Πρωτοσέλιδο Εποχή:Recognized text:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστεράς .Σάββατο 7Ιανουαρίου 2017 App1329.2€
Χρήστος Μαντάς
Συμπαράσταση στην αλληλεγγύη
ένα συμβιβασμό
με θετικό πρόσημο
Συνέντευξη τύ
της ΕΕ
στη Βουλή πραγματοποίησαν την Τετάρτη
ρατσιστικές
νωνικές
δείξουν την έμπρακτη συμδύο βά
βιοτές
ταφέρουν Empaοφυγες απο την Ελλάδα στη χώρα τους, προφανώς χωρίς
άρα διώκονται
νικά από τις ελληνικές αρχές, άπως
ίδιοι οι
ς. Πώς μπορεί, όμως
η κατηγορία περί διακί.
Γ.Μοαηλίδης. Μπροστά
νησης ανθρω
ή ουναλλαγή
στη λύση του Κυπριακού;
βιασμοί ή άλλου είδους εκμεταλλευση
nροοφύγων, αλλά αντίθετα η
πραξη τους
λει αλληλεγγύη προς τους
νθρώπους τους
συνάντηση της 12ης Ενauapiου
ση προς την Εupt
ταδικάζει με την πολι
στη Γενεύη
η της χιλιάδες
λισμούς στην Ελλάδο; Οι wώμον δεν
άθλιους
δίκαιο
Κ. Λιβαδάς:
την αξία
χρησιμότητα της ποΑ
oής τη
όλοι καλά από τη
Να να επιταχυνθούν
μικού συστήματος. Καμία δίωξη της αλληλεγγύης, καμία
οι μεταρρυθμίσεις στην υγεία
ναλάβει τις ευθύνες της
σύνορά της,
ΚΥΠΡΙΑΚΟ: ΗΩΡΑ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1, 6.30 μ.μ. ΣΤΗΝ ΕΣΗΕΑ
Σ. Ρούσσος Oορίζοντας
Το Κυπριακό στη Γενεύη
της συριακής εκεχειρίας
για λύση και επανένωση
οφείλει να δηλώσει σαφώς
τις κόκκινες γραμμές της
υπριακο έχει πλησιάσει περιοoότερο aπό κάθε dλλη φορά στη λύση του cνόg
λupερούς διάσκεψης στη
Γενεύη
ις 12
κοκύπριοι προσέρχονται με εφοδιο
ίς συνομιλίες,
Era, θεωρείται
της διά
ψης της Γενεύης.
διαρcioει άσο χρειαστεί, ζητήμ
ΕΝΙΑlΟΣΦΟΡΕΑΣ
and, τα πrptotmaκά, την οικονομία
τη σχυση με την ΕΕ, την
ρtαxή ιθαγένεια κλπ. μπαpoiw
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
οxεtικά εύκολα
η εμπειρία
συooωρεύτηκε από τις πολucΤο στοίχημα κατά
κλίσεις
διαδοχικά εsων.
Αξίζn να σημειωθεί ότι
άλλες περιόδους, της ιφαρμογής των βασικών ελευθετης γραφειοκρατίας
aμάτων για όλους τοtpς Κύπpους
όλη τη
ρακτικά επιλυθεί μ
Januοry 10th
Ledra Palace Buser Zone eερής
λογίας πληθυσμού (4 προς
Πόθεν έσχες:
ραoμός αλλοίωσης της συνecoης
πληθυσμού με
6 pm/ 7pm
EEST)
Ανάμεσα στην
θUnitedByHope
Το σημα
ζήτημα
της παροumας στρατευμάτων
συγκάλυψη και
των εγγυητριών χωρών. Σ
τη διαρ
της διάσκεψης η τουρκική
πλευρά θα rtρέma vu εξηγήσιι γιατί δεν θα δΕΧόταν, αντί
την αποκάλυψη
θέματα ασφάπροτάσεις για
βασίζονται
λειας
ς φιλίας
ργασίας
Ιωάννας Τσιγκ
στις προβΑΕΦetς
Δικοινοτική
Παρά τις εμφανείς 8υαxtpcιες,
από την ιδιόμορφη
συγκέντρωση
χαρακτηρίζει την Τ
ταστοση
μηση είναι
της λύσης
α στη Γcνciη μπορούσε να αποδε
νένωσης την Τρίτη
φορά την άσκηση
στη Λ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
δημοσίου συμφέροντος χαρακτηρίζε
Ηρακλής Μήλλας: Ο Ερντογάν
ού τύπου κράτος δικαίου από
έχει, ακόμα, την υποστήριξη Το παιδί να μην γίνει όμηρος
ίσης γεγονός ότ
μεγάλης μερίδας του λαού
του κρατικού μηχανισμού
κτησίας
μετά την άηση κό
δίψας ξεκίνησαν η Πόλα Ρούπα
κοντος anώ φυσικά
12.13
Νίκος Μοζaώtης ζητώντας η
μπλεκόμενα στη δημόσια
πλέον
καταστεί βοotκή
ΕΤΙΕΝ ΜΠΑΛΙΜΠΑΡ
oος στους συγγενείς της μητέρας. Το παιδί δεν γνωρίζει
άνόνες, πόoο μάλλον
νικές διαδικασίες Tομώνo
cνίxει τη θέση αδιαμφιoβήτη.
τη μα
"λαικισμός
του, από
από τη
τητας.
βρέθηκε ανάμεωu
τρομοκρατική
οίος η άσκηση δημοκαι "αντι-λαϊκισμός
ιδιο, αλλά
ιδιαίτερες
ς ζωης
δης. Η ο
iηση δε
στον καθρέφτη
κρατικού μηχανισμού
συγγενικά τις δύοκολrς αnτής στιγμίς, γιο
πρωταγωνιστών της mολmκής
Του Ατλαντικου
μην κρυφτεί πίσω
nως πληροί ρήτρα aης λογο.
σελ. 22, 23
γραμμα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΣΕΛΙΔΑ 2