Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
Εμμ. Μ
νάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμ
0,60 ΕΥΡΩ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 26712 ΕΤΟΣ 88ο
Από 2018 Κομισιόν:
απονομή της Επενδύσεις 493
εκατ. ευρώ για την
σύνταξης σε τρεις μήνες
ενεργεια
απόδοση
δημόσιων κτιρίων
ραγματιχή εν
οίηση
στην Ελλάδα
ν ασφαλ
χων Τα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
θεση μ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ροηγούμ
ρεμβά
τηση δια τ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
θέματα Ενεργ
ς, Αρίας Κ.
νώ στη
η Κομι
ροεδρ
ριοριστη
ού Κοινοβουλί
του Ευρ
αφορα
ρ ομάδας τ
ΣΥΡΙΖΑ
φαλής της
Δημήτρη ΙΙ
δημούλ
η, σχετ
με τη
στήριξη ενεργ
προγραμμάτ
ροερχομ
ότι η συνολική
ριά με χαμηλ
ογραμμίζεται, η Κομισιόν χα
ρίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο της
α βελ
πολιτικής χής της ΕΕ θα
θημερινότη
ευρώ στη βελτίωση τη
ρίπου 493
στην Ελλάδ
αυτόχρονα αναφέρ
αναμέ
Μέχρι το τέος του 2017 α ε
φαλισμέ
θα έχ
ΕΦΚΑ,
φεληθ
26.000
λεσματική πρόσβαση
ον γρήγορη
γάλο βή
στη δ
λη πρ
θεριστεί τ
ΕΦΚΑ, θ
όδια του ένα σύγ
Ενέργειας μέ
να στήσουμε ξανά
ο Επίτροπος
από το τέλος του 2017 χαι με
στημα δημ
ντηση
η απονομή της σύνταξης θα γί
να ταξιδεύον
απομακρυσμέ
ό χάπο
φάλισης. Δύ
λη πρ
για τη
βολή τη
χουμε
αντιμετωπίσουμε μ
τησης» δήλωσε υπουργός Εργασίας, Ε
με Πειρ
ς Παρατηρητή
σειρά πο
δημιουργ
τηση συνταξιοδότηση
φη Αχ
διαδικασιών
μέλλον τη
Επιτροπή
θάριση
σφάλισης. Την ίδια
λεί μ
γμή, α
ό Κοινωνικής Ασφάλισης, Τ
συνταξιοδότηση
Βασιλείας:
μεγάλη
προσπάθε
λη Πετρόπουλο, τη γ
η γραμματ
Μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασία
λά με τη βα
Ανέβαλε την
Στέλλα Βρ
Ασφαλ
ριά σχιά του παρελθόν το
αλλά και μ
τον δ
ητή του Ενιαίου Φορέα Κο
τηκε το συλλογικό εργ
3 απόφαση
xό δίκαιο στα χρόνια τη
τητα τη
για τους
ής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), Αθ
διώξεις όλων όσοι βλέ
ρξη της λ
νική ασφάλιση άλλο έ
διο ιδ
νέους
γίας του ΕΦΚΑ, από την 1η
Οι τραπεζικές
ρδοφορίας
κεφαλαιακούς
2017. T
προχωρή
στη δη
μετοχές ανέβασαν
τηση εν
μιουργία του ΕΦΚΑ
έας αρχ
Κανονες των
συμβάλει στην ασφάλεια δι
φάλιση, μ
1,55% το
λίτες θ
γνωρίζουν μ
διασφαλ
τρα ΠεΖών
ακρίβεια, ζητήματα όπ
Χρηματιστήριο
χαραχτήρα ε
συστή
τους, τ
στηρίξ
λληλεγγύη
τη σύνταξη που θα λάβο
παγκόσμιες εποπτικές τραπε
Η κ. Αχτσιόγλ
Σε θετ
ότι η
η δημ
Τρίτη) τη
Αρχές ανέβαλαν σήμερ
αλλαγές στη
δρίαση τη
ρογραμματισμένη γ
τις αρχές
Σε υψηλό 18μήνου
οι τιμές
Τρίτης
Χρηματ
νουαρίου εγxp ιση
των νέων χεφαλαιαxύν
με τη
ανοδιn
ν έχουν στόχο την αποφυγή
xpατηση σημαντι%
του πετρελαίου
Η αγορά δ
ς χρημ
ρισης
650 μ
με μοχλό το αγοραστ
χρειάζ
ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετο
λο κληρ
υν την από
Σε υψηλά επ
δα 18 μην
xτοξεύ
Η τιμή
μαχη μ
,55 δολάρ
βαρέλ
ρελαίου σήμερ
Δεικτης Τιμ
58,37 δολάρ
η υψηλ
Τρίτη
μονάδ
ας άνοδ
ην πρώτη ημερ
ριχών τραπεζώ
Οι Διοιχητέ
σημειο
ου 2015. Η τιμή
ρη από
το 2017
σης γ
ελπίδες για μείωση της υπερβάλλουσ
έγραψε υψηλό
σχεδόν 30 χώρ
συναντη
δολάρ
βαρέλι
55,24 δολάρ
μελών τ
ρη τιμή στις 658,66 μ
+1,86%
προσφοράς μ
ις 8 Ιαν
υψηλότερο επίπεδο από
για μ
ση τη
42,107 εχοt
ενεργοποιήθηκε τη
θορίζ
παραγωγής, η
υρώ, ε
ΣΕΛΙΔΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα