Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
www.dimoprasion.gr
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26717 ΕΤΟΣ 88ο
Γιούνκερ
Φρένο στην πτώση
«Τελευταία
ευκαιρία για την
πληθωρισμού τον Δεκέμβριο
επανένωση της
Κύπρου»
Εμεινε στάσιμος μετά από 45 μήνες συνεχούς μείωσης
Με θέμα τις δ
ραγματ
Αμετάpληνος παρέμ
το Κυπρ
χε σήμερ
τηλεφω
ον Προεδρ
γός, Αλέξης Τ
ρας, μ
βριο, με
από 45 μήνες συ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζ
ληθωρ
χους μείωσης
έλεσμα γι
μος, μ
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα μ
Πρωθυ
φανίξ
ση 0,8%
σε μέσα ε
μη λύση
σε η ΕΛ
την ιδιότη
συνάδ
βριο 2016
της Κύπρ
δεν πρ
υψε μεταβολή του
ής Ενωση
δείκτη τιμ
Τονίστη
αράλληλ
ρισιμ
αλωτή
μείωση 0,9%
λος της Ευρ
Ενωση
Νοέμβριο 2016
ν θα έχ
σεις χαι σημασία
για την Ευρώπη
η επίλυση
ζητήμ
ρχικές σχέσεις.
Η μηδενική μεταβολή
Exπρόσωπος γγ ΟΗΕ: Σε καλό δρόμ
ροήλθ
μείωσε
εικών.
Μέτρια ανάπτυξη
0,8% τη
ντουργιχά προϊό
ακής χρήσης, μ
Διατροφή και μη αλ%οολούχα ποτά», λό
φρούτα, ελαιολ
στην ευρω Ζώνη με
2% της ομάδ
Ενδυση
γω μείωση
δη άμεση
άλωση
Υπόδηση», λόγω μείωσης τω
στήριγμα την
ψάρια, κρέατα γ
α%ές υπηρεσ
υπηρεσ
δη ένδυση
χαι αυγά,ψωμί χαι δημητριαχά
και στα α
ιδιωτική
ης μέριμνας.
2,8% της ομάδας «Διαρκή αγ
ξηραμ
Κατά 0,1% τη
θά- Είδη νοιχ
λόκατανάλωση
υρLου χαι υπηρεσ
Μέρος της μείωση
θμίστη
γω μείωση
από την αύξηση των
οικονομική ανάκαμψη αναμένεται
Αστάθεια στις παγκόσμιες εξελίξεις
λουθη
Κίνδυνοι
n εισοδηματική ανισότητα, n κοινωνική πόλωση και n κλιματική
ξάμηνο του 2017
ης ευρ
ζώνης, χάρη στην
«ισχνρή αύξηση» της
αλλαγή σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
ιδιωτικής κατανάλωσης, σύμφωνα με τις
προβλέψεις
τρια εν
Η αύξηση της
το Νταβός της Ελβετίας
στη μελέτη.
ή αλλαγή
γραμμής
την πρ
τητας
οπτική της αποδιάρθρωσης», πρόσθεσ
διαμορφώσ
από το WEF
η τρίτη σημαντική παγ%
Αχαθά
ς παγκόσμιες
Η ασθενή
αξιολόγηση
ριστο Εγχώριο Πρ
(ΑΕΠ) στην ευρω
ξελίξεις την επόμενη δ
ση στη
αγχόσ
την παγκόσμια χρημ
ή κρίση έ
ήδη συμβάλει στην απόφαση της Βρ
χει διευρ
χάσμα μεταξ
ς για την έξοδό της α
στη δημοσιότητα σήμερα
Τετάρτη) σε
δεύτερ
την ΕΕ
δήλωση
ροχαλ
2017, μ
η του Ν
αλντ Τραμπ
την εκλογική
ής δυσφορίας»
τις ΗΠΑ
με το Παγ
μος μ
Bloomberg στο Λονδίνο. Οι ηγέ
χει οδηγήσει στην άνοδο λ
μικό Φόρουμ (World Eco
θεση. Το Β
ργασθ
WEF) που διοργ
Αυτή η δ
μική β
ο Τραμπ
λούν τις
μενη εβδομάδα τη
αποφυγ
στην ισχυρή
ριπτώσεις της δραση
μενη εβδ
ίζειη έχθεση
Υπάρχ
Ισχυρότερες οικονομικές προοπτικές στον
δύνων: Μ
λύ ευρύ
ξηση τη
ορίζοντα «βλέπε
n Παγκόσμια Τράπεζα
ται η στήριξη
στη λ
στη Γερμ
τη Γαλλία,
χειρη
λία και την Ολλανδ
μεταξύ άλ
ρούσα
από δ
παγκόσμιας οικονομίας
ξης τη
λων χωρ
χυνση τη
χιζόμενη χαμηλή
γκόσμια Τράπεζα (ΠΤ
θώς η
χαλαρ
ξάγουν
υξή του ο Τζον Ντριξ, πρόεδρος τη
συνδυασμό με το υψηλό χρέο
ρώτες ύλ
ς στη Βραζιλ
αλλαγ
h USA. που ασχολ
μογραφ
οποίος συνέβαλε
ριβάλλ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα