Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Λίφτινγκ στη «Χρυσή Bitα» με στόχο επενδίοε
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών
Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -1ο:1.00Ε Α.Φ.4858 Παπη0501.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Τράπεζα Πειρ
θετικές οι εκτιμήσεις
«Γεννάται ένας νέος Ομιλος»
αιώς: Κανένα
Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορ
Το ΕΤΕΑΝ απέΚτησε το σύνολο των
warrant δεν
εία του Χρηματιστηρίου για το 2017
ασκήθηκε στην
μετοχών του Ταμείου Νέας Οwoνομίας
7η άσκηση
Με έλλειμμα 1 δισ
Κανένα W
έκδοσης της Τρίτεtας Πειρ
τοχής
Ταμείου Χρημ
Σταθερότητας δεν
ήθηκε
στην 7η άσκηση παρασταToγτεμπούτο του ΕΦΚΑ
Κτήσης Μετοχών (w
Συνεπώς,
οποία παραμ
843.637.022, ενώ
μετοχές
Ταμείο Χρηματο
πιστωτικής Σταθερότητας
ι ΥΙΙ
νέρχονται σε 37.759.28
Ο Τσαουδέποτε
Τη διανομή μερισμα
ενέκρινε δήλωσε ότι αποδέχεται μόνιμα
τος η Γενική
μέτρα 3,5 δισ
Συνέλευση
pνιστάται στη ΝΔ
προσεκτική, απαντούν
υπουργείου
δηλώσεις
Μητσοτάκης θα πρέπει άμεσα
Συμφωνία της
Οwooναικών αλήθειας, για
Exλείδης Τσακαλώτος ουδέποτε
νώσεις
δήλωσε ότι "αποδέχτ
μόνιμα
"Συμφωνία
μέτρα 3,5 δισ. ευρώ
ωνία διαστρέβλωσης μπορεί
2018, μέσω esτbcτασης
του δημοσιονομικού κόφτη, όπως
Κατά την Ε
τη Αυτό:Γενική Συνέλευση
μετόχων της Ho
συνήλθε ΠαρασκεΣύμφωνα με τον προύπολογισμό, έσοδα για το ιπεeme
μFoίου 2016
Παραιτήθηκε ο Β. Καφούρος
μείο θα φτάσουν τα 40,054 δισ. ενώ
έξοδα τα 41,103 δισ.
ώρα 12.00, παρέστη
Πώς διαμορφώνεται η
xπροσωπήθη
από μέλος του ΔΣ
Πλεόνασμα αναμένει το ΜTTY
38.740.000 μετοχι
λο μετοχών
ψήφου 38.740.000
myΕtσΕ ποσοστό 100%
Συμβούλιο της
Συμβουλίου της Εταιρείας
κ. Με έλλειμμα ποι ξεπερνά απόφαση, το έλλειμμα
Εταιρείας
αποφάσισε τη Βασιλείου Καφούρου, αποφθα
Φορέα Κοινωνικής
1 δισεκατομμύριο ευρώ
κεφαλαίου.
συνέχιση της
διαχείρισης
ασίempε σήμερα από
πρόεδρος Γενικής Συνεξεκινήσει ο ΕΦΚΑ, όπως Ασφάλισης θα χαAuφθεί
Esωτgοσώmpης της Εταιρείας πιeό Συμβούλιο της Εταιρείας,
λευσης
πισης ότι
διαθέμενα
Χωρίς αντικατάσταση
πxxg- σύμφωνα με τις διατάξεις
υπάρχει απόΑντη χρηματοο
πgoiπολογισμό
ύξηση της
έχucη με
κτηθέντος μέλους-Ο Οργαν
Καταστατικού της, η
νομικού έτους 2017. Οπως
επιχορήγήσης.
σμός Τηλεπ
ιών της
ρeίας, γεγονό
meτει Ελλάδος Α.Ε αναxοίνωσε ότι οoώπησης της Εταιρείας χωρίς μάλιστα αναφέρει η σχετική
την ως άνω διανομή μέρου
σε συνέχεια της παραίτησης, αντιχατάσταση του παgαιτηθένδιανέμπον κερδών
xτελεστι- τος μέλους.
1.1.2017
στοιNς μετόχους.
ού μέλους
του Διοικητwoύ