Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών και Δημοπρασιών
Ο όμιλος θα καλύπτει την παγκόσμια αγορά με 18 εργοστάσια
Παράθυρο
ελάφρυνσης χρέους
Συγχωνεύονται Eurodrip-Rivulis
από ESM
νέναρξη
διαπραγ
λοκλήρωση της
όμιλος θ
ρέχοντας την
πλήρη
σφέροντας
σημείο
παράλληλα στην εξ
ομόόμηση
την εγχριση
για την
θα φέρει την
αφηνιση
μία R
Irrigation Ltd
Διεθνούς Ν
ργοστάσι.
Richard K1
Ο όμιλος
θα προκύψ
διευθύ
Η FIMI θα διατηρή
Οινόφυ
ού Ταμείου
μβουλος της R
ψηφία
μετοχ
λληνικής
οχοι τη
Ελλάδα
θα ηγε
ρόεδρ
της R
αγορά
διαπραγμα
μάδας
00 εργαζοδιαδραματί.
όμιλο
μό ρόλο
Οι σημερ
μέτοχο
ρόεδρ
Group, αλλά
λλιεργη
FIMI Opportunity
ομίλου
θα σχημ
διμερ
φεληθού
Funds, ήτο
μεγαλύτερο p
Ευκλείδη Τ
Ο όμιλος
διευρυμένη
ροσφορά
quity
τρο μιας ευρύτερης γεωγραφική
Γάλλο
προϊόντω
ία θα περιλαμβά
ριοχής, η
σήμερ
d της
μονάδες τη
IΙαρίσt,
Ελλάδ
προϊόντα
με έδρα τη
ς ΗΠΑ
Το νρχίας
ρδανίας
γοράς
ής τη
τρωμένος
Πιερ Μ
δρα την Ινδίαοστo/II TOU, ήτοι, να αντι στο
χες αγορές του.
μπτη στις Βρυξέλ).
GR, ο Ολι,
μπος, το T-Tap
της Α
Ro-Drip
πηρεσί
στήριξη
D5000
ργά μέλη
λιεργη
Μέσης Α
διήμερ
ό Συμβούλ
.λιέρ
ής Ασίας μαθ
μέρος τη
φαλί ζοντας τη
Βόρειας Αφρική
Τουρισμός 2017: Οι προΗρατήσεις δείχνουν
βερνητι
φωνία
ριορισμένε
αύξηση των αφίξεων
ρμόδιος
Οπως ανα
παράγοντας
η διαπραγμά
μηνύμ
στις ξ
μεγάλ
Μεγάλη
ό την
ση πο
ή αγορά
για τη
της Ευρ
δο, ο
δείχν
λληνική
η Συνδέσμ
Ελληνικών Τουρ
με βάση
με χρ
Κεντρική
Τράπεζ
Επιχειρή
προβλ
ήδη βιομηχανί
ις για φ
ροχρατήσεις για την Ελλά
λληνιχά ομόλογ
α». Ωστο
guική αγορά
Η Ελλάδα 12η
θίζηση
Ιουν ο
Τη 15η θ
χίας, τη 10η θέση
ής χαλάρ
όμενη
η 12η γ
ά με τη
χορήγηση
πογραφή συμφωνιώ
σης της Ευρ
ής Κεντρ
της Τουρ
Επίση
λεί 0
μερίδιο χρη
δότηση
έσπασε η Ελλάδα στην κατάταξη
ής Τραπεζας.
η εξέλιξη
από τη Βο
προγράμματος Ορίζοντας 2020, με βάση
προκήρυ
ρισμό
διετίας 2014
χα, η Αθήνα θέλε
μήνεμ πλα
λογη αύξηση. Ε
χαρακτηρ
Αναλυτικά, συμφ
θεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπη
ριλαμ
χεία, τη διαφορά γ
η αγορά
2020: T
ή περίοδ
χίας γ
φορολογήτ
σχέση με πέρνα
λύ χαμηλέ
βλήθη
2019 ή
ό τη Γερ
με την Ελλάδ
επα στη 15η θέση
φιστάμε
χαμηλότερ
28 χωρών της Ε.Ε. Η μείωση οφείλεται στη
μεταξύ
ύξηση
ό τις τιμ
ητική
ρύξεις
ις πο
ύξηση
μείωση
Το ζητούμ
αφορά
Σχετικά μ
τη χρήση
γαλλική
χής για την Ελλάδ
2,9% γ
2,7% γ
Ε.Ε. 28). Τ
0η θέση
δεκτή λύση
μικρότερη αύξηση
μερίδ
δότηση
στην Ελλάδ
αγοράς
2,1% γ
ποι της τουριστι
ό τη Γερμ
όν προδιαγραφ
ην Ε.Ε. 2
μικών στόχων μετά
ις ΗΠΑ «έχ
Γαλλία
ποouύ
για τις
ξοδεύ
Απρίλι
δεδομ
ότι φ
νό εργαλείο
Το θέμα
δημοσιονομι
ρθοδό
ίσχυση
τους στο πλα
δεδεμ.
ώ ισχυρή
θα έχ
Διεθνές
αποδόσεις
η ζητηση
με τη
Νομισμ
φέρνοντας
λλιγνινό πρόγραμμα.
23,7% τη
ή Κρήτη
στη γερ!!
δότησης από
ξεπερνά
γορά αυτή τη
Αυτή τη
η Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση
ζήτηση γ
θεση μ
δεχόμ
τα: από την
SME Instrument.
η Ελλάδ
ρισμό, η
εργαλείο με 24
χρηματοδ
ξενοδοχεία
λληνικό πρόγραμ
τη 15η θέση στην Ε.Ε. 28
213 γ
την αποχώρηση
4,4% γ
24η θέση στην Ε.Ε. 28