Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ημοπρασίες Προμήθειες- Προσκλήσεις Δήμων Περιφερειών-Δασαρχείων Νοσοκομείων AEl-TEl Δημοσίων Υπηρεσιών
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚHE
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
αγαθών.
κές 57,5% ή €12,8 δ
παρουσίασαν πτώση -8.3% ή
λογαριασμών
όρους πραγματική
μεταφορών 28,6% ή€6,4
λόγω μεταβολή ΕΛΣΤΑΤ., η μέση ετή
μεταβολής, η πτώση
ιών εyαν ως εξής: Εμπορεύματα
3,0% ή
προήλθε κατά 85,2% από
αποπληθωg
γωγών -σημαντι
ά μικρότερη
λοίων
ξαγωγών αγαθό
σχέση με την αντίστοιχη
ηρεσιών
74,6% ή
€15,0 δι
ύσιμα
4,8% από
αντίστοιχ
-9,6%
24,7% ή€5,0 δ
πλοία 0,7%
Σε σύγκριση με την
αγαθών, αναφέρει η Eurobank.
χα τη περίοδο 20160
από τις νmpΕσίες,
ή €0,16
Αντίστοιχα μεγέθη Ιανουαρίου-Οxτωβοιου 2015
201603
γραμμίζει η Eurobank
λυτικά
ξαγωγές
πηρεσιών fταν
«Ναυάγια» που ίλλα
Αλλαγές στο fast track
2,8% ή €3.3 δισ.
γαθών -2,7% ή -80.6
προαναγγέλλει ο Χαρίσης
Την wμηλάτeρη
μβολή στην
eξαtαγών υπηρεσιών
φορές (-26,7% ή
€2,3 δ
λούθη
ρβαση
ταξιδιωτικός %λάδος (-6,4% ή
Η πτώχευση της Jetoil, η οποία
ική διαδι
στόχων απορρόφηση
ίστοιχος
995 ή 420
τεύχθηxε
ότι, το 2017
αυτοχειρία του
ιδρυτή της Κυρ. Τις
πόρτες
το δισ.). Σ
αφορά
ιάHον Μαμιδάκή, αποτέλεσε ξενοδοχείο Athens Ledra
ξαγωγών
διαθέτοντας πληρότητα 100% αfαθών,τη μεγαλπEρη
σημαντινό μέρος
ίσως το ηmoότερο «λονάτο
50 ορά είχε η χατηγορία
νέων προγραμμ έτου
της περασμένης χρονιάς. Η nαι απλgoτους τους
μων (-109% ή €0,6 δισ.) evό
ιρία βρίσκεται από
quτου εργαζομένους
χειρηματικό ενδιαφ
αγαθών Χωρίς %ωσητομέας
ντως η διαδιaασ
Ιούλιο
πλοίο είχε θ
πάρχει όμως
ή συμβολή
πλειστηριασμού
προ οowης προστασιας
5ιαχό νόμο. Οπως
+0,5% ή +€0.16
πιστωτές (σ.σ. άρθρο 99), ενώ του ξενοδοχείου από τιςτgάπε
να πληρωτή
τήρε αναβολή έως τις 14 Φεβρ. tες. Ρολά Ματέβασαν επίσης τα
tgγός αναμέ
πρώτο
πλοίων, παρά
Εντός
ουαρίου του 2017 ώστε να Hβλιοπωλεία Ελευθερουδάκη
παύτου τριμήνου
μόνο abxλο, για μόλις τέσσερα
την υψηλή πτώση της τάξης
2017, θα
ήσουν δύο
tπαχθεί στο άρθρο 106, με την
αι Παπασωτηρίου, μετά από
ά αρνητική
σημαντινάχρηματοδοτιnά εργαδιαφέρον τη
μια μαχgά περίοδο σuggί
προοπτική
νόμου,
υποβληθούν περί
ισ φορά καθώς
μερίδιό
εί με
ΣΕΝΤΡΑΚΟΜΑ.Ε με έδρα τη
νδυτικά σχέδια, μ
σης τη
ς στην της επί
συνόλου
έντευξή
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Βιέννη (θυγατρική ρωσι
ελληνική αγορά, αφήνο
ιδιαίτερο βάρος
πέφτει στη
ς γωγών αγαθών
αναπληρωτής
ργός Οι
αναλάβει την τύχη
βιομηχανία μ
χρέη μιngό.
μίας Αλεξης Χαρίτσης
τη διάσωση της βάσει σε πιστωτές.
πρωτογενή τομέα.
του μοντέλου «ΜαρινόπουΗ πορ
ετήσιας
νέο Ταμείο
ποδομών θα
Σε σχέση με την αξιολόγηση
Πέρα από τα daνcέτο» ή τις μεταβολή
λληνικών εξα
λοι».
χρηματοδότηση
Χαguτσης wτογράμμισε ότι «η
προσπάθειες αναδιάgθρωσης γωγών αγαθών
πηρεσιών
βέρνηση εργάζεται μεθοδιxά
δεν ήταν ομοιόμορφη χατά τη δομών, όπως evegyeακήeς
η Επεισοδιακή υπήρξε ?αι η οριχειρήσεων, η χρονιά σημαγια την ολοκλήρωση αυτής
0 πρώτων μηνώ
ική πτώχευση της Ηλεκτρονιδημόσι
2ονομηση
τρέχοντος έτους. Σ
σημαντικής ΕxΗΩeμότητοις, ώστε
κής Αθηνών, της
παραγωγι?ών μονάδων εταιρνωττυξη τουρ
λευθερωθεί η δυναμική
2ο τοφηνο 2016 aαταγράφη
ιών. Η Softex έκλεισε το εργοαμιγώς ελληνικής λιανική
Ταμείο ΜΕpomισχυρή
ση στις υπηρ
θα δοθεί βάρος στη
αλυσίδας ηλεκτρικών, η οποία
στάδιο της με την απόφαση
λληνική
μία 20ετά τη
εσίες στις μεταφορές
στήριξη μικροι
ezλεισε από έλλεwη ρευστό- πολιεθνeού ομίλου Bolton να
μακρά περίοδο κρίσης. Αυτό
λούθησε η
πgοσώ
από την αδυναμία τη
δώσει τέλος σε μια προβλημ
όμως δεν μποge
ά ηπιότερη
διευθετήσει μέρος
τρα. δραστηριότητα.
χως πτώση (τα ρίως
υποχώρηση από τη μεριά μας
ύσιμα
αλληλέγγυας owονομίας
πεζHού της δανεισμού. Η
αποφάσεις κλεισίματος
ξάμηνο 2016
παράλογες
ήσεις
αγαθά
εργοστασίων τους έλαβαν
gια απο την περασμέ
τόσο χωρίς καύσιμα
ιακών σχέσεων
Επίσης
πληρωτή
Απρίλιο βρ
land, η τρφιηνο 2016
μικών
ργός αναφέρει ότι
και ελληνική γαλακτοβιομmpανία
ταχεία
θεώρηση
σχετικού
waτοίησης αποθεμάτων nαι ΦΑΓΕ χαι, εσχάτως η Pepsico- Στο 3οτguηνο 2016, με εξαίρεση
για την πρ
παγίων ποouειμένου να weνο- HBH, χngίς πgος το παρόν να τις ταξιδ
υρούgόμι» στο οπο
χές υπηρεσίες
ση μεydλων επενδύσε
βρίσκεται η ΕΕ
Χαgίτσης
πιστωτές της αλλά έχουν υπάρξει ενδιαφερόμενοι πρόcημο γύρ
θετικό για
track), πgoxεμιέ
παρέχ
wπογραμμίζει ότι, «η διεύρυνση
όλες τις
μέρους κατηγορί
τους 400 εργαζόμενους τη
νδυτές για την εξαγορά
εξαγωγών. Η πορεία
νάμεσα στις
Ηλεκτρονικ ής
της βορε
ρισσότερους τομείς τη
μίες αναπαρά
ελαδικής θυγατρικής της Σαρ. ιμένων μονάδων.
μίας, ενώ
τις στρεβλώσεις στη λε
η Επιδραση
μοσχέδιο, γ
σύστημα
της Ευρωζώνης. Μονάχα η
gιορισμών στη
λέγχι
Επίσης μέσα στο 2016,
κεφαλαίων αποτελούν
προώθηση
λιτική
Στα παραπάνω λουκέτα προίας τηςαγοράς,
ρά το γεγονός του ότι η
ληλεγγύης,
κούς παράγοντες
στίθενται επίσης το κλείσιμο ΔΕΛΤΑ αύξησε το ποσοστό
ανάπτυξης, αντί για την
Σχewά με την
curity της στην ΜΕΒΓΑΛ, δεν
φική λιτότητα, μπορε
ΕΣΤΙΑ
«Πυρσός»
ιδιοκτήτες σφόρησε το δεκαετές προσίμφ- Τα παραπά
τις βαθιές πληγές
ίδιος σημείο
ότι η έγ
η διοί ηση της
μαστικά, δηλαδή
οπoηση όλων
προγρ
με άλες περιπτώσεις εξαφ- υρών, με την αποτέλεσμα ματώνουν τόσο τις μεταβολές
οοδεξιάς, της ξενοφοβίας
έου ΕΣΠΑ
ανίστrε χωρίς καν να εντάξει Vivartia να επανεξετάξει τη τιμών
θνιtισμού
οσοστό που ξεπερνά,
εταιρία σε κποια πτώχευΣύμφων
στρατηγική της
50% (πgoorλήσεις
Διακηρύξεις-Προμήθειες-Μελέτες-Δημόσια Εργα-ΟΤΑ-Πε