Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26716 ΕΤΟΣ 88ο
ESM: «Πράσινο φως» για την
Αφορολόγητο
Χρήση πλαστικού
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους χρήματος από 10
20% για τα
τέλος Ιανουαρίου
εισοδήματα του
Από μέρα σε μέρα ανακο
νώνονται οι δαπάνες που θα
μετρούν
μένεται η
φαση τ
ροσδιορίζε
ς θα μετρούν για το
μο του αφο
ρολόγη
του ποσού εισοδήματος
δαπάνες θα εξαιρούνται,
καθώς και άλ
ες κρίσιμες παράμετροι στην εφαρμογή
ργό, Κατερ
ριληφθ
τηγορ
λυνθού
φορολογούμ
χτίσι
με βάση τις
μέλος τ
μβουλ
ρτηση
σμού Σταθερότητ
ού Μηχ
χές χάρτες. Η φιλοσοφία που θ
ESM), Καλίν Ανεβ Γ
Αυξήσαμε τον στόχο μας
ημο πρ
για τα μ
θορισμ
oφαση γ
ρα ελάφρ
Dow Jones,
για μακροπρόθεσμη χρη
φορολόγη
αυτή να λ
υργήσει ω
νητρο για τη
Εξαγωγές: Εφικτή nκατάρριψn ενός ακόμn
ερη χρήση των πιστωτιχων
φορολογ
ιστορικού ρεκόρ εξωστρέφειας (χωρίς τα
συναλλαγές το
Στόχος, όπως
νους στις
πετρελαιοειδή για δεύτερη χρονιά
φορολ
ΣΕΛLΛΑ
α χτίζουν εύχολ
γουμε
Ευρωζώνη «δύο
στη συ
μένους ρυθμούς καθ
ακόμη περ
ρασμα
ροσημ
ξαγωγ
την αξ
έτους, στα 23,15 δ
23,64
ταχυτήτων»
εξωστρέφειας (χωρ
πετρελαιοειδ
συνολ
μήνου του 2015). Αξίζ
δισ. ευρ
ρελαιοειδή) για δεύτερη συνεχή χροδότησε ο Νοέμβριος του 2016
φαντάΖονται 01
ξαιρουμ
κλάδος τ
μήνας
ακροδεξιοί της
Η αύξηση
ίδε τις
σχεδόν διπλάσ
καταγράφο
ρυθμο
ροήλθε από τις χώρ
ρασμένο Νοεμβρ
Γερμανίας
ται μη περ
πιτρέπ
της ΕΕ(+10,7%
ρα τη
σχυση
ύξηση 2,1% ένα
ξαγωγ
ν εμφανίζουν το τελευταίο διάστημα
ν εξαγωγών χωΚαι αυτό γιατί η αξ
οτέλεσμ
λάδοι τη
περισσότεροι εξαγωγικοί
ευρωζώνη θα πρέπε
δή διαμορφώθη
α χωριστ
μερίδ
χώρας
ό τα 16,67
της ΕΕ δ
ρφώθη
με εν
Αυτό αναφέρεται
οίνωση
πό τη Γερμ
μια π
ντι 4
Συνδέσμου Εξαγωγ
ριλαμ
μη ομάδ
σημειώνεται, «με τον συ
ανάλυση
η Γαλλία, δήλωσε ο συμπρό
Κέντρου Εξαγωγ
ν Ερευνα
Αλ. Τσίπρας: «Συναντίληψη όλων των
δρος τ
όμματος Ε
επί των προσω
(AD),Γεργκ Μόι
η Γερμ
της ΕΛΣΤΑΤ
πολιτικών δυνάμεων για το Κυπριακό
ε συνέντευξή του στο
σμένο Νοέμβριο η συνολική αξ
πηγή διχ
2,216
στην Ευρ
χει διαφορ
2,126
Οκτωβρ
ρώ έν
ληψη όλ
ήριξη
ουρές χαι διαφορ
ά εππεδα
2015). Εξαιρουμέ
ρελαιο
της ελλη
λευράς
για την εξεύρεση δ
σχέση με τη
για 5
ργικής λύσης στο Κυπρ
χαιης, βιώσιμης και λ
ανε λόγο ο πρωθυπουργός, Α
λύ ισχυρό γ
ξηση της τάξη
λέξης Τ
Τρίτη)
Πρόεδρο της Δημ
ρας, ενημερ
ρίτερα σήμερ
ενώ για τη Γερ
ές χώρ
ά 166,1
λο, για τις χθ
Δευτέρας
Νοεμβρ
ψει της διαπραγμάτευσης
ς αρχηγούς
λυση του Κυπρ
ης Γενεύης για τη
μ πρόεδρο
AD,η δημι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα