Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
dl ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
Εισόδημα
Αλληλεγγύης
Βεμιλοκάρουν» οι εwoεμείς συντάξεις μέσα στο
σε περίτου 700.000
διnαιούχους
Σχεδόν 700.000 δικαιούχο
Αχτσιόγλου υπογράμμι
μια». «Προχωρήσαμε στη δημ
την καθημερινότητα
στήματος
ότι η λε
μίας νέας
πολιτών, αλλά
αφήνει μεγάλες
φέτος το Κο
μεγάλο βήμα στη
ής για την
ασφαλιστικού
πληγές
ασφαλιστικά Tαμεία
στήμι
ημα Αλληλεγγύης, οι αιτίΣυγwwριμένα εξήγησε ότι
δύσκολη προσπάθειά μας
ή ασφάλιση, με πρώτο στόχο
Η ελαστικοποίηση
σεις συμμετomς στο πρόγρστήσω με ξανά
ψωuσουμε το δημόσιο
ασφαλισμένοι θα έχ
ών σχέσε
ία παρ
αμμα θ
σύστημα δημόσιας
λεσματική οξύνθη
μέσα στην κρίση
χαρακτήρα
γρήγορη
μέσω της ειδικής ηλεκτροής ασφάλισης.
στήματος
που στηρί-εται στη
πρόσβαση στις υπηρεσι
χωρίς προφανώ
ικής πλατφόqιας
που ανα
προσπάθεια, γιατί έχουμ
αλληλεγγιη
ΕΟΚΑ, θα
δικό της παιδί,
μένεται να ανοίξει εντός
πισουμε μία σειρά πολφαινόμενα όπου πολι
δυνατότητα τη
του δεύτερου δε%απενθκών Επιλογών με βαθιές Σημείω
δε, ότι «η δημιουργία
ταξιδέψουν από νάπο
έχει τους απαραίτητο
μέλλον της
ΕΦKAαποτελείμία πραγμαμακρυσμένο νησί
Πειραιά, 1ος πόρους. Αngιβώς, γι' αντόν
που υποθήxΕυσαν
Ιανουαρίου
ημερο
ικής ασφάλισης. Την ίδια
ασφαλιπροκειμέ
βάλουν λόγο, η μάχη
ποι θα λάβουν:
με σημ
λεί μία μενα
Ταμείων,
τηση συνταξιοδότησης ρα για
αντίθεση με
Για μονοπρό
λη προσπάθ
γιατί δε
ς παρεμβάσεις
απλοποίηση
θεσμών
λογικού εργα
προηγούμ
υριό, 200 ευρώ τον μήνα.
απλά με τη
δυναμotσ
με zocr' όνομ
ταχύνει σημαντικά την
uού δικαίου, γ
μαστε αντιμε
σταμαmpΕιη
Για κάθε επιπλέον ενήλι
βαριά
νώ στην πράξη άoιση
Ελλάδα
λει εξαίρεση
παρελθόντος,
μέλος του
ρίου,
απλή μεταφο
ξιοδότησης
με την πραγμαηνότητα περιορίστη
διώξεις
Μεταξύ άλλων, η
μοντέλο
ρίσης
μέρους Ταμείων
μία μάχη
όλων όσοι βλέπουν στην κοινωνι- από οργανισμούς
EgΑoeσίας eίτe, ότι η
μβάλε
Για χάθε ανήλικο μέλος
ασφάλιση άλλο ένα πεδίο
ότι η δέχτη
λλογικό εργατι%ό σmpιξη της
Η κ. Αytτσόγλου σχολίασε
ής ασφάλιπροσαύξηση του
λική διοικητική
χρόνια κρίσης
μπλήo
κατά 50 ευρώ κάθε μήνα,
δήγησε κατάρρευση
ό δικαι
ηση αναμ
παράλληλα
Μέσα στο 201 θα εξοφληθούν οι 102.000 συντάξεις
υπηρεσιών
όπως δωρεά
αγαθών.
τροφαρμαχευτική περίθπου εuιρεμοίν Μαι όλα τα ΕΦΑΠΑΒ
αλιμη ανασφάλιστ
ένταξη
δομές και πηρεσίες οινοικής φροντίδας.
Η εισοδΥπόδειγμα" χαρακτήρισε ότι σε
σύντομο χρονι ιό
νταξιοδότησης ηλεκτρ
ηματική ενίσχυση κατατον Ενιαίο Φορέα Κοινω
διάστημα κατάφερε να
Πετρόπουλος
ονικά χωρίς
βάλλε
νικής Ασφάλισης, ο υφυ- δημιουργή
σει έναν τερά
μιλώντας στο Πρακτορείο
βάρυνση για τους πολίτες,
τραπεζικό λογαριασμό
πουργός Εργασίας Τάσος στο φορέα δrαιης ασφά- Fm, ξεnαθάρισε ότι δεν
ειδικά των απομακρυσμέ
με στόχο
Πετρόπουλος,
τονίζοντας λισης, χάτ
που άλλες αυξάνοντα
τα ποσοστά νων περιοχών
προπληρωμένης τραπεζι
ότι η κυβέρνηση με τη χώρες χρειάστηκαν χρό- των
ασφαλιστικών εισφο
νησιών της χώρας.
ρτας για το υπόδημιουργία του απέδειξε
νια για αν επιτύχουν
ρών, ενώ υπογράμμισε ότ
υπάρχει η
οι εισφορές των ελεύθερ
Ο υφυπουργός Εργασίας
δυνατότητα ανάληψης.
επαγγελματιών αναφέρθηκε στη διαπραγ
Μέσα στον Ιανουάριο οι αιτήσεις
συνδέονται πλέον με το
μάτευση λέγοντας ότ
Ο δικαιούχος θα πρέπει να
για το κοινωνικό Εισόδημα
διαθέτει ακίνητη περπραγματικό τους εισόδ
πλέον έχε
Αλληλεγγύης
μεγαλύτερη
ημα, αίτημα το οποίο έθε
τέτοια χαρακτηριστικά
90.000 ευρώ γ
δεύτερο δε
θήμερ
Ιανουαρίου θα
ταν επί χρόνια οι επαγγε
που πρέπει όλη η χο
σωπο νοιuο%υριό, προσαβολή αιτήσ
η πλατφόρμα για την
λματικές ενώσεις
νωνία να ταχθεί στο πλε
υξανόμενη κατά 15.000
Εισόδημα Αλληλεγγύη
της προσπάθειας που
ευρώ για κάθε πρόσθετο
ς δήλωσε
γενικός γραμματέας Πρόν
Μεταξύ άλλων
είτε ότ
κυβέρνηση
μέλος
ς 150.000
Καρέλλας,
α0μό ΑΝΤ1
τηλεοπτ
πρωι,
μέσα στο 2017 θα εξοφλ
αθώς, όπως υποστήριξε
στόχος είναι να λειτουργήσει η πλατφόρμα μεταξύ 15
νητα ή
ηθούν οι 102.000 συντά
ο κ. Πετρόπουλος, δεν
20 Ιανουαρίου
δίavaλα συνολικής αξίας
ξεις που εκκρεμούν από έχε
απέναντί της μόνο
άνω των 6.000 ευρώ, να
τα προηγούμενα χρόνια τους δανειστές αλλά ηα
Ανέφερε ότ
θα ολοκληρωθεί η
ως τις 10
ισοδχει οι ζογενε
εεπαίδευση των στελεχών του συνόλου των δήμων της
ναι όλα τα ΕΦΑΠΑΞ, ενώ στο εσωτεριHό την αξιω
ις ή μετοχές
χώρας
των ΚΕΠ. Ε
ότι τήσεις θ
βάλλονται
ερωτηθείς εάν μετά τη ματνή αντιπολίτευση που
ς έξι μήνες πριν από την
είτε μέσω Ιντερνετ, είτε μέσω ΚΕΠ είτε μέσω δήμων
δημιουργία του Ενιαίου
waτροσωπεί τους κύκλους
βολή της
τησης
Φορέα Κοινωνικής Ασφά
ορισμένων
δανειστών
μεγαλύτερο των 1.200 ευρώ
Σημείωσε πως όταν δε
αλλαγές
για μονοπρόσωπο vowο
λισης προκύπτει πλεονά- «Χρειαζόμαστε τη συμπα
των διnαιούχων "τεριουσιακά ή οινογενειακά- τότε ο
μεγαλύτερο
ζον προσωπικό που κιν
ράταξη
στο εσωτερwo της
αιτήσεις είναι απλές" χαι θα μπορούν να υποβάλλονται
για μονογονική
δυνεύει με απόλυση, ο
χώρας, θέλουμε τη στήρ
ηλεκτρο
οικογένεια με ένα ανήλιο
Πετρόπουλος απέκλεισε των πολιτών» υπο
μέλος, μεγαλύτερο των
ενδεχόμενο
γράμμισε ο κ. Πετρόπου
Αν υπάρχουν αλλαγές, όπως εξήγησε θα ε
λύτερα
τέτοιο
2.100 ευρώ για
βάλλονται
δήμων καθώς θα
υπογράμμισε
θα λος χα
εξέφρασε την
με δύο ανήις υπηρε
γγραφα. Υπογράμμ
χρειάζονται
ενισχυθούν οι υπηρεσίες. ελιτίδα ότ
μέσα στον
αυξάνεται ανάλογα με την
πως το βασικό στοιχείο που θα χρειάζονται όσοι υπο
Επισήμανε, ακόμα, ότι για Ιανουάριο θα κλείσει η
βάλλουν αιτήσεις
ίων έξι
οικογενειακή κατάσταση
πρώτη φόρα από εδώ
ξιολόγηση
του δικαιούχου μέχρι το
βολής της αίτησης
νων ωτο την ημερομηνια
στο εξής θα μπορούν να
3.000 ευρώ.
αι οι αιτήσεις