Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
dl ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων
Προμηθειών και Δημοπρασιών
Επισημαίνει το ΙΟΒΕ στο δελτίο owονομmής συγκυρίας
Αποπλήρωσε
Σε wηλά 15 μηνών το οικονομικό κλίμα
τον ELA η
Τράπεtα
Οπως αναφέρε
ΟΒΕ η οπίας αναφορικά με τη ζήτηση πολτικής, ειδικότερα
θέμαστρου
θετική αυτή τάση αuολουθ
λληλη
αραeaτήρα τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή
την ευρύτερη βελείωση
τοποθέτηση
υργίας νέας παραγατους βελτιώνονται
σμιου Η Τοάτeξα Κύπρου
δείχτη σμως
θεμάτων
λίματος
διεθνε
να διευρύνεται,
καταγράφεται στην Ευρωζώνη
πλήρη αποπληρωμή της
wα την ΕΕ-28. Είναι επίσης Στην πλευρά των nατανα
wηλότερη επίδοση των τελεt. Anτών, αν χαι από πολύ χαμς, οι δυσμε
στις Κατασχευέ
Κεντρική Τουτetα Κύπρ
ταίων 15 μηνών, ακολουθώντας
στη Βιομηχανία,
θετικές
ις προβλέψεις γ
μια πορεία σταδιοeaiς εξομάλ- μικρή άμβAuνση τη
προβλέψεις για την παραγωγή αμμα εργασιών
επιχειρή
ις δραματικές δοξίας
λιγότερο δυσμενείς
αμβλύνονται αισθητά,
προσεχείς μήνες εξασθ
υνσής με
Όπως σημειώνει η τρώεtα,
εξελίξεις
προβλέψεις την εξέλιξη τη
ισοζύγιο
όρους απασχόλησης
τα γεγονότα
του Μαρτί
μενο 12μηνο
θέματα
προβλέψεις
ογίας στο
ις για τα
2013, έχει αποπληgώoeι
μωeώνετα, ενώ οι αρνητιnέ
4 δισ.
ρω χρημαΗ οιnovoμία σταθεροποιείτα
Ουσιαστικά, σημειών
το ε?κτιμήσεις για τις παραγγελίες
στην Καταναλωτική Εμπ
τοδότησης από
atτά τη διαφ εια του 2016
ΟΒΕ, η τρέχουσα πορεία του
στοσύνη, ο σχετι ως δείκτης
ναι τη ξrτηση παραμένουν
μεγαλύτερο μέρος
οποίας
όπως έχει έγκαιρα
δείξει η
δείκτη
σχεδόν
ιδεινώνεται ως
ίδια επίπεδα
λεσμα
της με την
χε μεταφερθεί στην τράπεζα
δεbeτη, τάση
πρόβλεψη για ανά ναμψη
στις Υπηρεσίες,
χτιμήσεις
σύμφωνα με
υτή την περίοδο. ΑΕΠ
2017. Ομως η βελ
IΙόλurης ορισμένων Εoyaτην τρέχουσα 22CCτασταση
για την
παρά τις έντονες φορολογι?ώς ση των προσδοa
των επιχειρήσεων μεταβάλλον- νομεaή τους κατάσταση και για
Cyprus Pop
Public Co Ltd Διάτεμα
επιχειρήσεις
L τηs οικονομιας ται αρνητι όπως
την οικονομική zιτισταση της
για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά χώρας το επόμενο 12μηνο, της
voιοaxριά χαι τη συνεχtό- δεν είναι προς το παρόν είgu2013
μενη βεβαιότητα στις σχέσεις
θα εξαρτηθεί στη διάρ- nαι τη βgcquτgόθεσμη εξέλιξή αμβλυνόμενης πρόθεσης γ
Κατά τη διάρxe
ιε τους άχνειστέ
zaια του 2017 από πλήθος
αποταμίευση, αλλά και των
2017 η τράΕτα, η πλευρά.
γόντων. Κυρίως όμως από τη
Λιανικό Εμπόριο,
ρισσότερο
ιόδοξων
τις αρχές
3,8 δ
αξιοπιστία τη
προβλέψ
για την εξέλιξη
ιμήσεις για τις τρέχ
ευρώ ELA.
