Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Οικονομικά και Επιχειρηματικών Ειδήσεων Προμηθειών Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:cikonomiki1999Οgmail.com
ΑΘΗΝΑ: Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 21ο -Το 1.00Ε ΑΘ. 4857 Τετάρτη 04.01.2017
ή Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία64 Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-Πλ.Ομονοίας λάδστωνος 5): Τηλ :210-3304587 FAX 210-3304605
Ομιλος Υγεία:
Κορκίδης
ΣΤύρου
Ανανέωση συνεργασίας με
Εγκρίθηκε
Μειωμένος φέτος
Παναθηναueό Superfoods
ο εορταστwoς τtίρος
η απορρόφηση
της Alchema
ΕΣΤΙΑ: Υπέρβαση
28-12-2016
Εμπορικό
Μητρώο
με απορρόφηση 1,6 δισ. ευρώ
Τμήματος
Εισηγμένων
Ανωνύμων Εταιριών
ργείου Οικονομίας
Της με οποία
στrrχώνευση
Εταιρειών Αγροτwός
ΟExος Σοigουxαι της κατά
A με ouτοggόφη
ση της δεύτερης από την
πgώτη, σύμφωνα με
Wεττα
Attica Bank: Δωρεάν check up με Hάθε συμβόο Ευάγγελος
λαιο οχήματος και περιουσίας
Ρίζος αναλαμ
Η Μινέττα Ασφαλιστική, wινολόγο), όπως και προα
βάνει Διευθυ
έχοντας
ροτεραιότη
τον ασφαλισμένο, συνεχtει σε
ιατρούς επιπλέον των
ντής Οικονομ
εμπλουτίζει τις παροχές βασνών ειδικοτήτον (ΟυρΡευματολόγος
της. 1η/1/2017, παρέχει ολόγος
κής Διαχείρισης
μβόλαιο
Ψυχίατρος, Διαβητολόγος
με κάθε
ωτήριο, Οmματος
λογα τη διαθε
Περιουσίας, χάθε διάρχει- σιμότητα, με συμμετοχή 20
17eτή
ας, τη δυνατότητα πραγμαευρώ ανά επίσxενη και
Ρίζος διαθέ
γενικού δυνατότητα ουνταγογράφητο ποίησης ενος
δωρεάν
ΙIροληπτwoύ σης ναι επανεξέτασης
στις μονάδες
μιxών
Ελέγχου Υγείας (Check up)
Ικανοποξηση στο Υπουργείο Οuκονομίας,που πλέον πρέπει
ηρεσιών της Τράπεζας
Το Check up περιλαμβάν
Η χρήση του ΠροArμπ
«τρέξει» τις διαδseασίες για τη διάχυση τον πόρων στην
Γενική αίματος, Γεwwή Ελέγχου Υγείας (Check up
πραγματική οικονομία. Ποια είναι τα προγράμματα-πρω
ούρων, ΤΚΕ, HDL LDL, μπορ
ραγματοποιηθε
Η Atti
ταθλητές. «Περίσσεψαν» 350 εκατ. ευρώ από το ΙΙΔE.
ολική χοληστερόλη, Σάναα- μια φορά το έτος, με τη
επίδειξη του δελώου ταυτό
γεγον Ρtου στη θέση
αιματος
Διευθυντή της Διεύθυνση
Υπερeκάλυpη του
μιxής Διαχεguσης τη
αόριστες ιατρικές
ου την ενίσχιση της πραγματιεπισκέ- ασφαλιστηρίου.
aοινο- κής οιxονομίας, αλλά και τη
απορρόφησης
αποκλειστweά
συμβεβλημένους ιατρούς Για περισσότερες πληροφο
τιών κονδυλίων πέπχε η διαμόρφωση μιας σειράς
Ρίζος διαθ
βασικών ειδικοτήτων απαθ- ρίες, απευθυνθείτε στο τηλε- Ελλάδα το 2016, θέτοντας με συνcrpών για την επαναφοτραπεζική
τρόπο βάσεις γ
ρά της χώρας σε θετseό
ολόγο, Καρδιολόγο, ορθο. φωνιsεδ %έντρο ΜΙΝΕΤΤΑ
notτέχοντας θέσεις
ρυθμό
διxό, Γενικό χειρουργό
210 9309500, ή
μονάδες
της Τράπεζας
Γυναικολόγο, Παιδίατρο
στε με τον ασφαλιστικ
μονολόγο, Ενδο- διαμεσολαβητή
ΩΡΑ Πνευ