματος θα
Το πρώην ΙΚΑ
πλαίσιο της δεύτερης αξιολογμβάσεις εργασίας
μεσοπροθεσμ
χθούν
προγρ
άθεση
σκέλος
μοντέλο.
Ανάσα για τα έσοδα του ΕΦΚΑ,
ις εργασιceές σχέσεις στην
μέτρο
σύμφωνα με τους
Σύμφω
με σχετικά χθ
ργοί Εργασίας
πολογισμούς ηγεσίας
δημοσιεύματα, εξετάζε
Πριν φτάσουμε
πάντως,
δύο χωρών συμφώνησα
ργείου
Εργασίας
μείωση από
8.636 σημε
σooαλάτος θα Επιχειρήσει
ζήτηση, διάρκειας 30. πάρχει μεταξύ τους ένας
6.818
5.000
θεσμών
ρη στάση
ταμείου
λεπτών, διεξήχθη
χτός δίαυλος
ξαιρετ
ζητά τοToquείο.
θέμα της αξιολύητης στις
ικά %αλό λμα, σημειώνεται
ενημέρωσης για
μηνο Ιανονcgίου
Νοεμπορεία των διαπραγμαστη ενημέρωση του υπουρ
πληροφορίες αναφστις Βρυξέλe
Ιδρύ ατος
βρίου
γείου.
τεύσεων
έρουν ότι η υβέρνηση
ξετάβασικό
Διακηρύξεις-Προμήθειες-Μελέτες-Δημόσια Εργα-ΟΤΑ-Πε