εφαρμοζόμενη
ς πωλήσεις
ριορίζ
Σύμφωνα με την τρατetα
λεί ακόμη έ
Η αξιολόγοηθα κλείσει εντός Ιανουαρίου
σημαντικό ορόσημο στην πορ
ία της τράπεζας για ανώ
τηση ισgugής της θέσης
χωρις νεα μετρα
μια σειρά ενερ
περιλαμβάνουν την
xτεταμένη απομόχλευση μη
«Η xυβέρνηση δουλεύ
στοιχείων
δραστηριοτή
«Εxτιμούμε ότι, δεν θα χρειαστεί Ερωτηθείσα εάν θα
τρία θέματα ασχολήθηxe ειδική
αύξηση μετοχwoύ
ρο δυνατό
κόφτη. Ηδη αξιολόγηση με
μέτρα, είτε ομάδα Εμπειρογνωμό
φαλαίου το 2014, τη σημαν
η αξιολόγηση
2016 η υπeoαπόδοση
ότι q πλειονότητα
δων επέτρεψ
ίων εταίρων θέλε
λeίσe
όλες τις πλευρές. «Η
χατά τα λευταία δύο χρόνια,
ρίου», δήλωσε
πίδομ
Έχουμε βάσιμ
η αξιολόγηση
ραδιοφω
γρήγορ
τροπή noετέλής
ένα πόριπληρωμή
ΑΠΕ «Πρακτο
ενδείξεις ότι θα πιάσουμε
ητούμe
σημείο
ρροπίας για
ποιο υποστηpteι τις
μολόγων ng
θέσεις της ελληνικής πλευράς
ρείο 104,9 F
ουργός στόχους
πρωτογενούς πλεοολοκληρωθεί
μότeο
Εργασίας
ής νάσματο
δυνατό χωρίς μέτρ
ργός Εργασίας,
τη μετα οστή
λου. Εργασίας.
Αλληλεγγύης Εφη γραμμή οντας παράλληλα
ιχείων
περιουσιακά
αποτελέσματα στη0%θηκαν στις
uτοδeκτά ως εξασφχεία
Αχτσιόγλου εκτιμήσε ότι η
καλές πρακτικές της ΕΕ. «Πρέ
Μύλοι Λούλη
πgόοδος ανάμεσα στις δύο πλεμείνουμε αμετακίνητοι (η
υgωσυστήματος.
Τρές αναμέ
ελaνική κυβέρνηση) στις
Υπεγράφηχαν δύο συμβά
ναφερόμε
μβάσεις εργασίας
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΝΤ τό
δουμε πως οι εργαζόμ
Συνuροτήματος της Τράπεζα
σεις ομολογιανών €40 εHατ
Κύπρου σχολίασε: «Η σύήgης
αξιολόγηση λόγο
παραγόμενο πλούτο, το
αποπληρωμή της χρηματο ότΔΝΤ. Εάν
Αχτσιόγλου
ησης από
η βούληση από όλες
σεις κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένο xοινοστgΜνafν
λούσε στgorτηyιseό στόχο της
ς πλευρ
Σε ερώτηση γ
αν θα υπάρ
μολογιοeών δανείων, πλους ευρω 30
ευρώ 10
Τράπεζας κατά
αξιολόγηση μπορ
λεύσε
νέες μ
αντίστοιχα με συντονίστρια
διcoειρίστρια τραπεtα την
τρία χρόνια
μπεδωθ
πογράμμ
Alpha Bank.
ομαλοποίηση χρημαστην ελληνική
συντα;ιούχους δεν θα πρεπε
μία η
τοδοτικής δομής. Η ενέρ
σταθερότητα
πάρχει χαμία ανησυχία χαθώς
Στο πρώτο ομολογιακό δάνειο ώους ευρώ 30 εκ, ομοαιτή θα πρ
νόμος εγγυά
ύριeς
γιον οι διrνειστές είναι οι
Alpha Bank, η Eurobank η
ραιτέρω την
Η υπουργός Εργασίας
συντάξεις, ενώ με την προσωπιΕθνική Τράπεt, ενώ στο δεύτερο ομολογιακό δάνειο
ενδιαφερό
ής Αλληλεγγύης χαρα%τήρ
ή διαφορά διατηρούν
ύpους ευρω 10 εκ, ομολογιούχος δανειστής είναι η EUROμερών ότι, η Τοάστetι
παράλογες τις
τήσεις
βρίσκονται Πα τους
PEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVEL
ένας ισχυρότερος
συνταξιούχους
OPMENT (EBRD
ασφαλεστερος πιο επι
ησε από
Ταμείο
φαρμόσε
τρωμένος οργανισμός, ικανός
όσα προβλέ
όπως προβλέ
μφωνα
Και τα δύο δάνεια είναι πενταετούς διάρeειας και σκοπός
τήeι διατηρήσιμες
2015. «Η εληνική κυβέρνηση
πάλι δεν πρέπ
αποδόσεις
μετόχους
τοις είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμε
τgoτεtνού
προβλέπε
μφωνήθη
σύστημα
ηματeών σχοπόν της εταιρείας, αναφίgιται στην αναμβά
ή διαφορά
λιστικό νόμι
σημείωσε η Εφη Ακτσόγλου
Αχτσιόγλου
πογραμμ