Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
www.dimoprasion.gr
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26713 ΕΤΟΣ 88ο
Αμετάβλητο το
Με το ένα πόδι έξω από την
εΠ1TOK1ο των νέων
καταθέσεων το
Ενωμένη Ευρώπη Ελλάδα
Νοέμβριο
σύμφωνα με την
Πιο απαισιόδοξος από ποτέ ο ΣΕΒ για το 2017
μεταβλη
αταθέ
στεί η σήμερ
θμισμέ
έων δ
ξένους
στις 4,48 εχατο
4,64 μ
τοχή της Ελλ
μήνα, όπ
ροηγουμ
δας στην Ε
Τράπεζα της Ελλάδ
μένη Ευρ
θμισμ
σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση μ
στα χαρ
ν προη
διαμορφώθη
0,35%
απουσ
καταθέσεων μ
ημέρας από ν
οχυριά
01) σ
μεταβλη
0,12%
συμμετοχής απο
χάποια ε
πιτροπ
0,17%. Το μ
θα λυθ
μεταβλη
φωνημένη διάρ
στιγμή
λληλων δημ
σχηση των
ρφορολόγηση
φορολ
ης αποχώρησης της Ελλάδας από τη
χεια έ
έτος από νο
υριά μ
χαι αναπτυξιακών
ών που θα δη
Ευρωπαϊκή
5 μονάδες βάση
διαμορφώθη
η». Αυτ
χειρη
Ελλάδ
ν. Κα
αι δυνατό
φενός μ
στο 0,71%. Το μέ
ΣΕΒ στο εβδομάδ
της ΕΕ. Αυτό δ
τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη
ξελίξ
τίτλο «2017
ιτoxιο τον συν
α συμβεί αν δ
χρήση πλαστικού χρή
ηλεχτρ
us Mirabilis ή Horribilis; Η επιλογή
μεταρρυθμ
δική μ
όθεση
τιμολόγησης στις συναλλαγ
χής και αφ
στα χέρια μα
Απορρόφηση
Το κυρίαρχο ξη
αραμέ
Σύνδεσμο, β
τη μείωση των λειτουργι%
αλλαγή
μεγια δημοσιονομικής πολ
μέσω βελτίωσης τη
11,35% Κονδυλίων
2017 πρ
χος γ
θυνση μ
σης τη
ραγωγικότη
άσταση της εθνικής κυριαρχίας στην ά
ΕΣΠΑ έναντι του
στόχου 7%
Κομισιόν: Σε αναμονή πρόταση για διπλασιασμό
των πόρων και επιμήκυνση του Σχεδίου Γιούνκερ
όρους
όχο πέ
σχέση
οροφή
η χώρα μ
χρηματοδ
μβολή τ
Ευρωπ
ου ΕΣΠΑ το 2016
χανοποιητικό απολογισμό γι
στις ΜμΕ
ν χρειάζοντα
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)
ληρωτής υπουργός Οικονομίας
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι
τόνωση τ
επενδύσεων, της απασχόλη
χρηματοδότηση
είπε ο Πρόεδρος της Ε
ξης, Αλέξης Χαρίτσης
ής Τράπεζας Επενδ
ανάπτυξης και αναμένει τη
θειές μ
ό χρημ
ό εργα
σης της για διπλ
εγκριση της πρ
Ολοκλήρωση 95
ά ανάπτυξης σ
έρεες βά
μια χρ
ΕΤΣΕ, γ
στήριξη
χιλιομέτρων του
πληγεί ιδιαίτερα από την
από τη δρομολόγηση τη
Το ΕΤΣΕ έχει ήδη αποδείξει ότι α
ησης του ΕΤΣΕ, τα δάνεια του ομί
οτελεί έ
ό πρώτο βήμ
σημαν
ργείο Ο
της ΕΤΕπ μ
ΕΤΣΕ βρ
υνολικό μή
ς του
ση του ση
αλή πορ
οίηση
μια ιαχροπρόθ
μη τρ
2016 για τη
απορρο
γωγού είναι 878 χιλιόμετρ
315 δ
2018. Εχια. Από
με την Ευρ
ή Τρά
ΕΣΠΑ τη
χουμε ήδη υπερβ
ρογραμματικής περιόδου 2014-2020 έχ
όχου. Σύμφωνα με στοιχεία
του ΔΕ
πτά μήνες μ
την τελετή τ
άθειές μας για ν
υπερχαλύφθ
Σύμφωνο
γχρίθη
ραιτέρω την μέχρ
αξιοποιήσουμ
η του αγωγού
ού Σχεδ
Επενδ
στους τομείς της απα
TAP, π
πραγματ
της Ευρωπαϊκής Επιτροπή
υν συνολική
την Ευρώπη
σχόληση
άπτυξης», δήλω
2016, η
χρηματοδότηση 30,6 δισ.
ρώ. Ο
ρόεδρος της Ευρ
ής Επιτροπή
έργου έχει προχωρή
σε σημ
ληρωμή
η Ελλάδ
ράξεις αφορ
28 χράτη
Επιτρ
φού έχει ήδη
για τη
σε 1.612.537.278,15 ευρ
οτική
μέλη:
αναμένεται να
ληση, την ανάπτυξη
μήκος 205 χλμ., έχ
γχολληθεί 125
δρομή. Τ
στοιχεί σ
δύσεις
Γίρχι Κάταϊνεν
χλμ. σωληναγωγ
τοποθετη
ρροφ ηση
δισ. ευρώ
Το ΕΤΣΕ θ
αθοδηγ
θεί 95 χλμ. αγωγ
ά 60%
ή Τράπεζ
τη φιλοδοξία μας γ
ροσέγγιση νέω
θεί γ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα